Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Kratkoročna in dolgoročna posojila

Družba Zajček, d. d., je v svoji trgovini občanom (fizičnim osebam) prodala blago na potrošniški kredit v vrednosti 3.000 evrov z rokom odplačila 24 mesecev. Obresti so 3-odstotne letne. Družba Zajček, d. d., vodi zaloge trgovskega blaga po nabavni ceni.

Družba Zajček, d. d., je v svoji trgovini občanom (fizičnim osebam) prodala blago na potrošniški kredit v vrednosti 3.000 evrov z rokom odplačila 24 mesecev. Obresti so 3-odstotne letne. Družba Zajček, d. d., vodi zaloge trgovskega blaga po prodajni ceni. Vkalkulirana marža je 10-odstotna.

Družba Zajček, d. d., je v svoji trgovini občanom (fizičnim osebam) prodala blago na potrošniški kredit v vrednosti 3.000 evrov z rokom odplačila 24 mesecev. Obresti so 3-odstotne letne. Družba Zajček, d. d., vodi zaloge trgovskega blaga po prodajni ceni z vračunanim DDV. Vkalkulirana marža je 10-odstotna in davek na dodano vrednost 22-odstoten.

Družba Vihar, d. o. o., je družbeniku A dala dolgoročno posojilo  v vrednosti 15.000 evrov z rokom vračila pet let. Letna obrestna mera je 2-odstotna. V posojilni pogodbi je dogovorjeno, da posojilojemalec vsako leto vrne petino glavnice in pripadajoče letne obresti. Lastnik ne odplačuje svoje obveznosti iz naslova glavnice in obresti.

Družba Vihar, d. o. o., je dala dolgoročno posojilo svojemu družbeniku A v vrednosti 15.000 evrov z rokom vračila pet let. Letna obrestna mera je 2-odstotna. Rok vračila posojila je ob koncu dobe, s tem da se obresti obračunava in plačuje letno.

Družba Vihar, d. o. o., je prejela dolgoročno posojilo od svojega družbenika (ustanovitelja družbe) v vrednosti 15.000 evrov z rokom vračila pet let. Letna obrestna mera je 4-odstotna. Rok vračila posojila je ob koncu dobe, s tem da se obresti obračunava in plačuje letno.

V zunajbilančne evidence knjižimo poslovne dogodke, katerih knjiženje ni predvideno (obvezno) v bilančnih evidencah in postavke nimajo neposrednega učinka na velikost sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Družbe lahko pridobijo in zbirajo finančna sredstva tudi z izdajanjem dolgoročnih obveznic. Obveznica je način zbiranja oziroma posojanja denarnih sredstev ali oblika zadolževanja. Je dolgoročna oblika zadolževanja, zato jo imenujemo dolžniški vrednostni papir. Izdajatelj obveznic mora ob izdaji izdelati prospekt in v njem opredeli, za katere namene bo uporabil pridobljeni denar.

Iz dolgoročnih obveznosti je treba izključiti in prenesti med ustrezne kratkoročne obveznosti zneske oziroma dele posojil, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni po datumu izdelave bilance stanja, kar pomeni, da lahko družba kot kratkoročne obveznosti izkaže v bilanci stanja le tisti del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja.

Družba Zajček, d. d., je najela dolgoročno posojilo pri domači banki v vrednosti 700.000 €. V zavarovanje je dala hipoteko v vrednosti 1 : 1,5 vrednosti dolgoročnega posojila. Vrednost hipoteke je 1.050.000 €.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font