Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Aktualno

10. 05. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
- Predložiti AJPES statistiko finančnih računov za prvo četrtletje

15. 05. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 05. - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti rekapitulacijsko poročilo za april 2017

31.05 - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list 79/17) je treba pod 1. aprila 2018 dalje ločeno poročati podatke o povračilih stroškov za službena potovanja, ki jih delodajalec izplača zaposlenim (ločeno po posameznih postavkah, kot so: dnevnice, kilometrina (prevoz) in nastanitve (nočitev)) ter ločeno poročanje glede povračila stroškov delavcev, ki so začasno napoteni na delo v tujino (po posameznih postavkah).

V primeru, da davčnih obveznosti ni mogoče izterjati iz premoženja dolžnika, se ta izterja iz premoženja povezanih oseb, ki so to premoženje neodplačno oziroma po nižji ceni od tržne pridobile od dolžnika v letu oziroma po letu, v katerem je davčna obveznost nastala.

Primer – Povečanje vpoklicanega (osnovnega) kapitala
Družba se odloči, da bo povečala osnovni (vpoklicani) kapital iz 35.000 evrov na 50.000 evrov iz sestavin nerazporejenega dobičke preteklih let. Sklep skupščine je 75-odstoten in sprememba v statutu družbe, ki je notarsko spremenjen.

Družbeniki (d. o. o.) ali lastniki (d. d.) se lahko na skupščini odločijo ali povečajo ali zmanjšajo vpoklicani (osnovni) kapital. Skupščinski sklep mora biti 75-odstoten oziroma v delniški družbi 75-odstotkov + ena delnica. Zmanjšanje ali povečanje osnovnega (vpoklicanega) kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Primer

Minimalna bruto plača za leto 2018 v RS je 842,79 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.638,00 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.066, 33 evrov.

Regres 2018 bo znašal najmanj 842,79 evra bruto oziroma 638 evrov neto. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres 2018 svojim zaposlenim izplačati najkasneje do 30. junija.

Regres 2018 v primeru krajšega delovnega časa

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. To pomeni, da ima pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Delovni čas nima vpliva na pravico do letnega dopusta, lahko pa ima vpliv na pravico do regresa oziroma na njegovo višino. ZDR-1 določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, pravico do sorazmernega regresa za letni dopust.

Razen v primerih, ko dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1. Torej, če ima delavec denimo skrajšan delovni čas zaradi starševstva, mu pripada celotni regres.

Rok za izplačilo regresa

Regres 2018 se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija 2018. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se ob nelikvidnosti delodajalca lahko določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Delodajalec je delavcu, s katerim je sklenil delovno razmerje v tekočem koledarskem letu in delavec v tem koledarskem letu ne bo pridobil pravice do celotnega letnega dopusta, do 1. julija tekočega koledarskega leta dolžan izplačati tolikšen del regresa za letni dopust, kolikor znaša pridobljeni sorazmerni del do 1. julija. Preostali del (sorazmernega) regresa za letni dopust pa mu mora izplačati najkasneje do konca tekočega koledarskega leta oziroma do prenehanja delovnega razmerja. Več o tem si lahko preberete v prispevku Nakazilo regresa, če se delavec zaposli po 1. juliju.

 

Vir: Data d.o.o.

Samostojni podjetnik je kupil poslovni prostor (poslovni prostor je evidentiran v poslovnih knjigah), ki ga želi prodati sebi kot fizični osebi (prenos v gospodinjstvo). Knjigovodska vrednost poslovnega prostora je 28.000 evrov. Primerljiva tržna cena nepremičnine je 40.000 evrov. Pomemben je postopek prodaje in izdaja računa. V zemljiški knjigi pri prenosu ne pride do sprememb, saj je že kot lastnik nepremičnine vpisana fizična oseba in ne njegovo podjetje.

Oddati je potrebno izpolnjen obrazec za vlogo na spletni aplikaciji eDavki. Paziti morate na rok oddaje vlog, ki je do 30. septembra tekočega leta, ki sledi letu, v katerem je bil DDV zaračunan in plačan v državi EU in 30. junij tekočega leta za DDV obračunan in plačan v preteklem letu za tretje države.

Prenos stvarnega premoženja se lahko prenese iz gospodinjstva ob in po začetku opravljanja dejavnosti. Nabavna vrednost premoženja je opredeljena kot gospodarska vrednost, ki ne sme presegati tržne. Knjigovodska listina za prepoznavanje takšnega premoženja je izvirna listina ali cenitveno poročilo. Za prenos stvarnega premoženja se ne šteje pridobitev premoženja od tretje osebe.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font