Ocenjevanje javnega uslužbenca

15. 03. 2021 | Javni sektor

Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe (drugi odstavek 4. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede).

Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred se izvede vsako leto do 15. marca za vse javne uslužbence (prvi odstavek 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede).

Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje uradnikov v višji naziv se za vse uradnike izvede vsako koledarsko leto do 15. marca.

V eno stopnjo višji naziv napredujejo uradniki, ki najkasneje 15. marca vsakega koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje po uredbi (11. člen uredbe o napredovanju uradnikov v naziv)

Opomba: Obveznost ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred se nanaša na javni sektor (državni organi, občine, javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javni gospodarski zavodi).

Nazaj