Kako zavarovati terjatve in obveznosti – Instrumenti zavarovanja

Predogled vsebine

Vsak posel prinese tudi tveganje, da nam kupec blaga ali storitve ne bo plačal pravočasno ali sploh ne. Ker pa je naše poslovanje v največji meri odvisno od prejetih plačil za prodano blago ali opravljene storitve, je na mestu vprašanje, kaj naj storimo, da bodo naše terjatve na eni in obveznosti na drugi strani varne.

Poznavanje učinkovitih instrumentov zavarovanja je ključno za zagotavljanje stabilnega poslovanja.

Vsebina

  • Predstavitev nastanek terjatev do kupcev iz poslovanja ter obveznosti do dobaviteljev.
  • Obračunavanje obresti – da ali ne?
  • Vrste terjatev do kupcev (dobropisi, odpisi, oslabitve, zastaranje).
  • Vrste obveznosti do dobaviteljev (dobropisi, odpisi, zastaranje).
  • Finančni popusti za predčasno plačilo terjatev – da ali ne?
  • Načini opominjanja kupcev za plačilo obveznosti.
  • Kdaj terjatev dati v tožbo in kdaj ne?
  • Predstavitev različnih instrumentov zavarovanja terjatev do kupcev (avans, menica, izvršnica, kompenzacija, cesija, asignacija, prevzem dolga, bančna garancija, akreditiv, inkaso, zastava premoženja.
  • Insolvenčni postopki – računovodski in davčni vidik pri upniku in dolžniku.
  • Primeri knjiženj ter njihov računovodski in davčni vidik (vidik DDPO in DDV).

Nazaj