Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Odloženi davki

Družba 1, d. o. o., vodi zemljišče in zgradbo po modelu prevrednotenja in prav tako ima dolgoročne naložbe v delnice, ki kotirajo na borzi in jih vrednoti po pošteni vrednosti prek kapitala.

Družba 1, d. o. o., je knjižila vse poslovne dogodke na osnovi knjigovodskih listin, ki jih je prejela v računovodsko službo. Vsi računovodski prihodki in računovodski odhodki so tudi v celoti davčno priznani.

Družba Zajček, d. d., je imela v postavnem letu naslednje poslovne dogodke:
- zemljišča in zgradbe vrednoti po modelu revalorizacije. Nabavna vrednost zemljišča 25.000 evrov, nabavna vrednost zgradbe 100.000 evrov in popravek vrednosti zgradb 28.000 evrov. Pooblaščeni cenilec vrednosti je ocenil tržno vrednost zemljišča na 32.000 evrov in zgradbe na 85.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je naredila okrepitev svoje zgradbe;
- vrednost delnic, ki kotirajo na borzi je 50.000 evrov. Ob izdelavi bilance stanja je iz tečajnice, ki je javno objavljena, vidno, da je vrednost delnic 60.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je naredila okrepitev vrednosti delnic.

Družba Zajček, d. d., je imela v preteklih postavnih letih v računovodskih izkazih oblikovane terjatve za odložene davke v vrednosti 12369 evrov. V tekočem letu so se določeni poslovni dogodki realizirali v naslednjih vrednostih:
- izkoriščene so bile vse oblikovane rezervacije v vrednosti 9.000 evrov,
izkoriščene so bile v preteklih letih neizkoriščene davčne olajšave v vrednosti 1.200 evrov,
- plačane so bile oslabljene poslovne terjatve v vrednosti 15.000 evrov,
- davčna nepriznana amortizacija (opreme, zgradb) v preteklih letih v vrednosti 4.900 evrov.

Družba Zajček, d. d., je imela v postavnem letu naslednje poslovne dogodke:
- računovodski in davčno priznani prihodki so bili 120.000 evrov,
- nabavna vrednost opreme je bila 30.000 evrov in amortizacijska stopnja 33,3-odstotna,
- nabavna vrednost zgradbe je bila 20.000 evrov in amortizacijska stopnja je 8-odstotna,
- oslabitev terjatev je bila 50.00 evrov,
- oblikovane rezervacije za dana jamstva so bile 18.000 evrov.

Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost, določi znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost in oproščeno dejavnost, v zvezi s katero ima pravico do odbitka vstopnega DDV. Z odbitnim deležem lahko davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu ali izven knjigovodske evidence zagotovi podatke o vstopnem DDV in znesku vstopnega DDV, za katerega mu je priznana pravica do odbitka vstopnega DDV.

Odložena obveznost za davek nastane takrat, ko določeni "prihodki" niso vključeni v poslovni izid, ker povečujejo npr. postavke kapitala.

Družba Zajček, d. d., je ob koncu poslovnega leta dala oceniti svojo nepremičnino, ki vrednoti po modelu poštene vrednosti, pooblaščenemu cenilcu vrednosti.

Terjatev za odloženi davek nastane takrat, ko je določen odhodek izkazan v poslovni bilanci, vendar ga v davčno bilanco ne morete vključiti v celoti, npr.: v poslovni bilanci je obračunana amortizacija po stopnji 25 %, za davčne namene nam je priznana amortizacijska stopnja 20 %.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font