Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Računovodski svetovalec

09. 11.

- Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
- Predložiti AJPES statistiko finančnih računov - SFR

15. 11.

- Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati
- Prijava v večstranski pobot AJPES

20. 11.

- Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti rekapitulacijsko poročilo za oktober 2017
- Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih gum, odpadne embalaže
- Obračun okoljske dajatve zaradi uporabe hlapnih organskih spojin, odpadne električne in elektronske opreme

25.11.

- Obračun okoljske dajatve (industrijska in komunalna odlagališča)
- Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
- Obračun trošerin (energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)
- Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, za uporabo mazalnih olj, za izrabljena motorna vozila, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode
30. 11. - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

10. 09. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb

            - Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

13. 09.    – Prijava v večstranski pobot AJPES

14. 09.  - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat

            - Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene

              in prispevke plačati

            - Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

                   

20. 09.  - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o 

               o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST

             - Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -  

               KRD

             - Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –

               SN-T

             - Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih

               papirjih mimo domačih posrednikov - DVP  

             - Predložiti rekapitulacijsko poročilo za avgust 2017

            - Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih gum, odpadne embalaže

            - Obračun okoljske dajatve zaradi uporabe hlapnih organskih spojin, odpadne električne in elektronske opreme

25.09.  - Obračun okoljske dajatve (industrijska in komunalna odlagališča)

            - Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode

            - Obračun trošerin (energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)

            - Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, za uporabo mazalnih olj, za izrabljena motorna vozila, zaradi odvajanja         

               komunalne odpadne vode

28.09.   - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati

             - Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

             - Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z 

               nerezidenti – SKV

             - Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

      

V primerih, ko je članstvo v neki organizaciji za posameznike, ki pogoje za tako članstvo izpolnjujejo, obvezno, brez članstva pa svojega strokovnega dela ne morejo opravljati, plačilo članarine ne more predstavljati bonitete (ugodnost za delodajalca).

Članstvo ni obvezno, vendar predstavlja neposredno korist za družbo, dejavnost zaposlenega v združenju, kjer je včlanjen, se odrazi v obdavčljivih prihodkih, ne predstavlja prejema ugodnosti in ni boniteta za zaposlenega.

 

V kolikor delojemalec dosega dohodke pri dveh ali več delodajalcih, od katerih zgolj eden izplačuje dohodke na podlagi dalj časa trajajočega razmerja (torej ko ne gre za enkratna, izredna izplačila dohodka iz delovnega razmerja), je pretežni plačnik dohodkov delojemalca.

Delodajalcu, ki izplačuje dohodke iz delovnega razmerja na podlagi dalj časa trajajočega razmerja, mora biti zagotovljena pravna varnost ob izpolnjevanju njegovih zakonskih obveznosti. Redni (prvotni) delodajalec je tisti, ki izplačuje večjo vrednost rednih dohodkov delojemalca v posameznem letu.

Glavni (pretežni) delodajalec je tisti, ki redno izplačuje dohodke delojemalcu ali pridobi izjavo od delojemalca, da je njegov glavni (pretežni) delodajalec, pri katerem so letni dohodki večji, kot pri drugem delodajalcu.

V primeru, da je delodajalec pretežni izplačevalec, se obračuna osnovna plača z vsemi dodatki, ki je osnova za obračun prispevkov delodajalca (16,1-odstotkov), delojemalca (22,1-odstotkov), splošne in osebne olajšave ter akontacije dohodnine po določeni mesečni dohodninski lestvici.

V primeru, da delodajalec ni pretežni izplačevalec, se obračuna osnovna plača z vsemi dodatki, ki je osnova za obračun prispevkov delodajalca (16,1-odstotkov) in delojemalca (22,1-odstotkov) ter akontacije dohodnine po stopni 25-odstotkov.

Oddajanje nepremičnin prek Airbnb Finančna uprava Republike Slovenije (dalje FURS), ugotavlja in preverja ali lastniki stanovanje oddajajo na črno in oddajanje prijavijo. Globe so več, kot deset tisoč evrov. FURS je na podlagi prejetih podatkov o oddajanju nepremičnin v turističen najem (Airbnb ali Booking) ugotovil, da je več kot tisoč zavezancev ni imelo registrirane dejavnosti in ni prijavilo prihodkov. zato je pomembno, da naredijo samoprijavo. Obračunajo in plačajo se samo obresti po evropski medbančni obrestni meri za čas od poteka roka za plačilo do predložitve davčnega obračuna na podlagi samoprijave, za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan poteka roka za vložitev davčnega obračuna, povečani za:

  • 1 odstotno točko, če predloži podatke v enem mesecu po preteku roka za vložitev davčnega obračuna;
  • 2 odstotni točki, če predloži podatke v šestih mesecih po preteku roka za vložitev davčnega obračuna;
  • 3 odstotne točke, če predloži podatke v enem letu po preteku roka za vložitev davčnega obračuna;
  • 4 odstotne točke, če predloži podatke po enem letu po preteku roka za vložitev davčnega obračuna in ne globa.

Opozorilo: Tako na FURS, kot na tržnem inšpektoratu, napovedujejo poostren nadzor oddajanja zmogljivosti oddajanja nepremičnin turistom. Na FURS preverjajo delo na črno, neplačevanje davčnih obveznosti od prijavljenih in neprijavljenih oziroma neregistriranih sobodajalcev.

Ne pozabite na to, da ima Finančni inšpektorat ogromna pooblastila, saj lahko gredo na banko in razkrijejo vsa nakazila, ki jih izvedbi fizične osebe, preko Airbnja.

V primeru, da ni samoprijave je globa od 400 tisoč evrov do 30.000 tisoč evrov, kar je odvisno od kršitve, ali gre za delo na črno, neprijavljene dohodkov, nedovoljeno oglaševanje dejavnosti ipd.

 

 

Minimalna bruto plača za leto 2018 v RS je 842,79 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.654,00 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.073,47 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,9 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 872.266 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 5,9 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,067.284. Povprečna bruto plača v letu 2017 je 1.621,46 evrov oz. 1.626,95 evrov za izračun prispevkov zaposlenih (54 % - 878,55 evrov), s. p. (60 % - 976,17 evrov) in družbenikov (80 % - 1.301,56 evrov).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 372,91 evrov (38,2 % od 976,17 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 5.694,33 evrov (mesečni prispevki 2.175,23 evrov).

Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.301,56 evrov (mesečno plačilo prispevkov 497,19 evrov).

10.08. Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 08. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti DURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 08. - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti rekapitulacijsko poročilo za julij 2017

31. 08. - Poročati Banki Slovenije – obrazci SKV
- Zadnji rok za predložitev revidiranih letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, društva na AJPES za podjetja, zavezana k reviziji
- Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Kljub vsem kontrolam se lahko primerijo napake, ki jih je treba popraviti.

Napake so lahko:

-  pomote pri prepisovanju podatkov,

-  seštevanju podatkov,

-  posledica neznanja, slabe komunikacije, nedostopnosti listin, napačnih nastavitev v programu.

V primeru, da gre za nepomembne, formalne napake v letnem poročilu, bomo nanje opozorili in jih odpravili v naslednjem letnem poročilu.

V kolikor so napake v računovodskih izkazih posledica napačne predstavitve, razvrščanja podatkov, ki so v poslovnih knjigah sicer pravilno knjiženi, če so podatki prikazani narobe, zavajajoče za uporabnika, je treba te pomote takoj odpraviti.

Popravljanje napak pri DDV mora biti v roku enega leta po oddaji davčnega obračuna v primeru, da je davčna obveznost prikazana previsoko. V primeru, da je davčna obveznost prikazana prenizko, ni omejitve popravka obračuna DDV.

V primeru samoprijave, se obračunajo obresti od dneva oddanega obračuna in popravka ter se obračuna medbančna obrestna mera, ki je cca 4,06-odstotna in v tem primeru ni globe.

Samoprijave ne morete narediti, če imate že odločbo o davčnem nadzoru.

Če popravljamo napake, storjene v tekočem letu, ni težav. V mesecu, ko smo odkrili napako, storniramo stare knjižbe in opravimo nove. Način popravljanja napak ni predpisan, še vedno ga je mogoče izvesti z rdečim ali črnim stornom, v računalniški dobi pa s knjižbo s predznakom minus in novo knjižbo na novem kontu in v pravilni višini v plus.

 

 

Pri prevozu potnikov in prtljage je obdavčitev po pravilu, kot za storitve. Obdavčitev je v državi, kjer se opravi prevoz, pri čemer se upošteva prevožena razdalja.

Primer 1: Prevoz, ki poteka po Sloveniji, bo organizator obračunal 9,5-odstotni DDV.

Minimalna bruto plača za leto 2018 v RS je 842,79 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.663,23 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.077,77 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 2,1 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 869.302 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 5,9 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,066.880. Povprečna bruto plača v letu 2017 je 1.621,46 evrov oz. 1.626,95 evrov za izračun prispevkov zaposlenih (54 % - 878,55 evrov), s. p. (60 % - 976,17 evrov) in družbenikov (80 % - 1.301,56 evrov).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 372,91 evrov (38,2 % od 976,17 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 5.694,33 evrov (mesečni prispevki 2.175,23 evrov).

Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.301,56 evrov (mesečno plačilo prispevkov 497,19 evrov).

Podkategorije

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font