Plačni sistem

08. 3. 2021

Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času

Javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, dodatki za: izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik, ter za delo preko ...
Samo za aktivne naročnike
01. 3. 2021

Uporaba nekaterih določb ZUJF tudi za javne uslužbence

ZUJF sicer ureja povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja, vendar se teh določb ne uporablja za javne uslužbence, temveč samo za funkcionarje. Kdo so funkcionarji v Republiki Sloveniji, je razvidno iz Priloge 3 ZSPJS.Za funkcionarje in tudi za javne uslužbence pa velja 165. člen ZUJF, ki ureja ...
03. 2. 2021

Minimalna plača v javnem sektorju – kaj je treba upoštevati pri obračunu in izplačilu plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja?

I. Ureditev minimalne plače v Zakonu o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18)Minimalno plačo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o Zakon o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki določa, da ima delavec ...
Samo za aktivne naročnike
03. 12. 2020

Novosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122, Uradni list RS, št. 174/20) določa izvrševanje proračunov Republike Slovenije na vsebinsko enak način kot pretekla leta, zato je smiselno opozoriti le na nekatere določbe, ki posegajo na področje plač oziroma razpolaganje s sredstvi za plače.
18. 11. 2020

Spremembe ureditve glede omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bil dne 2. 11. 2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK-C), ki med ostalim prinaša novosti tudi na področju omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril.
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2020

Obračun stroškov prevoza na delo in z dela, kadar javni prevoz ni možen, in kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju določajo, da se stroški prevoza na delo in z dela v primeru, ko javni prevoz ni možen, povrnejo kot kilometrina, in sicer v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Prav tako aneksi določajo, da se kilometrina za uporabo ...
Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2020

Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače v državnih organih in občinah

Skladno s 1. točko prvega odstavka 203. člena ZJU so z dnem, ko se je ZJU začel uporabljati (to je z 28. junijem 2003) prenehale veljati naslednje določbe Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93 ...
Samo za aktivne naročnike