Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Obračun in knjiženje pogodbe o zaposlitvi, regres za letni dopust, avtorska pogodba, podjemna pogodba, bonitete in drugi prejemki iz delovnega razmerja

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Če je na obračunu plače znesek bruto plače pri polnem fondu ur pod minimalno plačo, se mora obračunati prispevke od najnižje osnove od povprečne bruto plače.

V minimalno bruto plačo se ne upošteva:

  • dodatka za nočno delo,
  • dodatka za delo v nedeljo in
  • dodatka za delo na praznike in dela proste dneve.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Za čas odmora med dnevnim delom prejme delavec plačilo, kot če bi delal, kot določa 126. člen ZDR-1.

Izračunana osnova za prispevke je na podlagi povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2017 znaša 1.626,95 evra. Najnižja osnovo za plačilo prispevkov znaša 54 odstotkov povprečne letne plače, preračunane na mesec, ki znaša 878,55 evra.

Upoštevati je treba prehodno obdobje, od katere osnove se obračuna prispevke za pokojninsko in invalidsko (dalje PIZ) zavarovanje in zdravstveno zavarovanje (dalje ZZ).

Leto Osnova od povprečne bruto plače v RS
   
2018 54 odstotkov
2019 56 odstotkov
2020 58 odstotkov
2021

60 odstotkov

 

Primer:

Bruto plača zaposlenega je 842,79 evra. Obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje je prikazano v spodnjem primeru. Neto izplačilo plače vključuje regres za prehrano v višini 129 evrov in prevoz na in z dela 97 evrov.

Obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje od 878,55 evra (54 odstotkov od povprečne bruto plače v RS za preteklo leto) - plača jih delojemalec:

·         zdravstveno zavarovanje (6,36 odstotka)                          =   55,88 evra

·         pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15, 5 odstotka) = 136,17 evra

·         prispevek za zaposlovanje (0,14 odstotka)                         =      1,23 evra

·         prispevek za porodniško zavarovaje (0,10 odstotka)        =      0,88 evra

SKUPAJ (22,1 odstotka) v breme delojemalca                  = 194,16 evra

           

Obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje od 878,55 evra (54 odstotkov od povprečne bruto plače v RS za preteklo leto) - plača jih delodajalec:

·         zdravstveno zavarovanje (6,56 odstotka)                          =   57,63 evra

·         pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 odstotka) =   77,75 evra

·         prispevek za poškodbe pri delu (0,53 odstotka)                =     4,65 evra

·         prispevek za porodniško zavarovaje (0,10 odstotka)         =     0,88 evra

·         prispevek za zaposlovanje (0,06 odstotka)                        =      0,534 evra

SKUPAJ (16,1 odstotka) v breme delojemalca                  =  141,45 evra

 

Izračun: 842,79 evra – 194,16 evra – 543,32 evra = 79,54 evra (osnova za dohodnino) x 16 odstotkov = 12,73 evra.

Neto plača = 804,96 evra – 182, 10 evra – 12,73 evra = 610,13 evra.

Neto izplačilo plače = 613,13 evra + 129,00 evra + 97,00 evra = 836,13 evra.

Bruto plača = 804,96 evra + 132,67 evra = 937,63 evra.

 Strošek dela = 937,63 evra + 226,00 evra = 1.163,63 evra.

 

  Kategorija Konto Debet Kredit
1 Obračun bruto plače in prispevkov iz bruto plače      
  Plače zaposlenih 470 804,96  
  Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače 250   804,96
2 Obračun prispevkov in dohodnine iz bruto plače      
  Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače 250 804,96  
  Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 253   182,10
  Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 254   12,73
  Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestil plač 251   610,13
3 Obračun prispevkov na bruto plačo      
  Delodajalčevi prispevki od plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih 474 132,67  
  Obveznosti za prispevke izplačevalca 258   132,67
4 Obračun regresa za prehrano in prevoza na delo in z dela      
  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (na prevoz na delo in z njega, za prehrano, za ločeno življenje) in drugi prejemki zaposlenih 473 226,00  
  Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 255   226,00
5 Plačilo prispevkov, dohodnine in neto izplačilo plače      
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih* 110   1.163,63
  Obveznosti za prispevke izplačevalca 258 132,67  
  Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 255 226,00  
  Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 253 182,10  
  Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 254 12,73  
  Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestil plač 251 610,13  

Zakon o delovnih razmerjih (dalje ZDR-1) opredeljuje, da je neveljavno, če se zaposlena oseba in delodajalec dogovorita o denarnem nadomestilu za neizrabljen letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja.

Pravica do letnega dopusta pripada vsem, ki so sklenili delovno razmerje, v višini najmanj štirih tednov. Ta pravica mora biti odobrena vsaki zaposleni osebi, ne glede na njegovo zdravstveno stanje.

Če zaposlena oseba delovno razmerje prekine (sama da odpoved), ima pravico do denarnega nadomestila, če te pravice ni mogla izkoristiti v celoti. Stališče sodišča EU (dalje sodišče) je, da to velja za vsako zaposleno osebo, ne glede na zdravstveno stanje (zaposlena oseba ni mogla izkoristiti dopusta) ali v primeru odpovedi s strani delodajalca ali v primeru upokojitve.

Družba je obračunala in izplačala odškodnino za neizkoriščeni letni dopust, ki je bil dodeljen zaposleni osebi v preteklem koledarskem (poslovnem) letu. Obračunano in plačano odškodnino zaradi neizkoriščenega dopusta se knjiži v razred 4 (skupina 47) in razred 2 (skupina 25) kot strošek dela.
Odškodnina vpliva na odmero višine pokojnine in gre v Obrazec M-4.

V družbi zaposleni niso izkoristili celotnega letnega dopusta, ki jim pripada glede določil ZGD-1 in pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec jim je omogočil rabo dopusta skupaj deset dni do konca 3. junija prihodnjega leta za preteklo leto. Stroški neizkoriščenega dopusta so 5.700 evrov.

Primeri so naslednji:

a) dopust je bil v naslednjem letu v celoti izkoriščen;

b) v tekočem letu je ponovno oblikovan strošek neizkoriščenega dopusta 5.700 evrov. Neizkoriščen dopust v tekočem letu za preteklo leto je bil obračunan in izplačan v vrednosti 6.300 evrov;

c) v tekočem letu je ponovno oblikovan strošek neizkoriščenega dopusta 5.700 evrov. Neizkoriščen dopust v tekočem letu za preteklo leto je bil obračunan in izplačan v vrednosti 4.000 evrov.

Bruto plača zaposlenega je 804,96 evra. Obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje je prikazan v spodnjem primeru. Neto izplačilo plače vključuje regres za prehrano v višini 129,00 evra in prevoz na in z dela 97,00 evra.

Družba Vihar, d. o. o., ima zaposlene invalide nad kvoto. Bruto plače invalidov nad kvoto so 20.000 evrov. Družba Vihar, d. o. o., je oproščena plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (iz bruto in nad bruto plače zaposlenih invalidov).

Družba Vihar, d. o. o., ima z zunanjim izvajalcem, ki je fizična oseba, sklenjeno pogodbo o poslovodenju. Poslovodna oseba je nezavarovana. Vrednost dela je 1.000 evrov, kilometrina in dnevnice so 380 evrov. Družba Vihar, d. o. o., izplača pogodbo o poslovodenju prek transakcijskega računa.

Družba Vihar, d. o. o. ima z zunanjim izvajalcem, ki je fizična oseba, sklenjeno pogodbo o poslovodenju. Poslovodna oseba je zavarovana. Vrednost dela je 1.000 evrov, kilometrina in dnevnice so 380 evrov. Družba Vihar, d. o. o. izplača pogodbo o poslovodenju prek transakcijskega računa.

Organizacija Zajček, d. d., je na podlagi aktuarskega izračuna oblikovala rezervacije za:
- jubilejne nagrade v vrednosti 40.000 evrov in
- odpravnine ob upokojitvi v vrednosti 35.000 evrov.
 
Organizacija Zajček, d. d., je naslednje leto prejela aktuarski izračun. Vsebuje naslednje podatke:
- 2,5-odstotne letne obresti v vrednosti 1.875 evrov (jubilejne nagrade 1.000 evrov, odpravnine ob upokojitvi 875 evrov),
- črpanje rezervacij, ker so bile izplačane jubilejne nagrade (15.000 evrov) in odpravnine ob upokojitvi (10.000 evrov),
- aktuarski dobiček 2.850 evrov. 
 
 

Družba Zajček d.d. je sklenila z zunanjim sodelavcem podjemno pogodbo za pomoč pri izvedbi letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev. Bruto vrednost je 10.000 €. Vrednost iz podjemne pogodbe je tudi izplačala.

Družba Zajček d. d. je sklenila z zunanjim sodelavcem avtorsko pogodbo za prevod garancijskega lista in navodil iz slovenskega v angleški jezik. Bruto vrednost je 10.000 €. Vrednost iz avtorskega honorarja je tudi izplačala. Oseba je zavarovana.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font