Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Računovodski vidik vodenja evidenc na kmetijah

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti določata sestavna dela letnega poročila za davčne namene, kot sta računovodska izkaza bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, ki ju je treba najkasneje 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti davčnemu organu AJPES.

a) Kmečka gospodinjstva člani so obdavčeni na podlagi katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj 

Člani kmečkega gospodinjstva, ki so zavezanci za dohodnino osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, so obdavčeni z dohodnino na podlagi katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj, če ne ugotavljajo davčne osnove od tega dohodka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih in normiranih odhodkov.

Organizacija s statusom kmečkega gospodinjstva in podjetnika lahko prosto razporeja denarna sredstva, kar pomeni, da lahko brez posebnih omejitev pritekajo iz gospodinjstva in odtekajo v gospodinjstvo. Zato se prelivanje denarnih sredstev ne obravnava kot pridobitev oziroma odtujitev sredstev. Za knjiženje na predvidenem kontu 919 – Pritoki in odtoki denarnih sredstev se izda knjigovodsko listino, če ni ustrezne listine oziroma kmečko gospodinjstvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.

Prenose stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti, pridobljenega oziroma zgrajenega pred začetkom opravljanja dejavnosti, v kmečko gospodinjstvo in podjetnika se v knjigovodstvu obravnava kot bilančno spremembo, pri kateri se poveča vrednost aktivne in hkrati poveča vrednost pasivne bilančne postavke na predvidenem kontu 903 in 918 – Prenosi vrednosti stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti.

Količinsko enoto zalog surovin in materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo:

  • nakupna cena,
  • uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve,
  • neposredni stroški nabave (prevozni stroški, stroški nakladanja in prekladanja ter iztovarjanja, transportno zavarovanje ipd.).

Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično stanje premoženja in resnični poslovni izid. Sestavi se jih, potem ko se v poslovnih knjigah, vodenih po načelih dvostavnega knjigovodstva, uskladita promet in stanje glavne knjige s prometom in stanjem pomožnih knjig ter knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom. Pri vodenju poslovnih knjig po načelih enostavnega knjigovodstva se v predpisanih poslovnih knjigah ne zagotavlja podatkov o stanjih vseh vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki so predmet popisa.

Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri pridelovanju kmetijskih pridelkov oziroma pri ustvarjanju proizvodov iz kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter pri morebitnem opravljanju storitev.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font