Kadrovsko področje

29. 11. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po ZDR-1

Razlog nesposobnosti nastopi, ko:delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov (subjektivni razlog) aline izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (objektivni razlog).[1]Kot razloge nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov ZDR-1 določanepravočasno,nestrokovno innekakovostno opravljanje dela.Za neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela se upošteva tiste pogoje, ki so določeni z ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda delodajalec po ZDR-1

Razlogi za redno odpovedKot razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zakon[1] določa naslednje razloge:poslovni razlog,razlog nesposobnosti,krivdni razlog,nastanek nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti (razlog invalidnosti),neuspešno opravljeno poskusno delo, kar je nov razlog po ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbe za negospodarske dejavnosti glede jubilejne nagrade

V Uradnem listu RS, št. 172/21, je bila objavljena Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) glede upoštevanja delovne dobe pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ureja primarno ZDR-1, in sicer v členih od 80 do 111, določene posebnosti za zaposlene v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa so urejene tudi v ZJU. ZJU tako ureja posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi za javnega uslužbenca v primeru ukinitve organa ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Postopek zaposlitve javnega uslužbenca

Zaposlovanje javnih uslužbencev, torej zaposlovanje v javnem sektorju, ne poteka po enotnem postopku, ki bi bil enak in enotno urejen za celoten javni sektor. Postopek zaposlitve v javnem sektorju poteka po dveh različnih pravnih ureditvah, in sicer:postopek zaposlovanja v organih, za katere velja drugi del ZJU, torej državne organe ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Postopek zaposlitve na podlagi objave prostega delovnega mesta

Zaposlitev po postopku, kot ga določa ZDR, torej objava prostega delovnega mesta, se izvaja za zaposlitev javnih uslužbencev v državnih organih (organih državne uprave in drugih državnih organih ter upravah lokalnih skupnosti) na strokovno tehničnih delovnih mestih in tudi uradniških delovnih mestih za določen čas. Po tem postopku se izvaja ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Zaposlitev uradnikov v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti na podlagi javnega natečaja

Javni natečajJavni natečaj, kot postopek zaposlitve novega javnega uslužbenca, se izvaja le za zaposlitev uradnikov. Torej se izvaja samo v organih državne uprave, drugih državnih organih in upravah lokalnih skupnosti za zaposlitev na uradniških delovnih mestih za nedoločen čas. Postopek javnega natečaja se izvaja na podlagi Zakona o javnih ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Postopek zaposlitve javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti

Pravne podlage za vodenje postopka zaposlitveZakonsko urejanje postopkov zaposlovanja javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sledi temeljnemu ustavnemu načelu zaposlovanja v upravi, ki je v Ustavi RS določeno v poglavju »Državna ureditev, podpoglavje Uprava« v 122. členu, kjer je urejeno temeljno načelo za zaposlovanje v upravnih ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Kako urediti institut poskusnega dela v občinah

Za urejanje delovnih razmerij v občinski upravi se uporablja ZJU, ki v drugem odstavku 67. člena določa, da se lahko delovno razmerje sklene pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi poskusno delo, razen v primeru, ko je javni uslužbenec predhodno že opravil preizkus usposobljenosti. Poskusno delo lahko traja največ šest ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje javnih del

Zaposlitev za opravljanje javnih del je zaposlitev, ki ima vrsto posebnosti tako glede načina sklenitve zaposlitve, finančnih obveznosti delodajalca za tovrstno zaposlitev kot tudi glede trajanja in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za opravljanje javnih del, zato imata ta zaposlitev ter pogodba o zaposlitvi vrsto posebnosti in omejitev. Področje urejanja javnih ...
Samo za aktivne naročnike