Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Računovodski svetovalec


10. 1. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
15. 1. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati
19. 1. - Predložiti rekapitulacijsko poročilo za november 2017
- Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
31.1. - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Del plače za poslovno uspešnost, ki ureja delovna razmerja je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če:

• imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in je pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določena v splošnem aktu (pogodbi o zaposlitvi, internih aktih, kolektivne pogodbe) delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni.

Delodajalci lahko obračunajo in izplačajo delojemalcem nagrado za poslovno uspešnost. Višina je odvisna od odločitve delodajalca, kolektivne pogodbe, internih aktov. Z davčnega vidika se obračunajo do višine povprečne bruto plače v RS prispevki za socialno in pokojninsko zavarovanje, tako, delodajalca (16,1-odstotkov) in delojemalca (22,1-odstotkov).

V primeru, da je obračun večje, se nad razliko obračuna povprečna stopnja dohodnine.
Izplačilo je lahko enkrat letno in da je izplačano vsem delojemalcem. Višina ni pogoj, da je enaka za vse zaposlene.

Primer 1: Mali davčni zavezanec je v začetku leta 2010 nabavil nepremičnino za opravljanje dejavnosti v vrednosti 61.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Leta 2018 je postal davčni zavezanec za DDV in si lahko v letu 2018 poračuna vstopni DDV v sorazmernem delu številu let.

Sorazmerni delež DDV v letu 2018 = 7 / 12. 11.000 evrov x 7 / 12 = 6.416,67 evrov.

Za vrednost 6.416,67 evrov si lahko davčni zavezanec za DDV v letu 2018 poračuna DDV. Za vse nastale stroške in vlaganja v nepremičnino si lahko uveljavlja odbitni vhodni DDV. V primeru, da bi postal davčni zavezanec po dvajsetih letih si vstopnega DDV ne bi smel popravljati, kot odbitni delež.
Opomba: Enako velja, če gre za nakup opreme vendar je treba to upoštevati v roku petih let.

Imamo male davčne zavezance, ki kupujejo nepremičnine prodane z DDV. Mali davčni zavezanci za DDV nimajo pravice do odbitka DDV in ga zato vključijo v povečanje nabavne vrednosti nepremičnine. V kasnejših letih preidejo mali davčni zavezanci v zavezance za DDV in imajo pravico, da si poračunajo vstopni DDV ob nakupu nepremičnine.

20-letno obdobje (nepremičnine) oz. 5-letno obdobje (oprema) začne teči z začetkom uporabe. To je davčno obdobje v katerem je bil opravljen odbitek vstopnega DDV. Odbitek se ne popravi, če znaša razlika do 10 €.

Minimalna bruto plača za leto 2017 v RS je 804,96 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.604,38 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.047,14 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,2 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 853.164 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 6,3 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,066.161. Povprečna bruto plača v letu 2016 je 1.584,66 evrov.
Najnižja zavarovalna osnova za zaposlene je 824,02 evrov (prispevki 314,78 evrov – 38,2 %). Najnižja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike 919,10 evrov (prispevki 355,36 evrov) in najvišja 5.546,31 evrov (prispevki 2.118,72 evrov). Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.188,50 evrov, kar predstavlja mesečno plačilo prispevkov 454,01 evrov.

Konkretne opredelitve, kdaj gre za službeno pot, ne najdemo ne v Zakonu o delovnih razmerjih in ne v Zakonu o dohodnini. Zato se službena pot trenutno presoja po pravilniku obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta določa, da je službena pot krajša od treh mesecev. Daljša pot zaposlenega v tujino se obravnavana kot napotitev na delo v tujino, ampak z letom 2018 ne bo več tako. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev bo namreč črtal 129. člen omenjenega pravilnika. Člen pa govori o tem, kako sta službena pot in napotitev ločeni med seboj. Pri presojanju vsebine se bo upošteval dejanski namen dela v drugi državi in vsebina dela, v povezavi z registriranimi dejavnostmi podjetja.
Glede na davčno uredbo je potrebno upoštevati napoved, ki določa najkrajše običajne cestne povezave. Pri obračunu poti ni pomemben čas, ki ga delojemalce potrebuje, da pride na svoj delovni sedež, ampak je pomembna razdalja v kilometrih. Pomembno je določiti stalno in običajno prebivališče (vsaj štiri ni v tednu).
Neobdavčeno se upošteva kilometrina, ki predstavlja povezavo po lokalnih in magistralnih cestah, kadar je ta povezava v kilometrih krajša od avtocestne povezave, kljub temu, da delodajalec uporablja avtocestno povezavo.
V primeru, da je narava dela takšna, da delojemalec opravlja delo zunaj sedeža delojemalca in se vsak dan vrača v kraj, kjer prebiva, se v davčno osnovo ne všteva (opravlja delo na območju Slovenije) regres za prehrano v skladu z Uredbo in povečano vrednost prehrane, če dela več kot deset ur (od osme ure dalje 0,76 evrov za vsako dopolnjeno uro).
V primeru, da se delo opravlja v tujini je delavec upravičen do dnevnice v višine glede ur, ki jih opravi. Višina dnevnice je odvisna v kateri državi je delo opravil in je znižana v primeru zagotovljenih obrokov, kot so zajtrk (10-odstotkov v primeru cele dnevnice ali 15-odstotkov v primeru polovične dnevnice) in kosilo, večerja (35-odstotkov v primeru cele dnevnice ali 40-odstotkov v primeru polovične dnevnice).
Pri opravljanju davčnih inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih, ki napotujejo delavce na delo v tujino, so najpogosteje ugotovljene nepravilnosti v zvezi z neupravičenim izplačilom povračil stroškov. To so denimo dnevnice, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, čeprav gre za vsako dnevno delo, ki je opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi. Da boste lahko pravilno uveljavljali stroške službenih poti, morate ustrezno izpolnjevati potne naloge.

Minimalna bruto plača za leto 2017 v RS je 804,96 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.613,62 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.051,73 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,0 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 847.903 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 6,4 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,066.161. Povprečna bruto plača v letu 2016 je 1.584,66 evrov.

Najnižja zavarovalna osnova za zaposlene je 824,02 evrov (prispevki 314,78 evrov – 38,2 %). Najnižja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike 919,10 evrov (prispevki 355,36 evrov) in najvišja 5.546,31 evrov (prispevki 2.118,72 evrov). Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.188,50 evrov, kar predstavlja mesečno plačilo prispevkov 454,01 evrov.

Obračun mesečne nagrade ne sme preseči 172 evrov od katere vrednosti je treba obračunati prispevek za zdravstvo po stopnji 6,36 %. Bruto znesek nagrade, zmanjšan za neobdavčeni znesek nagrade in za prispevek za zdravstvo je predmet obdavčitve, zato se v tem primeru akontacija dohodnine ne obračuna.
Prispevek sicer prikažete v polju 313 in ga upoštevate kot zmanjšanje davčne osnove.
Kot delodajalec morate za vsakega dijaka za primer nesreče pri delu plačati še mesečni prispevek 4,62 evrov za zdravstvo, šola pa letni prispevek 9,70 evrov za invalidnost. Če plačate prispevek za invalidnost delodajalec, lahko zahtevate vračilo od šole.

Božičnico ni nujno izplačati v denarju, saj jo lahko delodajalec izplača tudi v obliki bonov ali izdelkov ali drugače. V vsakem primeru obračuna in izplačila je božičnica obdavčena s prispevki (22,1-odstotkov iz bruto in 16,1-odstotkov na bruto) in povprečna akontacija dohodnine. 
Z davčnega vidika je tako vseeno, kako izplačate nagrado – ali na TRR ali v obliki materialnih stvari, za vsa izplačila velja enaka davčna obravnava.
 
Vrednost izdelkov, ki jo izplačate v obliki božičnice morate ovrednotite v obliki primerljive tržne cene.
 
Pazite:  Nekatera podjetja ob koncu leta nagrade poračunajo v obliki višine regresa za prehrano ali povračil prevoza na in iz dela, ki ga obračunajo, v manjši vrednosti in plačajo med letom svojim zaposlenim. To pomeni do višine do Uredbe.
 
Pozor: Nikakor ob koncu leta, v obliki nagrade, ne poračunavajte nižjo vrednost višine regresa za prehrano ali prevoza na delo in z dela. Takšni obračuni in izplačila FURS obravnava kot izplačilo, ki je obdavčeno z vsemi prispevki  in dohodnino. 
 

Minimalna bruto plača za leto 2017 v RS je 804,96 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.593,15 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.039,55 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,4 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 955.000 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 6,4 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,064.863. Povprečna bruto plača v letu 2016 je 1.584,66 evrov.
Najnižja zavarovalna osnova za zaposlene je 824,02 evrov (prispevki 314,78 evrov – 38,2 %). Najnižja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike 919,10 evrov (prispevki 355,36 evrov) in najvišja 5.546,31 evrov (prispevki 2.118,72 evrov). Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.188,50 evrov, kar predstavlja mesečno plačilo prispevkov 454,01 evrov.

Podkategorije

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font