Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Aktualno

Regres 2018 bo znašal najmanj 842,79 evra bruto oziroma 638 evrov neto. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres 2018 svojim zaposlenim izplačati najkasneje do 30. junija.

Regres 2018 v primeru krajšega delovnega časa

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. To pomeni, da ima pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Delovni čas nima vpliva na pravico do letnega dopusta, lahko pa ima vpliv na pravico do regresa oziroma na njegovo višino. ZDR-1 določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, pravico do sorazmernega regresa za letni dopust.

Razen v primerih, ko dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1. Torej, če ima delavec denimo skrajšan delovni čas zaradi starševstva, mu pripada celotni regres.

Rok za izplačilo regresa

Regres 2018 se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija 2018. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se ob nelikvidnosti delodajalca lahko določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Delodajalec je delavcu, s katerim je sklenil delovno razmerje v tekočem koledarskem letu in delavec v tem koledarskem letu ne bo pridobil pravice do celotnega letnega dopusta, do 1. julija tekočega koledarskega leta dolžan izplačati tolikšen del regresa za letni dopust, kolikor znaša pridobljeni sorazmerni del do 1. julija. Preostali del (sorazmernega) regresa za letni dopust pa mu mora izplačati najkasneje do konca tekočega koledarskega leta oziroma do prenehanja delovnega razmerja. Več o tem si lahko preberete v prispevku Nakazilo regresa, če se delavec zaposli po 1. juliju.

 

Vir: Data d.o.o.

Samostojni podjetnik je kupil poslovni prostor (poslovni prostor je evidentiran v poslovnih knjigah), ki ga želi prodati sebi kot fizični osebi (prenos v gospodinjstvo). Knjigovodska vrednost poslovnega prostora je 28.000 evrov. Primerljiva tržna cena nepremičnine je 40.000 evrov. Pomemben je postopek prodaje in izdaja računa. V zemljiški knjigi pri prenosu ne pride do sprememb, saj je že kot lastnik nepremičnine vpisana fizična oseba in ne njegovo podjetje.

Oddati je potrebno izpolnjen obrazec za vlogo na spletni aplikaciji eDavki. Paziti morate na rok oddaje vlog, ki je do 30. septembra tekočega leta, ki sledi letu, v katerem je bil DDV zaračunan in plačan v državi EU in 30. junij tekočega leta za DDV obračunan in plačan v preteklem letu za tretje države.

Prenos stvarnega premoženja se lahko prenese iz gospodinjstva ob in po začetku opravljanja dejavnosti. Nabavna vrednost premoženja je opredeljena kot gospodarska vrednost, ki ne sme presegati tržne. Knjigovodska listina za prepoznavanje takšnega premoženja je izvirna listina ali cenitveno poročilo. Za prenos stvarnega premoženja se ne šteje pridobitev premoženja od tretje osebe.

Gospodarske družbe morajo v skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti, pri tem pa morajo upoštevati tudi Slovenske računovodske standarde in mednarodne standarde računovodskega poročanja.

Za nekatere družbe se približuje čas konsolidacije. To je odvisno od tega, kdaj zaključujete poslovno leto. Rok za oddajo je namreč 4 mesece po koncu poslovnega leta. Konsolidirano letno poročilo mora izkazovati resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala vseh organizacij, ki so vključene v konsolidacijo. Konsolidacijo ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podrobnejša merila so urejena v Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2016, PSR 10 2016) in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP 10) in MRS 27.

Boniteta:
Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.

Vsak zaposleni, ki ima sklenjeno pogodbo z delojemalcem za delo za nedoločen ali določen čas, ima pravico do letnega dopusta. Pravica do izkoriščanja letnega dopusta je v skladu s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo o dejavnosti. Minimalni letni dopust v posameznem koledarskem letu ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Od 1. septembra 2016 znaša višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,05 eurov, za zdravstveno zavarovanje pa 2,01 eura.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font