Letno poročilo

Neposredni in posredni proračunski uporabniki (PU) so pri evidentiranju poslovnih dogodkov ter pri pripravi in oddaji letnega poročila dolžni upoštevati predvsem naslednje predpise:

  • Zakon o javnih financah (ZJF),
  • Zakon o računovodstvu (ZR),
  • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
  • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (pravilnik o EKN),
  • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
  • Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. čl. Zakona o računovodstvu,
  • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
  • Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
  • Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa,
  • Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.
19. 2. 2021

Javni sektor - priprava letnega poročila za leto 2020

Pomembni poudarki in na kaj botite pozorni pri pripravi letnega poročila za leto 2020.
Samo za aktivne naročnike