Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Knjiženje pri društvih

Društvo se ukvarja z nepridobitno dejavnostjo, vendar je pogoj za delovanje društva članstvo v zvezi. Tako prejme račun od zveze društev za članarino v višini 2.000 evrov.

Primer:

Društvo sklene zavarovalno polico z zavaro-valnico za zavarovanje poslovnih prostorov. Znesek premije je 300 evrov.

Pri delovanja društev se pojavljajo predvsem naslednji stroški in odhodki:

 1. stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga;
 2. stroški storitev;
 3. stroški dela;
 4. dotacije drugim pravnim osebam;
 5. odpisi vrednosti;
 6. drugi odhodki iz dejavnosti;
 7. finančni odhodki;
 8. drugi odhodki.

Primer:

Društvo prejme račun za naročnino na strokovno literaturo za eno leto vnaprej. Naročnina skupaj z vključenim 9,5-odstotnim DDV znaša 217 evrov. Društvo je davčni zavezanec in ima 90-odstotni odbitni delež pri DDV.

Primer:                                                           

Društvo, ki ni davčni zavezanec, je priredilo prireditev, kjer so organizirali srečelov. Prihodki od srečelova so bili 1.000 evrov.

Društvo prejme donacijo od pravne osebe v višini 1.000 evrov.

Društvo organizira seminar. Za udeležbo na seminarju udeležencem izstavi račune. Skupen znesek računov z vračunanim 22-odstotnim DDV je 17.080 evrov.

Neto znesek računov 14.000
22 % DDV 3.080
Znesek računov z DDV 17.080
Primer:
 
Gasilsko društvo je kupilo gasilsko cisterno, katere nabavna vrednost je bila 48.800 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Društvo je za nakup cisterne pridobilo dotacijo občine v višini 30.000 evrov, razliko so financirali iz lastnih sredstev. Društvo je tudi davčni zavezanec in opravlja tudi pridobitno dejavnosti, zato si lahko pri DDV upošteva 5-odstotni odbitni delež. Za obračun amortizacije uporablja 20-odstotno letno amortizacijsko stopnjo.
Primer:
 
Društvo prejme dotacijo iz proračunskih sredstev v višini 5.000 evrov.
Primer:
 
Društvo prejme od članov članarino konec decembra za naslednje leto. Znesek članarine, ki je vplačana za vnaprej je 100 evrov. V naslednjem letu to članarino prenese med prihodke.

Prihodki od dejavnosti zajemajo zneske:

 1. članarin,
 2. prostovoljnih prispevkov članov,
 3. dotacij iz fundacij oziroma ustanov,
 4. dotacij iz proračunskih sredstev,
 5. donacij pravnih in fizičnih oseb,
 6. prihodkov od prodaje materiala, proizvodov, trgovskega blaga in storitev
 7. ter drugih prihodkov, doseženih z opravljan-jem dejavnosti, ki se nanašajo na obračunsko obdobje.

Kakšna je razlika med dotacijo in donacijo? V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je napisano:

•   dotacija - 'izredna denarna sredstva, ki jih prejme organizacija, ustanova za izvršitev ali dovršitev kake naloge'

 1. donacija - '(v fevdalizmu) podelitev zemljišča za vojaške, politične ali uradniške zasluge'
 2. donator - (knjižno) 'kdor daruje, podari kak večji (umetniški) dar, zlasti cerkvi: ... bil je med donatorji nove ustanove (darovalci)'

Iz navedkov lahko sklepamo, da gre pri dotaciji izključno za finančno podporo, morda večinoma za vnaprej določen namen, dotacije so večinoma iz proračunskih sredstev. Za prejeto dotacijo prejemnik nikoli ne opravi protistoritve.

Pri donaciji pa gre za podaritev nečesa, za odpoved lastništvu v korist nekoga drugega. Donacija so darila, ki so podarjena brez protistoritve.

 

Primer:

Društvo je na podlagi obvestil o višini članarine za tekoče leto knjižilo terjatev do članov. Članarina, ki jo morajo plačati člani, se delno nanaša na prihodek društva, delno pa jo morajo nakazati naprej zvezi društev.

Za tekoče leto je društvo knjižilo terjatev do članov v višini 2.000 evrov. Od tega pripada zvezi društev 30 % članarine.

Znesek članarine, ki pripada društvu 70 % 1.400 €

Znesek članarine, ki pripada zvezi društev 600,00 €

Društvo ob prejemu članarine od članov to delno nakaže naprej na zvezo društev.

Pri knjiženju smo predpostavili, da so člani vso članarino plačali na transakcijski račun. Lahko bi jo plačali tudi pri blagajni društva, v tem primeru bi se pri knjiženju namesto konta 110 - denarna sredstva na računih, pojavil konto 100 - Denarna sredstva v blagajni.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font