Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Aktualno

10.08. Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 08. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti DURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 08. - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti rekapitulacijsko poročilo za julij 2017

31. 08. - Poročati Banki Slovenije – obrazci SKV
- Zadnji rok za predložitev revidiranih letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, društva na AJPES za podjetja, zavezana k reviziji
- Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Kljub vsem kontrolam se lahko primerijo napake, ki jih je treba popraviti.

Napake so lahko:

-  pomote pri prepisovanju podatkov,

-  seštevanju podatkov,

-  posledica neznanja, slabe komunikacije, nedostopnosti listin, napačnih nastavitev v programu.

V primeru, da gre za nepomembne, formalne napake v letnem poročilu, bomo nanje opozorili in jih odpravili v naslednjem letnem poročilu.

V kolikor so napake v računovodskih izkazih posledica napačne predstavitve, razvrščanja podatkov, ki so v poslovnih knjigah sicer pravilno knjiženi, če so podatki prikazani narobe, zavajajoče za uporabnika, je treba te pomote takoj odpraviti.

Popravljanje napak pri DDV mora biti v roku enega leta po oddaji davčnega obračuna v primeru, da je davčna obveznost prikazana previsoko. V primeru, da je davčna obveznost prikazana prenizko, ni omejitve popravka obračuna DDV.

V primeru samoprijave, se obračunajo obresti od dneva oddanega obračuna in popravka ter se obračuna medbančna obrestna mera, ki je cca 4,06-odstotna in v tem primeru ni globe.

Samoprijave ne morete narediti, če imate že odločbo o davčnem nadzoru.

Če popravljamo napake, storjene v tekočem letu, ni težav. V mesecu, ko smo odkrili napako, storniramo stare knjižbe in opravimo nove. Način popravljanja napak ni predpisan, še vedno ga je mogoče izvesti z rdečim ali črnim stornom, v računalniški dobi pa s knjižbo s predznakom minus in novo knjižbo na novem kontu in v pravilni višini v plus.

 

 

Pri prevozu potnikov in prtljage je obdavčitev po pravilu, kot za storitve. Obdavčitev je v državi, kjer se opravi prevoz, pri čemer se upošteva prevožena razdalja.

Primer 1: Prevoz, ki poteka po Sloveniji, bo organizator obračunal 9,5-odstotni DDV.

Minimalna bruto plača za leto 2018 v RS je 842,79 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.663,23 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.077,77 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 2,1 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 869.302 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 5,9 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,066.880. Povprečna bruto plača v letu 2017 je 1.621,46 evrov oz. 1.626,95 evrov za izračun prispevkov zaposlenih (54 % - 878,55 evrov), s. p. (60 % - 976,17 evrov) in družbenikov (80 % - 1.301,56 evrov).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 372,91 evrov (38,2 % od 976,17 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 5.694,33 evrov (mesečni prispevki 2.175,23 evrov).

Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.301,56 evrov (mesečno plačilo prispevkov 497,19 evrov).

10. 05. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
- Predložiti AJPES statistiko finančnih računov za prvo četrtletje

15. 05. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 05. - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti rekapitulacijsko poročilo za april 2017

31.05 - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list 79/17) je treba pod 1. aprila 2018 dalje ločeno poročati podatke o povračilih stroškov za službena potovanja, ki jih delodajalec izplača zaposlenim (ločeno po posameznih postavkah, kot so: dnevnice, kilometrina (prevoz) in nastanitve (nočitev)) ter ločeno poročanje glede povračila stroškov delavcev, ki so začasno napoteni na delo v tujino (po posameznih postavkah).

V primeru, da davčnih obveznosti ni mogoče izterjati iz premoženja dolžnika, se ta izterja iz premoženja povezanih oseb, ki so to premoženje neodplačno oziroma po nižji ceni od tržne pridobile od dolžnika v letu oziroma po letu, v katerem je davčna obveznost nastala.

Primer – Povečanje vpoklicanega (osnovnega) kapitala
Družba se odloči, da bo povečala osnovni (vpoklicani) kapital iz 35.000 evrov na 50.000 evrov iz sestavin nerazporejenega dobičke preteklih let. Sklep skupščine je 75-odstoten in sprememba v statutu družbe, ki je notarsko spremenjen.

Družbeniki (d. o. o.) ali lastniki (d. d.) se lahko na skupščini odločijo ali povečajo ali zmanjšajo vpoklicani (osnovni) kapital. Skupščinski sklep mora biti 75-odstoten oziroma v delniški družbi 75-odstotkov + ena delnica. Zmanjšanje ali povečanje osnovnega (vpoklicanega) kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Primer

Minimalna bruto plača za leto 2018 v RS je 842,79 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.638,00 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.066, 33 evrov.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font