Kadrovsko področje

18. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Uradni list RS, št. 161/22V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17, 24/18 in 54/21) se spreminjata 18. in 19. člen, ki ...
Samo za aktivne naročnike
17. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

UvodSpremembe pravilnikov o normativih in standardih na področju vzgoje in izobraževanjaSpremenjeni so bili pravilniki, ki urejajo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole, vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami, programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom in za ...
Samo za aktivne naročnike
22. 9. 2022

Odgovor na komentarje, prejete v javno razpravo na portalu E-demokracija glede predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Javna razprava predloga pravilnika se je zaključila s 16. 8. 2022. Seznanili smo se s pripombami, mnenji in predlogi, jih pregledali in proučili. V razpravi smo identificirali nekaj glavnih sklopov pripomb, in sicer:- vrednotenje prispevkov na konferencah in objavo znanstvenih člankov,- četrti naziv višji svetnik,- vprašanje uvrstitve vzgojitelja predšolskih otrok ...
25. 5. 2022

Seznanitev z oceno delovne uspešnosti sodelavca

Ali ima javni uslužbenec pravico do podatka o letnih ocenah ostalih sodelavcev (bodisi poimensko/ne - torej zgolj podatek koliko in kakšne ocene)?
Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2022

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev za leto 2022– odgovori na vprašanja

Ocenjevanje in napredovanje – odgovori1.Od zaposlenih prejmem veliko vprašanj o smiselnosti ocenjevanja JU ki so že napredovali za 10 pl. razredov.....in možnosti za NPR nimajo več. Kako ravnati?ODGOVOR:Ocenjevanje delovne uspešnosti je urejeno v ZSPJS, kjer je sicer delovna uspešnost določena kot pogoj za napredovanje v višji ...
Samo za aktivne naročnike
18. 3. 2022

Pojasnilo glede rokov za ocenjevanje, preverjanje pogojev in napredovanje v višji plačni razred in v višji uradniški naziv

Glede na to, da se pojavljajo vprašanja glede preverjanja pogojev za napredovanje, je treba opozoriti na roke najprej za ocenjevanje, nato pa na roke za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje.
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po ZDR-1

Razlog nesposobnosti nastopi, ko:delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov (subjektivni razlog) aline izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (objektivni razlog).[1]Kot razloge nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov ZDR-1 določanepravočasno,nestrokovno innekakovostno opravljanje dela.Za neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela se upošteva tiste pogoje, ki so določeni z ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda delodajalec po ZDR-1

Razlogi za redno odpovedKot razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zakon[1] določa naslednje razloge:poslovni razlog,razlog nesposobnosti,krivdni razlog,nastanek nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti (razlog invalidnosti),neuspešno opravljeno poskusno delo, kar je nov razlog po ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbe za negospodarske dejavnosti glede jubilejne nagrade

V Uradnem listu RS, št. 172/21, je bila objavljena Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) glede upoštevanja delovne dobe pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ureja primarno ZDR-1, in sicer v členih od 80 do 111, določene posebnosti za zaposlene v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa so urejene tudi v ZJU. ZJU tako ureja posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi za javnega uslužbenca v primeru ukinitve organa ...
Samo za aktivne naročnike
s