Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Inventura pri proračunskih uporabnikih

Popisna komisija popiše vse obveznosti, ki so izkazane na kontih razreda 2 in razreda 9, in sicer po posameznih vrstah obveznosti. Popišejo se kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; do zaposlenih, kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN, kratkoročne prejete kredite, kratkoročne obveznosti iz financiranja, dolgoročne finančne obveznosti, druge dolgoročne obveznosti, sklad premoženja, obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Pri posrednih proračunskih porabnikih se popišejo tudi dolgoročne rezervacije.

Popisna komisija pri neposrednem proračunskem porabniku popiše neplačane odhodke in neplačane prihodke. Popišejo se neplačani prihodki na kontih skupine 28, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročne terjatve. Prav tako se popišejo neplačani odhodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznosti.

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev se popišejo konti skupine 19, ki izkazujejo kratkoročno odložene odhodke, prehodno nezaračunane prihodke, vrednotnice, vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta, vračunane izdatke zaradi podaljšanja proračunskega leta in druge aktivne časovne razmejitve, ki jih priznava 22. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu.

Z obveznim popisom terjatev ugotovimo, ali je pravilno knjiženo stanje vseh terjatev. V računovodstvu se pripravi izpis terjatev po stanju na zadnji dan leta po posameznih kontih. Izpis stanja terjatev se skupaj s potrebno dokumentacijo za preverjanje stanja v izpisu skupaj s potrjenimi obrazci usklajevanja terjatev (IOP izpiski) izroči popisni komisiji.

Popišejo se denarna sredstva v blagajni, devizna sredstva v blagajni, denarna sredstva na računih, prejeti čeki, denar na poti, drugi takoj unovčljivi vrednostni papirji. Popisna komisija popiše gotovino v glavni in pomožnih blagajnah s štetjem po apoenih.

Popišejo se vse vrste zalog pri proračunskem porabniku. Popišejo se zaloge v skladiščih, zaloge materiala v dodelavi in predelavi, zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge proizvodov ter zaloge blaga in drobnega inventarja, ki se vodi kot material. Zaloge se popisujejo ločeno po skladiščih in po vrstah zalog.

Opredmetena osnovna sredstva, ki so zemljišča, zgradbe, oprema in biološka sredstva, se popisujejo posamično po nahajališčih. V poslovnih knjigah izkazujemo vsako opredmeteno osnovno sredstvo posebej. Posebnost je samo drobni inventar podobnega namena in iste vrste, ki se lahko evidentira zbirno z zbirno vrednostjo. Govorimo o drobnem inventarju, ki se uvršča med opredmetena osnovna sredstva, da ga vodimo lahko posamično ali skupinsko.

Praviloma v januarju, ko so knjiženi vsi poslovni dogodki do konca leta, začne popisna komisija popisovati neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve. Popisna komisija pregleda knjigovodske listine, ki so podlaga za evidentiranje neopredmetenih sredstev na kontih podskupine 001 - dolgoročne aktivne časovne razmejitve, ki zajemajo dolgoročno odložene stroške. Med dolgoročno odložene stroške spadajo najemnine, plačane za več kot eno leto vnaprej.

Potrebno je zagotoviti ustrezne pogoje za uspešno delo. Organizacijo popisa, informiranje zaposlenih in vseh udeleženih v popisu ter učinkovito vodenje postopka, ki zahteva usmerjanje in koordinacijo številnih udeležencev in aktivnosti:

  • pred letnim popisom

  • med letnim popisom

  • po letnem popisu 

Računovodski izkazi morajo prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov. Resnično in pošteno stanje je v računovodskih izkazih moč prikazati le, če je opravljena uskladitev dejanskega stanja, ugotovljenega s popisom, in stanja, izkazanega v poslovnih knjigah.

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font