Plačni sistem

29. 3. 2023

Izplačilo regresa za letni dopust v javnem sektorju

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta (2. in 3. odst. 131. čl. Zakona o delovnih razmerjih).V javnem sektorju ...
Samo za aktivne naročnike
15. 2. 2023

Uvrstitev v plačne razrede na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Sprejet je bil Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 11/23).Na podlagi konkretnih primerov, s katerimi se srečujete ravnateljice in ravnatelji ter zaposleni v vrtcih, smo pripravili kratek povzetek uvrščanja v plačne razrede na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok ...
12. 1. 2023

Plačna lestvica, ki se uporablja do 31. marca 2023

Plačna lestvica, ki se je pričela uporabljati pri plači za oktober 2022 in se uporablja do 31. marca 2023. Plačni razred Osnovna plača (v EUR) Plačni razred Osnovna plača (v EUR) 1 460,20 34 1678,98 2 478,61 35 1746,13 3 497,74 36 1815,99 4 ...
27. 9. 2022

Izpolnjevanje pogojev za napredovanje

Javna uslužbenka je v času zaposlitve napredovala trikrat, nazadnje v letu 2019, skupaj za 5 plačnih razredov. Zaposlena je na delovnem mestu Svetovalec v nazivu Svetovalec I (z napredovanjem že dosegla max. naziv). Sedaj je uvrščena v 38. plačni razred. V letu 2022 izpolnjuje pogoje za napredovanje v plačni razred ...
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2021

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), Uradni list RS, št. 187/21

ZIPRS2223 določa sestavo proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in proračuna Republike Slovenije za leto 2023, prav tako pa določa posebnosti izvrševanja proračunov, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost (kar je novost), namenske prihodke in prejemke države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja ...
Samo za aktivne naročnike
22. 9. 2021

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

I. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIHPravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zakon ...
Samo za aktivne naročnike
22. 9. 2021

Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur. Glede na to, da aneksi določajo, da znaša dnevnica za službeno potovanje nad 12 ur 21,39 evra, znaša terenski dodatek 21 odstotkov te dnevnice, to je 4,49 evra na dan.Sicer pa ...
Samo za aktivne naročnike
17. 8. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javni sektor

Avtor: Tanja Bohl
Dne 3. 6. 2021 so bili v Uradnem listu RS[1] objavljeni Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno ...
Samo za aktivne naročnike
15. 7. 2021

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju

Predpisi in kolektivne pogodbe:Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 -ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101 ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2021

Omejitve in dolžnosti uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, Uradni list RS, št. 106/21
Samo za aktivne naročnike
s