Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Zakonodaja

V Ur. l. RS 102/2010 z dne 17. 12. 2010 so bile objavljene spremembe in dopolnitve Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, kjer je objavljenih nekaj sprememb, ki se nanašajo na tolarje oz. sedaj evre, beseda likvidnost pa se je nadomestila z besedno zvezo denarna sredstva.

V Uradnem listu RS 101/2013 z dne 9.12.2013 je objavljen Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (nadalje ZIPRS1415), ki določa sestavo proračunov, posebnosti izvrševanja in druge določbe ter aktualno tudi za posredne proračunske uporabnike določila za pripravo finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, razpolaganja s sredstvi za plače, politiko zaposlovanja, polletno poročilo, regres za letni dopust, napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev, izplačevanje jubilejnih nagrad in sankcije za prekrške.

V Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur.l. RS 11/07) je določeno, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk, zato Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti.

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 57 z dne 27.7.2012 je bil objavljen Zakon opreprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki velja od 28.7.2012 dalje.

V Uradnem listu Republike Slovenije 104/2012 z dne 24. 12. 2012 je bil objavljen Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju ZIPRS1314). V Uradnem listu Republike Slovenije 46/2013 z dne 29. 5. 2013 so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju ZIPRS1314-A).

V Uradnem listu Republike Slovenije 40/2012 je bil objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (nadalje ZUJF), ki je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet 11. 5. 2012, uveljavljen 31. 5. 2012 in učinkuje od 1. 6. 2012. Namen ZUJF je s spremembami in dopolnitvami 39 zakonov, določitvijo nekaterih trajnih in začasnih ukrepov takoj oziroma postopoma zagotoviti vzdržne javne finance in zmanjšati izdatke proračunov.

V Uradnem listu RS 108/2013 z dne 20. 12. 2013 je bil objavljen nov Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, ki je začel veljati z 21. 12. 2013. Od takrat ne velja več Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, objavljen v Ur. l. RS 117/2002 z dopolnitvami. V zadnjem objavljenem pravilniku se je v celotnem besedilu besedna zveza »kapitalskih naložb« zamenjala z zvezo « finančnih naložb«.

V Uradnem listu Republike Slovenije štev. 33 z dne 3. 5. 2011 je bil objavljen Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1 - nadalje zakon), s katerim se ureja preglednost finančnih odnosov med državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti na eni strani ter javnimi podjetji in izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, ki so pravne osebe, ter samostojnimi podjetniki in zasebniki, ki na podlagi izključne ali posebne pravice ali javnega pooblastila izvajajo dejavnosti v splošnem interesu na drugi strani S tem je prenehal veljati Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ki je bil objavljen v Ur. l. RS 53/2007 in 65/2008.

V Uradnem listu 45/2010 je bil sprejet Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in na njegovi podlagi 11. aprila 2011 Smernice za oblikovanje načrtov integritete. 47. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pravi: »Državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in javni skladi morajo skladno s tem zakonom oblikovati in sprejeti načrt integritete in o tem obvestiti komisijo.«

  • Zakon o javnih financah (ZJF) – uradno prečiščeno besedilo je bilo objavljeno v Ur. l. RS 11/21. 2. 2011
  • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o dohodnini – uradna prečiščena besedila so bila objavljena v Ur. l. RS 13/ 28. 2. 2011 

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font