Višina nadomestila bolniške samostojnega podjetnika

14. 1. 2022 | Avtor: Simona Matko Počivalšek

Vprašanje:

Kakšna je višina nadomestila bolniške samostojnega podjetnika po pretečenih 30dneh. Do novembra sem prejemal plačo 3900 bruto pri delodajalcu sedaj pa imam s.p. In sem zaradi bolezni na bolniški. Zato me je zanimalo kako se obračuna višina bolniškega nadomestila ki ga plača zzzs po 30 dneh.

Odgovor:

Pri izračunu nadomestila, v breme ZZZS po 30 dneh bolniške odsotnosti sta pomembna dva podatka.

Prvi podatek je višina osnove preteklega leta. Če je prvi dan zadržanosti na bolniškem listu leto 2021 bo ZZZS za izračun osnove nadomestila uporabil podatek iz dohodninske odločbe za preteklo leto, torej v tem primeru za leto 2020.

Drugi pomemben podatek pa je vaša mesečna osnova za izračun in plačilo prispevkov iz naslova dejavnosti samostojnega podjetnika. Iz vprašanja je razvidno, da ste zavarovani na podlagi 05 za polni delovni čas kot samostojni podjetnik, v tem primeru gre za obrazec PODO-OPSVZ-Obračun prispevkov za socialno varnost ,ki ga najdete v Edavkih in se mesečno oddaja za izračun vaših prispevkov , na podlagi 05 zavarovanja.

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk)

j v 31. členu v 1. odstavek opredeljena osnova za izračun nadomestila v času, ki pravi, ponavljam, da je osnova preteklo leto, vendar morate biti pozorni tudi na dikcijo 31. člena, ki pravi, da osnova za nadomestilo boleznine ne more biti višja od osnove, če bi delavec delal. Ta podatek je razviden iz oddanega PODO-OPSVZ obrazca in je višina zavarovalne osnove za samostojne podjetnike prosta izbira.

Če povzamem, bo vaša višina nadomestila izhajala iz oddanega obračuna PODO-OPSVZ na mesečni ravni v mesecu zadržanosti. ZZZS po oddaji vloge za izplačilo nadomestila izračuna višino nadomestila na podlagi zgoraj omenjenih obeh podatkov, tako mesečna osnova v mesecu zadržanosti, kot letna osnova preteklega leta.

Bodite pa pozorni, da v času bolniške odsotnosti ne smete spreminjati višino zavarovalne osnove v prid višjega izplačila nadomestila, saj bi lahko šlo za nepravilnost, ki jo je že opredelilo tudi Vrhovno sodišče RS v sodbi z op. Št. VIII lps 36/2003 z dne 20.1.2004.

24.12.2021

Viri:

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Sodba z op. Št. VIII lps 36/2003 z dne 20.1.2004

Nazaj