Založba Forum Media - e-Ravnatelj

Prijavite se v svoj račun

Prijavite se v svoj račun

Uporabniško ime *
Geslo *
Zapomi si me

Računovodski svetovalec

10. 07. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb

            - Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

13. 07. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat

            - Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene

              in prispevke plačati

            - Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

                             

20. 07.  - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o 

               o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST

             - Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -  

               KRD

             - Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –

               SN-T

             - Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih

               papirjih mimo domačih posrednikov - DVP  

             - Predložiti rekapitulacijsko poročilo za junij 2017

31.07.   - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati

             - Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

             - Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z 

                nerezidenti – SKV

             - Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

 

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

      

V Uradnem listu 79/2017, dne 28. 12. 2017, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki je začel veljati s 1. januarjem 2018 in ureja določene spremembe pri poročanju na obrazcu REK 1. Novosti so naslednje:

-          A011 – Delavec napoten na delo v tujino,

-          A011a – Delavec napoten na delov v tujino po 45.a členu ZDoh-2 - 20 % plače oziroma nadomestila, prejetega za opravljanje dela v okviru te napotitve, vendar ne več kot 1.000 evrov za izplačila v posameznem mesecu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. delavec je napoten na delo iz Slovenije ali v Slovenijo,
  2. napotitev na delo traja neprekinjeno več kot 30 dni,
  3. kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo je po najkrajši cestni povezavi več kot 200 kilometrov oddaljen od kraja napotitve,
  4. delavec v zadnjih 5 letih pred začetkom prve napotitve na delo ni bil rezident,
  5. v pogodbi o zaposlitvi je za delo v okviru napotitve zagotovljena plača v višini najmanj 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.

-          A011b – Vpis prve napotitve,

-          AA011c – Zapis meseca uveljavljanja posebne davčne osnove,

-          B06a – Povračilo stroškov prehrane do uredbe  vlade – službena pot,

-          B06b – Povračilo stroškov prevoza do uredbe vlade – službene poti,

-          B06c – Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 oziroma 90 dni,

-          B06č – Povračila stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 oziroma 90 dni,

-          B06d – Povračila stroškov prevoza v zvezi  z začasno napotitvijo na delo v tujino.

-          B06e – Povračila stroškov za prenočišča v začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni (prevozniki).

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (dalje ZVZD-1) – določena je obveznost delodajalca, da mora načrtovati in izvajati  PZ – sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.

Za promocijo zdravja na delovnem mestu (dalje PZDM), da bo računovodsko in davčno priznana in utemeljena, je  potrebno izdelati:

  • načrt in izvajanje PZDM za vse zaposlene pod enakimi pogoji (načrt v začetku poslovnega leta – ne na koncu leta, ko se kaže, da je premalo stroškov),
  • izobraževanje in usposabljanje v okviru PZDM – davčno priznani odhodki.

V okviru smernic za PZDM, gre za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga ipd.

Namen je, da se povečajo spodbude delodajalcev ter gre za sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe, ki so namenjeni vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, ki se izvajajo v njihovem delovnem času.

Za boniteto se ne štejejo izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru izvajanja PZDM v skladu ZVZD-1, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

Odbitek DDV le v tistih primerih, kjer je dokazljivo, da so storitve PZDM obračunane v prodaji ceni posla, drugače, se DDV ne sme odbijati.

 

Minimalna bruto plača za leto 2018 v RS je 842,79 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.664,19 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.078,95 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,5 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 863.1 73 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 5,9 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,066.880. Povprečna bruto plača v letu 2017 je 1.621,46 evrov oz. 1.626,95 evrov za izračun prispevkov zaposlenih (54 % - 878,55 evrov), s. p. (60 % - 976,17 evrov) in družbenikov (80 % - 1.301,56 evrov).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 372,91 evrov (38,2 % od 976,17 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 5.694,33 evrov (mesečni prispevki 2.175,23 evrov).

Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.301,56 evrov (mesečno plačilo prispevkov 497,19 evrov).

08. 06. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb

            - Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15. 06. - Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat

            - Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene

              in prispevke plačati

-          Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

         

20. 06.  - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o 

               o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST

             - Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -  

               KRD

             - Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –

               SN-T

             - Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih

               papirjih mimo domačih posrednikov - DVP  

-          Predložiti rekapitulacijsko poročilo za maj 2018

29.06   - Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati

             - Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

             - Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznosti iz poslovanja z 

                nerezidenti – SKV

             - Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

      

Podjetja in samostojni podjetniki  morajo svojim zaposlenim obračunati in izplačati regres do konca meseca junija 2018 v minimalni bruto vrednosti 842,79 evrov, kot določa Zakon o delovnih razmerjih. Do regresa za letni dopust so upravičeni vsi zaposleni, ki imajo tudi pravico do letnega dopusta. Do višine 70-odstotkov povprečne mesečne bruto plače v RS je regres obdavčen samo z povprečno stopnjo akontacije dohodnine.

Regres za letni dopust je lahko nižji od bruto minimalne plače za tiste zaposlene, ki delajo krajši delovni čas (polovični delovni čas).

Izjeme so, če zaposleni delajo krajši delovni čas glede predpisov pokojninskega in invalidskega zavarovanju, zdravstvenem zavarovanju ali starševskem dopustu. Takim zaposlenim pripada celotna vrednost regresa za letni dopust.


Nižji regres dobijo zaposleni, ki so se zaposlili med letom in jim sorazmerno pripada 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, kar pomeni tudi višina regresa za letni dopust.

V primeru, da ste kot delodajalec izplačali zaposlenemu celotni regres in je prekinitev pogodbe o zaposlitvi z strani delojemalca, je potrebno, da se vrne sorazmerni delež, glede na izkoriščeni dopust.

V primeru, da delodajalec ne zahteva vračilo sorazmernega dela regresa v višini 70-odstotkov, je potrebno obračunati prispevke in popraviti obrazec REK-1 ter je treba pisno obvestiti FURS o razlogu popravka.

V primeru, da bi regres ali del regresa izplačali v bonih mora biti to opredeljeno v Kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

 

Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, od katerih so obračunani prispevki in dohodnina so davčno priznani stroški kajti, če niso obračunani prispevki in dohodnina so za delodajalca davčno nepriznani stroški (izvzeti jih morate v koloni 6.22 davčnega obračuna).
Vendar se lahko v letnem davčnem obračunu uveljavijo davčne olajšave, s strani delodajalca, če so bile premije tudi plačane (ne samo obračunane). Maksimalna olajšava na zaposlenega je 2.819,09 evrov. Olajšava se prizna v davčnem obrazcu pod 15.12.

 

Faktoring je odlična možnost za hitro pridobitev finančnih sredstev. Faktor prevzame tveganje neplačila kupcev in se zaveže, da terjatev podjetju poravna v določenem roku in pod določenimi pogoji, če kupec ne poravna računa. To podjetjem omogoča, da lahko denar takoj investirajo v nabavo potrebnih surovin, plačajo tekoče račune, zamenjajo morebitne pokvarjene delovne stroje ali vložijo v rast podjetja. Ni potrebno čakati na izplačilo s strani stranke. Denar se hitreje obrača, kar novo nastalim podjetjem lahko bistveno olajša poslovanje in nadaljnje odločitve.

Faktoring je cenovno zelo ugodna storitev, ki se splača, saj provizija običajno ni velika. Provizija se določi glede na vrednost posla, boniteto podjetja, plačilni rok in nekatere druge pogoje.

Faktoring podjetjem lahko učinkovito pomaga pri ohranjanju ali zviševanju bonitetne ocene, s čimer ohranja dober ugled in zaupanje poslovnih partnerjev v njegovo poslovanje.

Večina podjetij, ki se ukvarja s faktoringom, zahteva prisotnost stranke pri podpisu pogodbe. Ker faktoring tudi v bodoče lahko naveže stik s stranko, je ključnega pomena, kakšen pristop ima pri tem. Če ravna neprofesionalno, lahko to negativno vpliva na odnos med stranko in podjetjem, ki se je odločilo za storitev faktoringa.

Faktoring je dobra odločitev v primeru, če je rok za plačilo računov 30 do 90 dni. Pri daljših rokih so lahko stroški za tako storitev previsoki za podjetje.

Pomembno je, da so stranke v dobri plačilni sposobnosti. V primeru, če faktor zazna visoko tveganje pri prevzemu njihovih terjatev, lahko storitev tudi zavrne.

Storitve faktoringa uporabljajo podjetja vseh velikosti in iz različnih panog. Uporabljajo ga za izboljšanje bilanc, za redno plačevanje svojih obveznosti, za pospeševanje prodaje in podobno. Faktoring ponujajo tako banke, kot zasebne faktoring hiše, kar v mnogih primerih pomeni odkup terjatev brez regresne pravice (ne prevzemajo tveganj neplačil).

 

Primer: Odkup terjatev z regresno pravico

Stroški odkupa terjatev so 5-odstotni (610 evrov) 11.590 evrov se knjižijo pri prodajalcu terjatev na naslednje konte:

165 / 120         12.200 / 12.200

110 /                 11.590

722  /                500

160 /                 110

       / 165         12.200

Pomembna je presoja, ali je diskont davčno priznan odhodek v davčnem obračunu ali ne. V primeru, da gre za kontinuirano prodajo terjatev ne, v primeru, da gre za občasno (enkratno) prodajo in tveganja pa je diskont davčno priznan.

Minimalna bruto plača za leto 2018 v RS je 842,79 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.670,00 evrov. Povprečna plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje  1.083,00 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8 odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks cen življenjskih potrebščin 1,5 odstotka. Delovno aktivno prebivalstvo – 856.777 zaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti 5,8 %. Število prebivalcev v Republiki Sloveniji je 2,066.880. Povprečna bruto plača v letu 2017 je 1.621,46 evrov oz. 1.626,95 evrov za izračun prispevkov zaposlenih (54 % - 878,55 evrov), s. p. (60 % - 976,17 evrov) in družbenikov (80 % - 1.301,56 evrov).

Minimalni mesečni prispevki za samozaposlene osebe so 372,91 evrov (38,2 % od 976,17 evrov). Najvišja zavarovalna osnova za samostojne podjetnike je 5.694,33 evrov (mesečni prispevki 2.175,23 evrov).

Najnižja zavarovalna osnova za družbenike, ki so zavarovani po osnovi 040, 112 je 1.301,56 evrov (mesečno plačilo prispevkov 497,19 evrov).

09.03. - Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb
- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15.03. - Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene
in prispevke plačati
- Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

- Predložiti FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU

20.03. - Predložiti BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o
o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST
- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti -
KRD
- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –
SN-T
- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov - DVP
- Predložiti FURS rekapitulacijsko poročilo za februar 2017

30.03 - Predložiti FURS napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2016
(e-oddaja)
- Predložiti FURS napoved za odmero dobička od odsvojitve izvedenih
finančnih instrumentov za leto 2016 (e-oddaja)
- Predložiti FURS napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov
poslovodstev in nazornih organov za leto 2016
- Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati
- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja
z nerezidenti – obrazec SKV
- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M
- Predložiti FURS davčni obračun davka od dohodka pravih oseb
- Predložiti FURS obračun dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
- Predložiti AJPES letnega poročila za gospodarske družbe in podjetnike,
zadruge, društva
- Predložiti FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1
Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Podkategorije

Brezplačni elektronski potni nalogi

obracun potnih stroskov m

Registriranim uporabnikom so na razpolago brezplačni elektronski obrazci za potne naloge.

Založba Forum Media d.o.o.

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

E-pošta: info@zfm.si
Telefon: 02 250 18 00

Tukaj smo za vas!
Pon. – čet.: 08.00 – 16.00, pet.: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media je del skupine
FORUM MEDIA GROUP

Predstavitev portala

Prednosti

Priročnik računovodski praktikum je edinstven pripomoček za računovodje, ki vam omogoča, da do ključnih informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Najdete jih v priročniku računovodski praktikum v tiskani obliki in na spletnem portalu Računovodski praktikum. Naročniki digitalne izdaje pa na spletnem portalu dodatno dostopate še do digitalne izdaje priročnika. Obsežne vsebine vam omogočajo stalno informiranost, poznavanje novosti in pregled nad zakonskimi zahtevami.

Strokovna urednica

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru ...

Navodila za uporabo

Naročite se na novice

smaller font reset font larger font