Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve

Družba Zajček d. d. je oblikovala rezervacije za jubilejne nagrade 400.000 € in za odpravnine 300.000 € na osnovi izračunov aktuarja.

Kočljiva pogodba je pogodba, pri kateri so neizogibni stroški izpolnjevanja pogodbenih obvez (pogodbeno določeni datumi dokončanja oz. predaje del - v nasprotnem primeru sledijo penali ali pogodbena kazen), ki se ugotovijo in izračunajo na koncu poslovnega leta ob izdelavi zaključnega računa. Dejanski obračun in dogovor s poslovnimi partnerji bosta realizirana v naslednjem poslovnem letu.

Družba Vihar d. o. o. namerava izvesti reorgani zacijo podjetja v naslednjih treh letih. Oblikovala je rezervacijo stroškov reorganizacije v višini 60.000 evrov, ki naj bi jo izvedla v naslednjih treh letih. Naredila je anuitetni načrt črpanja oblikovanih stroškov rezervacije.

Družba Vihar d.o.o. predvideva izvesti reorganizacijo in ob izdelavi končne bilance stanja je oblikovala dolgoročne rezervacije za reorganizacijo. Oblikovane rezervacije so v višini 60.000 € in jih namerava porabiti v treh letih. Vsako letu 20.000 €. V prvem letu porabi rezervacije za izvedeno reorganizacijo.

Družba Zajček d. d. je oblikovala rezervacije za reorganizacijo družbe v vrednosti 600.000 €, ki se bo dogodila v naslednjih treh letih.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve obravnava Slovenski računovodski standard 10 (SRS 2016). V standardu 10 je napisano, da se rezervacije oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, njihovo velikost pa je mogoče zanesljivo oceniti.

Po standardu 10 spadajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. Med dolgoročne odložene prihodke pa spadajo predvsem:

  • Državne podpore, in
  • Donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih stroškov. 

Družba Vihar, d. o. o., ima v finančnem najemu opremo za dobo pet let v vrednosti 50.000 evrov in 5.000 evrov obresti. Vsako leto je treba del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu prenesti med kratkoročne obveznosti. Vsako leto je prenos obrok 10.000 € in obresti 1.000 evrov.

Družba Zajček, d. d., ima desetletno dolgoročno posojilo v vrednosti 100.000 evrov in 10.000 evrov obresti. Vsako leto je treba del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu, prenesti med kratkoročne obveznosti. Vsako leto je za prenos obrok 10.000 € in obresti 1.000 evrov.

Družba Zajček d. d. je dala tovorno vozilo (KN 8704) v poslovni najem. Skupna vrednost poslovnega najema tovornega vozila je 36.600 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Družba Zajček d. d. zahteva ob podpisu pogodbe od najemnika polog v vrednosti 10 odstotkov pogodbene vrednosti. Najemna pogodba je podpisana za obdobje petih let. Mesečni prihodek iz naslova poslovnega najema tovornega vozila je 366 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font