Plačni sistem

22. 9. 2021

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

I. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIHPravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zakon ...
Samo za aktivne naročnike
22. 9. 2021

Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur. Glede na to, da aneksi določajo, da znaša dnevnica za službeno potovanje nad 12 ur 21,39 evra, znaša terenski dodatek 21 odstotkov te dnevnice, to je 4,49 evra na dan.Sicer pa ...
Samo za aktivne naročnike
17. 8. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javni sektor

Avtor: Tanja Bohl
Dne 3. 6. 2021 so bili v Uradnem listu RS[1] objavljeni Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno ...
Samo za aktivne naročnike
15. 7. 2021

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju

Predpisi in kolektivne pogodbe:Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 -ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101 ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2021

Omejitve in dolžnosti uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, Uradni list RS, št. 106/21
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2021

Usklajena višina regresa za prehrano

V skladu s prvim odstavkom 14. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21, se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije ...
07. 6. 2021

Odprava varčevalnih ukrepov na področju nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov, regres za letni dopust za leto 2021 in sprememba izplačilnega dne

V Uradnem listu RS, št. 88/21 je bil objavljen Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.
Samo za aktivne naročnike
08. 3. 2021

Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času

Javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, dodatki za: izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik, ter za delo preko ...
Samo za aktivne naročnike
01. 3. 2021

Uporaba nekaterih določb ZUJF tudi za javne uslužbence

ZUJF sicer ureja povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja, vendar se teh določb ne uporablja za javne uslužbence, temveč samo za funkcionarje. Kdo so funkcionarji v Republiki Sloveniji, je razvidno iz Priloge 3 ZSPJS.Za funkcionarje in tudi za javne uslužbence pa velja 165. člen ZUJF, ki ureja ...
03. 2. 2021

Minimalna plača v javnem sektorju – kaj je treba upoštevati pri obračunu in izplačilu plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja?

I. Ureditev minimalne plače v Zakonu o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18)Minimalno plačo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o Zakon o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki določa, da ima delavec ...
Samo za aktivne naročnike