Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Računovodski svetovalec

10. 05.   - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb

            - Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

            - Predložiti AJPES statistiko finančnih računov za prvo četrtletje

15. 05. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat

            - Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene

              in prispevke plačati

-          Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

16.05.     - Prijaviti večstranski pobot prek AJPES

               

20. 05.  - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o 

               o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST

             - Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -  

               KRD

             - Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –

               SN-T

             - Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih

               papirjih mimo domačih posrednikov - DVP  

             - Predložiti rekapitulacijsko poročilo za april 2019

31.05   - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati

             - Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z 

                nerezidenti – SKV

             - Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

             - Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

Osnovno pravilo je, da se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, če se delo opravlja in predstavlja elemente delovnega razmerja (delavec se prostovoljno vključi v organizirani delovni proces, delo osebno opravlja za plačilo, po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca). Obračun je enak, kot pogodba o zaposlitviin deavcem pripada tudiregres za prehrano in prevo na in iz dela. Ne pripadajo jih odpravnine, če je sezonsko delo samo tri mesece.

Podjemna pogodba se lahko sklene v primerih, ko ni zaznati elemente delovnega razmerja in si delavec sam organizira pogoje dela in delovni čas ter ni vezan na navodila delodajalca. Pripada mu vrednost po sklenjeni podjemni pogodbi in mu ne pripada regres za prehrano in prevoz na in iz dela.

Potrdilo A1 potrebujejo delavci, ki so rezidenti RS in so s strani delodajalca napoteni na delo v druge države članice EU. V primeru, da slovenski delodajalec napoti svoje delavce (državljane iz tretjih držav) na delo v druge države članice EU, je tudi zadnje potrebno pridobiti potrdilo A1. Od aprila 2019 dalje je sprememba, da bodo lahko pridobili potrdilo A1 tudi tisti delavci iz tretjih držav, čeprav nimajo v Sloveniji prijavljenega stalnega prebivališča. Delavci so socialno zavarovani v Sloveniji.

Obračun davčnega odtegljaja od avtorskih pravic je predpisan v več členih, ki predpisujejo obveznost obračuna in odtegnitve davčnega odtegljaja za različne situacije (npr. ko je plačnik pravna oseba in prejemnik pravna oseba; ko je plačnik pravna oseba in prejemnik fizična oseba; ko je plačnik samostojni podjetnik in prejemnik fizična oseba; ali ko je plačnik samostojni podjetnik in prejemnik samostojni podjetnik).

Obveznost davčnega odtegljaja, kadar je avtor in upravičenec dohodka fizična oseba (tudi v primeru, da je izplačana posredniku, ki deluje v tujem imenu in za tuj račun), je predpisana z Zakonom o dohodnini.

Poleg Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je potrebno branje mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki vsebuje svojo definicijo dohodkov iz avtorskih pravic, ki jo je treba upoštevati kot nadrejeno nacionalni zakonodaji. Praviloma je stopnja davčnega odtegljaja pri avtorskih honorarjih in licenčninah (12. člen sporazuma) nižja, kot to velja po ZDoh-2, zato je treba to ugodnost uveljavljati prek ustreznega obrazca KIDO 3 – to velja za fizične osebe.

Za razumevanje tega področja je koristno tudi branje komentarja 12. člena vzorčnega modela konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju OECD.

V primeru, da se ne predloži obrazec KIDO 3 tudi ni odločbe davčne uprave o uveljavljanju ugodnosti, je treba obračunati in odtegniti davčni odtegljaj po ZDoh-2. Obstaja tudi možnost , da se vloži obrazec KIDO 3.

Obveznost plačila avtorskih pravic pravni osebi se upošteva 70. člen ZDDPO-2 in je obdavčitev 15-odstotna.

Minimalna bruto plača za leto 2019 v RS je 886,63 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.714,49 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.108,10 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,2-odstotna. Delovno aktivno prebivalstvo – 881.245 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 4,4 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,076.595. Povprečna bruto plača za leto 2018 je 1.681,55 evrov oz. 1.092,74 evrov je neto plača. Najnižja osnova za obračun prispevkov zaposlenih je 941,67 evrov (56 %  povprečne bruto plače leta 2018).

Najnižja osnova za obračun prispevkov samozaposlene osebe (s. p.) je 1.008,93 evrov (60 % povprečne bruto plače leta 2018) in družbenikov 1.429,32 evrov (85 % povprečne bruto plače leta 2018).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 385,41 evrov (38,2 % od 1.008,93 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 5.885,43 evrov (mesečni prispevki 2.248,23 evrov).

Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.429,32 evrov (mesečno plačilo prispevkov 546,00 evrov).

11. 02.

- Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
- Predložiti DURS rekapitulacijsko poročilo za četrto četrtletje 2016
15. 02. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti DURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 02.

- Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti rekapitulacijsko poročilo za januar 2019

27.02.

-Prijava v večstranski pobot prek AJPES

28. 02.

- Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
- Predložiti AJPES letno poročilo za pravne osebe javnega prava, nepridobitne
organizacije – pravne osebe zasebnega prava
- Predložiti AJPES letnega poročila za pravne osebe javnega in zasebnega prava.
- Predložiti FURS napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2018.
- Predložiti FURS napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite
pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah
EU za leto 2018
- Predložiti FURS podatke od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih dosegajo
upravičeni lastniki
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
- Prijava v večstranski pobot AJPES

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Knjigovodske listine po PSR 1 (Pravila skrbnega računovodenja), ki so del SRS 2016, opredeljujejo, da morajo biti knjigovodske listine verodostojne, resnične, poštene, resnične in dokazovati poslovne dogodke.

Pomen organizacije, ki je prejela ali izdala knjigovodsko listino je, da dokaže verodostojnost knjigovodske listine in da jo zna pred nadzornemu organu FURS (inšpekciji) upravičiti. Potrebne so ustrezne podlage (naročilnica, pogodba, dobavnica, prevzemnica, dogovori, delovni nalogi, projektna dokumentacija ipd.) in potrditve odgovornih oseb (določene v pravilniku o računovodenju, sklepu podjetnika, knjiga sklepov podjetnika, interni sklepi).

Največkrat je težava pri dokazovanju verodostojnosti storitvenih računov, ki se sklicujejo na sklenjeno pogodbo in neustrezno vsebino ter neustrezno dokumentacijo. Takšni računi so tudi vprašljivi glede odbitka vstopnega DDV pri naročniku storitev.

Mnoge organizacije svojim zaposlenim omogočajo, da delno, občasno ali večinoma dela opravijo (tedensko, mesečno) od doma (delo na daljavo). Več o tem določa 68. člen zakona o delovnih razmerjih.
V primeru, da zaposleni uporablja za pri svojem delu računalnik, tiskalnik, internet, telefon ali kopirni stroj, lahko v današnjem času tehnologije delo opravlja kjerkoli, kar pomeni, tudi doma. V primeru, da se delodajalec in delojemalec o tem dogovorita in določita v pogodbi o zaposlitvi oz. aneksu k pogodbi o zaposlitvi ni nobenih težav. Pred začetkom dela od doma je potrebno obvestiti inšpektorat za delo po elektronski pošti in navesti:
• ime in priimek delojemalca,
• delež delovnega časa in koliko časa,
• lokacija opravljenega dela,
• vsebina dela.
V primeru, da se delo ne prijavi inšpektoratu za delo, so zagrožene globe za delodajalca in odgovorne osebe pri delodajalcu.
Kje se lahko pojavijo težave? Zapišemo lahko, da pri naši zakonodaji. Nekateri delovni inšpektorji (dalje inšpektorji) zahtevajo, da se delodajalec seznani in pregleda prostore, kjer se bo delo opravljajo izven prostorov delodajalca, kar pomeni v prostorih, ki jih izbere delojemalec.
Inšpektorji zahtevajo, da delodajalci na izbranih lokacijah ugotovijo tveganja in tako določijo ukrepe za zagotavljanje delojemalčeve varnosti in zdravja pri delu.
Delojemalec je upravičen do osnovne plače in ustreznih dodatkov, ki so v skladu z pogodbo o zaposlitvi, kolektivno pogodbo dejavnosti, internimi pogodbami in pravili, uredi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter uredbi o povračilih službenih potovanj v tujino.
Uporaba lastnih osnovnih sredstev delojemalca so lahko v povračilo do višine do višine 2% mesečne plače delojemalca oziroma največ do višine 2% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. To ne velja za uporabo osebnega vozila delojemalca, ki ga uporablja za delo. Povrnjeno lahko dobi kilometrino, ki je določena v uredbi na podlagi ustrezne dokumentacije.

Minimalna bruto plača za leto 2019 v RS je 868,763 evrov (velja od 1. 1. 2019 in izplačilo v februarju 2019). Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.812,73 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.186,25 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,4-odstotna. Delovno aktivno prebivalstvo – 885.707 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 5,0 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,070.050. Povprečna bruto plača v letu 2017 je 1.621,46 evrov oz. 1.626,95 evrov za izračun prispevkov zaposlenih (54 % - 878,55 evrov), s. p. (60 % - 976,17 evrov) in družbenikov (80 % - 1.301,56 evrov).
Nove osnove in odstotki za izračun prispevkov za leto 2019 bodo znane v februarju ali marcu 2019.

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 372,91 evrov (38,2 % od 976,17 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 5.694,33 evrov (mesečni prispevki 2.175,23 evrov).

Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.301,56 evrov (mesečno plačilo prispevkov 497,19 evrov).

09. 11.

- Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
- Predložiti AJPES statistiko finančnih računov - SFR

15. 11.

- Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati
- Prijava v večstranski pobot AJPES

20. 11.

- Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti rekapitulacijsko poročilo za oktober 2017
- Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih gum, odpadne embalaže
- Obračun okoljske dajatve zaradi uporabe hlapnih organskih spojin, odpadne električne in elektronske opreme

25.11.

- Obračun okoljske dajatve (industrijska in komunalna odlagališča)
- Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
- Obračun trošerin (energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)
- Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, za uporabo mazalnih olj, za izrabljena motorna vozila, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode
30. 11. - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Podkategorije

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font