Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Računovodski svetovalec

09.03. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15.03. - Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

- Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU

20.03. - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti FURS rekapitulacijsko poročilo za februar 2017

30.03 - Predložiti FURS napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2016
(e-oddaja)
- Predložiti FURS napoved za odmero dobička od odsvojitve izvedenih
finančnih instrumentov za leto 2016 (e-oddaja)
- Predložiti FURS napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov
poslovodstev in nazornih organov za leto 2016
- Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja
z nerezidenti – obrazec SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
- Predložiti FURS davčni obračun davka od dohodka pravih oseb
- Predložiti FURS obračun dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
- Predložiti AJPES letnega poročila za gospodarske družbe in podjetnike,
zadruge, društva
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Pravilno evidentiranje neopredmetenih sredstev pomenijo veliko konkurenčno prednost, saj pomeni več premoženja, kapitala, manj stroškov in njihovo funkcionalno razporeditev v dobi uporabnosti oz. koriščenja.
Med neopredmetena sredstva sodijo:
- dolgoročni stroški razvijanja,
- naložbe v pridobivanje pravic do industrijske lastnine,
- naložbe v dobro ime prevzete organizacije.
Največ težav in dilem na področju neopredmetenih sredstev je na področju raziskav in razvoja novih storitev, izdelkov, inovacij, invencij ipd. Še nevidno premoženje organizacije je potrebno ovrednotiti in stroške, ki jih raziskave in razvoj povzročajo ne smejo vplivati na poslovni izid organizacije. Takšne stroške je potrebno knjižiti, kot »Odloženi stroški razvijanja« (konto 002) in se v času aktiviranja neopredmetenega osnovnega sredstva posredno prenašajo v stroške prek amortizacije (430 / 008).
Stroške razvoja lahko evidentiramo med neopredmetena sredstva, medtem ko stroške raziskav ne smemo evidentirati med neopredmetena sredstva – saj še niso zanesljiv dokaz za ustvarjanje prihodnjih gospodarskih koristi in predstavljajo stroške obdobja, v katerem so nastali.
Nepravilno vodenje neopredmetenih sredstev izhaja iz dejstva, da organizacija izkazuje previsoke stroške poslovanja in prenizek poslovni izid ter prenizko vrednoti svojo premoženje.
Slabša boniteta je lahko vzrok nerealne predstavitve poslovanja z vidika previsokih stroškov, nižje vrednosti premoženja, kar vpliva na nižjo boniteto organizacije.

V primeru, da bodo delodajalci zaposlili delavca, starejšega od 55 let, jim še naprej ne bo
treba zanj v celoti plačevati prispevkov (16,1-odstotkov na bruto plačo). Rok za takšne
spodbude se je podaljšal do konca leta 2019.
Spodbude za zaposlovanje starejših so namenjene večjemu vključevanju neaktivnih delovno sposobnih prebivalcev na trg dela. Na ta način je namen prispevati k zmanjšanju negativnih učinkov staranja prebivalstva in k spodbujanju čim poznejšega umika starejših s trga dela. Ciljna skupina so starejši od 55 let, ki so najmanj šest mesecev pred sklenitvijo zaposlitve prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.

Spodbude za zaposlovanje starejših se izvajajo v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca in velja za zaposlitev za nedoločen in za določen čas:
• pri zaposlitvi za nedoločen čas znaša oprostitev 16,10 % (oprostitev zajema prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti),
• pri zaposlitvi za določen čas znaša oprostitev 16,34 % (poleg zgoraj navedenih prispevkov delodajalca zajema oprostitev tudi 5-kratnik prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti).

Minimalna bruto plača za leto 2018 v RS je 842,79 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.723,13 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.129, 76 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,5 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 861.009 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 6,3 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,065.890. Povprečna bruto plača v letu 2017 je 1.621,46 evrov.

Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene osebe (s. p.) je 972,88 evrov (najnižji prispevki 371,64 evrov, kar je 38,2 % od zavarovalne osnove). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 5.546,31 evrov (prispevki 2.118,72 evrov). Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.267,73 evrov, kar predstavlja mesečno plačilo prispevkov 495,22 evrov.

Minimalna bruto plača za leto 2017 v RS je 804,96 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.621,46 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.056, 47 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,7 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 858.373 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 6,3 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,066.161. Povprečna bruto plača v letu 2016 je 1.584,66 evrov.
Najnižja zavarovalna osnova za zaposlene je 824,02 evrov (prispevki 314,78 evrov – 38,2 %). Najnižja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike 919,10 evrov (prispevki 355,36 evrov) in najvišja 5.546,31 evrov (prispevki 2.118,72 evrov). Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.188,50 evrov, kar predstavlja mesečno plačilo prispevkov 454,01 evrov.

09. 02. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
- Predložiti DURS rekapitulacijsko poročilo za četrto četrtletje 2016

15. 02. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti DURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

20. 02. - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti rekapitulacijsko poročilo za januar 2017

28. 02. - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
- Predložiti AJPES letno poročilo za pravne osebe javnega prava, nepridobitne
organizacije – pravne osebe zasebnega prava
- Predložiti AJPES letnega poročila za pravne osebe javnega in zasebnega prava.
- Predložiti FURS napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2016.
- Predložiti FURS napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite
pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah
EU za leto 2016
- Predložiti FURS podatke od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih dosegajo
upravičeni lastniki
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

a) Napoteni delavci – prevoz, prehrana, prenočišče

Z letom 2018 je črtan 129. člen pravilnika o obveznem socialnem zavarovanju, zato sta službena pot in napotitev ločeni med seboj.
Za neprekinjeno delo do največ 30 dni (do 90 dni za poklic voznika v mednarodnem cestnem prevozu) se lahko povračila obravnavajo kot plačila na službeni poti do Uredbe (prehrana, prevoz, nočitev).

Nad trideset dni je regres za prehrano 6,12 evrov in dodatek, če se dela več kot deset ur od osme ure dalje 0,76 evrov za vsako uro.

Prehrana in dodatek se lahko povečata za 80-odstotkov in znaša regres za prehrano 11,02 evrov in dodatek 1,37 evrov na uro.

Povračila stroškov prevoza med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela v tujini je 0,18 / km – prevoz na delo.
Prevoz na kraj napotitve ob začetku napotitve in ob koncu napotitve – 0,37 € / km.

Detašma delavcev pomeni, da delodajalec napoti delavca na delovno mesto v tujino za daljše obdobje. Kolikšno je obdobje mora biti določeno v internih aktih delodajalca.

Primer izračuna plače:
Bruto plača v RS 1.500 €, boniteta za stanovanje 400 €, razlika za delo v tujini 1.000 €.

Izračun:

Bruto plača: 1.900 € + 1.000 € = 2.900 €.
Prispevki delojemalca: 1.900 € x 22,1 % = 419,90 €.
Prispevki delodajalca: 1.900 € x 16,1 % = 305,90 €.

Bruto plača je 2.900 € - 419,90 € (22,1 % prispevki za PIZ, ZZ) – 275 (splošna olajšava) € = 2.205,10 € (osnova za dohodnino).
Izračun dohodnine: 2.205,10 € - 1.700 € = 505,10 € x 34 / 100 = 171,73 € + 385,47 € = 557,20 €.
Neto izplačilo: 2.900 € - 419,90 € - 557,20 € - 400 € = 1.522,90 €.

Poročanje na REK 1:

1001 – plača v Sloveniji (1.500 €),

1001 – plača v Sloveniji (1.500 €),
1091 – detaširani delavec - pod 102 – osnova za dohodnino (2.900 €),
103 – osnova za prispevke (1.900 €).

b) Posebna osebna olajšava

V letu 2018 se uvaja linearno določanje dodatne splošne olajšave za zavezance, ki imajo skupni letni dohodek med 11.166,37 evrov in 13.316,83 evrov.

Dodatna splošna olajšava za dohodke v navedeni višini se določi z uporabo naslednje enačbe: 3.302,70 evrov + (19.922,15 evrov – (1,49601 x skupni dohodek)).

To pomeni, da se za vsak dodaten evrov dohodka olajšava zniža za 1,49601 evrov.

Primer: Skupni dohodek v letu je 12.800,00 evrov.

Izračun: 3.302,70 evrov – (19.922,25 evrov – (1,46901 x 12.800,00 evrov) = 3.302,70 evrov – (19.922,25 – 18.803,33 evrov = 3.302,10 evrov + 1.118,92 evrov = 4.421,02 evrov (splošna posebna letna olajšava).

Mesečna posebna olajšava = 4.421,02 evrov / 12 = 368,42 evrov.

c) Davčne olajšave za študente / študentke

Olajšava bo v višini splošne olajšave v višini 3.302,70 evrov / letno.

d) Potrjevanje računov iz vezane knjige računov

Gospodarske družbe ali samostojni podjetniki (dalje zavezanci) še naprej lahko uporabljajo vezano knjigo računov in morajo FURS-u preko elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov do desetega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
V primeru, da se zavezanci odločijo,da bodo izdajali račune z uporabo vezane knjige računov, ne smejo v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov.

e) Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost – ZDDPO-2O

Poslovna uspešnost se lahko izplača do višine povprečne bruto plače v RS in je obdavčena le s prispevki (22,1 %, 16,1 %) in ne z dohodnino. Če je vrednost večja je obdavčena z dohodnino. Izplača se lahko le enkrat letno za vse zaposlene (morajo biti seznanjeni) in mora biti določeno v internih aktih, pogodbi o zaposlitvi ali kolektivni pogodbi.

Primer 1: Povprečna bruto plača je 1.600 evrov. Vsi zaposleni dobijo isto bruto vrednost nagrade.

1.600 € x 22,1 / 100 = 353,60 €.
1.600 € x 16,1 / 100 = 257,60 €.
Neto izplačilo zaposlenemu = 1.600 € – 353,60 € = 1.246,40 €.
Strošek delodajalca = 1.857,60 € (1.600 € + 257,60 €).

Primer 2: Zaposlen dobi svojo bruto plačo 2.000 €. Povprečna stopnja dohodnine je 24 %. Povprečna BP RS je 1.600 €.

2.000 € x 22,1 % = 442 €.
2.000 € - 442 € = 1.558 €. Razlika = 442 € (osnova za dohodnino) x 24 / 100 106,08 €.

2.000 € - 442 € - 106,08 € = 1.451,92 € - neto izplačilo.

2.000 € x 16,1 = 322 €.
Strošek delodajalca 2.322 evrov.

f) Normirani samostojni podjetniki in gospodarske družbe

Višina normiranih odhodkov je do limita do vrednosti normiranih odhodkov 40.000 evrov oziroma na 80.000 evrov, če je bila v davčnem letu pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.
Novo z letom 2018 je, da se prihodki normiranih zavezancev in povezanih oseb seštevajo. Tako bo, če bo glavni namen za normiranja izpolnjevanje pogoja glede praga prihodkov z verižnim ustanavljanjem zavezancev. Tako bo tudi v primeru, ko bo šlo za prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov k zavezancem v sistemu normiranih odhodkov. Dokazno breme bo na strani zavezancev.

Dohodki se kljub povezanosti ne seštevajo, če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih namenov poslovanja ni bil izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov«.

Ob že veljavni definiciji povezanih oseb, se pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za normirane zavezance štejejo tudi bratje in sestre.

Pogoj za obvezen izstop iz sistema normiranih zavezancev je 300.000 evrov prihodkov v dveh zaporednih davčnih obdobjih oziroma, če je povprečje večje od 150.000 evrov v dveh zaporednih letih.

Primer:
Leto2016: 70.000 evrov letnih prihodkov.
Leto 2017: 250.000 evrov letnih prihodkov.

Prihodki v dveh letih so 320.000 evrov / 2 = 160.000 evrov, kar ne izpolnjuje pogoje za normiranega zavezanca, kar pomeni, da se mora registrirati za zavezanca, ki ugotavlja dejanske prihodke in odhodke.


10. 1. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti
15. 1. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat
- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati
19. 1. - Predložiti rekapitulacijsko poročilo za november 2017
- Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
31.1. - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z
nerezidenti – SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

 

Del plače za poslovno uspešnost, ki ureja delovna razmerja je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če:

• imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in je pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določena v splošnem aktu (pogodbi o zaposlitvi, internih aktih, kolektivne pogodbe) delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni.

Delodajalci lahko obračunajo in izplačajo delojemalcem nagrado za poslovno uspešnost. Višina je odvisna od odločitve delodajalca, kolektivne pogodbe, internih aktov. Z davčnega vidika se obračunajo do višine povprečne bruto plače v RS prispevki za socialno in pokojninsko zavarovanje, tako, delodajalca (16,1-odstotkov) in delojemalca (22,1-odstotkov).

V primeru, da je obračun večje, se nad razliko obračuna povprečna stopnja dohodnine.
Izplačilo je lahko enkrat letno in da je izplačano vsem delojemalcem. Višina ni pogoj, da je enaka za vse zaposlene.

Primer 1: Mali davčni zavezanec je v začetku leta 2010 nabavil nepremičnino za opravljanje dejavnosti v vrednosti 61.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Leta 2018 je postal davčni zavezanec za DDV in si lahko v letu 2018 poračuna vstopni DDV v sorazmernem delu številu let.

Sorazmerni delež DDV v letu 2018 = 7 / 12. 11.000 evrov x 7 / 12 = 6.416,67 evrov.

Za vrednost 6.416,67 evrov si lahko davčni zavezanec za DDV v letu 2018 poračuna DDV. Za vse nastale stroške in vlaganja v nepremičnino si lahko uveljavlja odbitni vhodni DDV. V primeru, da bi postal davčni zavezanec po dvajsetih letih si vstopnega DDV ne bi smel popravljati, kot odbitni delež.
Opomba: Enako velja, če gre za nakup opreme vendar je treba to upoštevati v roku petih let.

Podkategorije

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font