Pisno obveščanje zaposlenih o redni delovni uspešnosti

21. 9. 2021

Vprašanje:

V zavodu javne uslužbence ocenjujemo (redna delovna uspešnost) dvakrat letno. V letu 2020 smo jih ocenjevali od 7.-12. meseca in takrat vsakemu delavcu izdali tudi obvestilo, ki ga je delavec podpisal. Uporabili smo »Letno obvestilo o ocenjevanju JU za določitev dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020«. To obvestilo je pa verjetno mišljeno, da se ga uporabi pri izplačilu januarske plače, ko naj bi JU prejel obvestilo o tem, v koliko ocenjevanjih je bil v preteklem letu ocenjen in kolikšno število točk je dosegel pri posameznem ocenjevanju (30.člen).

Zanima nas, če in kdaj prejme javni uslužbenec obvestilo o ocenjevanju redne delovne uspešnosti? Ali je dovolj, da v skladu s KPJS – 30.čl. javni uslužbenec prejme obvestilo o ocenjevanju redne delovne uspešnosti najmanj enkrat letno, pri izplačilu januarske plače (v mesecu feb). To se potem hrani tudi v personalni mapi zaposlenega.

Ali potemtakem javnemu uslužbencu ob vsakokratni ocenitvi redne delovne uspešnosti (ki je lahko vsak mesec, vsake 3 mesece ali vsakih 6 mesecev) ni potrebno vročati nobenega dokumenta (obvestila, sklepa)? Če je odgovor NE, kako in kdaj lahko javni uslužbenec uveljavlja varstvo pravic (34. čl.)?

Ali mogoče za vsakokratno ocenitev redne delovne uspešnosti (ki se lahko izvede mesečno, trimesečno ali polletno) zadostuje, da se vsota točk vsakega javnega uslužbenca, ki je dosegel nadpovprečne delovne rezultate objavi znotraj zavoda (na oglasni deski oz. na način, ki ga šola uporablja za obveščanje vseh svojih zaposlenih)?

Nazaj