Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Poslovne terjatve

Družba Vihar, d. o. o., je odkupila terjatev družbe Zajček, d. d., ki jo ima do družbe Zmaj, d. o. o., v vrednosti 20.000 evrov. Vrednost diskonta je 15 odstotkov. Družba Vihar, d. o. o., ni prejela plačila odkupljene terjatve od družbe Zmaj, d. o. o., na dan izdelave letne bilance stanja. Družba Vihar, d. o. o., je dobila plačilo odkupljene terjatve po izdelavni bilanci stanja.

Družba Vihar, d. o. o., je odkupila terjatev družbe Zajček, d. d., ki jo ima do družbe Zmaj, d. o. o., v vrednosti 20.000 evrov. Vrednost diskonta je 15 odstotkov. Družba Vihar, d. o. o., je od družbe Zmaj, d. o. o., prejela v celoti plačilo odkupljene terjatve.

Družba Zajček, d. d., je prejela pozitivno rešeno vlogo glede pogodbene kazni, ker pogodbena stranka ni izpolnila v kupoprodajni pogodbi vseh obveznosti. Vrednost kupoprodajne pogodbe je bila 500.000 evrov. Pogodbena kazen je v višini 0,5 odstotka pogodbene vrednosti. Družba Vihar, d. o. o., je nakazala pogodbeno kazen na transakcijski račun svojega kupca.

Družba Vihar, d. o. o., je morala plačati pogodbene kazni, ker ni izpolnila v kupoprodajni pogodbi vseh obveznosti. Vrednost kupoprodajne pogodbe je bila 500.000 evrov. Pogodbena kazen je v višini 0,5 odstotka pogodbene vrednosti. Družba Vihar, d. o. o., je nakazala pogodbeno kazen na transakcijski račun svojega kupca.

Družba Vihar, d. o. o., je odkupila nezapadlo terjatev od družbe Zajček, d. d. Vrednost odkupljene terjatve je 100.000 €. Vrednost diskonta je 10 %. Družba Vihar, d. o. o., je družbi Zajček, d. d., nakazala dolžni znesek.

Pri faktoringu gre na eni strani za zavarovanje poslovnih terjatev, po drugi strani za financiranje prodaje z odloženim rokom plačila. Poslovne terjatve do posameznega kupca faktor prevzema sproti, kot nastajajo, kar je za dobavitelje še posebno ugodno v primerih rednih, ponavljajočih dobav istemu kupcu.

Mnogi računovodski delavci se sprašujemo, ali smo obvezani in dolžni izpeljati plačilo v obliki kompenzacije (poravnavanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev) preko transakcijskega računa ali lahko naredimo kompenzacijo s pomočjo internega dokumenta (temeljnice) v dobro terjatev do kupcev in breme obveznosti do dobaviteljev.

Kompenzacija nastane takrat, ko se dve stranki, ki imata ena do druge terjatev in obveznost, dogovorita, da bosta nastalo terjatev in obveznost medsebojno pobotali. Zaradi takšne opisane vsebine se uporablja izraz pobot. Dvostranski pobot (medsebojna kompenzacija) je opredeljena v obligacijskem zakoniku (OZ). Vsebina listine ni predpisana, mora pa biti iz listine razvidno vsebina nastalega posla.

Cesija ali odstop terjatev je urejena v obligacijskem zakoniku. Predstavlja nedenarni način poravnavanja terjatev oziroma obveznosti. Pri poslu cesije lahko upnik s pogodbo prenese na tretjo osebo terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika in s tem poravna svojo obveznost do tretje osebe.

Družba Zajček d. d. je oblikovala popravek poslovne terjatve 2.000 € do družbe Vihar d. o. o., ker je zvedela, da je družba v postopku prisilne poravnave.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font