Plačni sistem

12. 1. 2023

Plačna lestvica, ki se uporablja do 31. marca 2023

Plačna lestvica, ki se je pričela uporabljati pri plači za oktober 2022 in se uporablja do 31. marca 2023. Plačni razred Osnovna plača (v EUR) Plačni razred Osnovna plača (v EUR) 1 460,20 34 1678,98 2 478,61 35 1746,13 3 497,74 36 1815,99 4 ...
27. 9. 2022

Izpolnjevanje pogojev za napredovanje

Javna uslužbenka je v času zaposlitve napredovala trikrat, nazadnje v letu 2019, skupaj za 5 plačnih razredov. Zaposlena je na delovnem mestu Svetovalec v nazivu Svetovalec I (z napredovanjem že dosegla max. naziv). Sedaj je uvrščena v 38. plačni razred. V letu 2022 izpolnjuje pogoje za napredovanje v plačni razred ...
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2021

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), Uradni list RS, št. 187/21

ZIPRS2223 določa sestavo proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in proračuna Republike Slovenije za leto 2023, prav tako pa določa posebnosti izvrševanja proračunov, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost (kar je novost), namenske prihodke in prejemke države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja ...
Samo za aktivne naročnike
22. 9. 2021

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

I. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIHPravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zakon ...
Samo za aktivne naročnike
22. 9. 2021

Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur. Glede na to, da aneksi določajo, da znaša dnevnica za službeno potovanje nad 12 ur 21,39 evra, znaša terenski dodatek 21 odstotkov te dnevnice, to je 4,49 evra na dan.Sicer pa ...
Samo za aktivne naročnike
17. 8. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javni sektor

Avtor: Tanja Bohl
Dne 3. 6. 2021 so bili v Uradnem listu RS[1] objavljeni Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno ...
Samo za aktivne naročnike
15. 7. 2021

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju

Predpisi in kolektivne pogodbe:Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 -ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101 ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2021

Omejitve in dolžnosti uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, Uradni list RS, št. 106/21
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2021

Usklajena višina regresa za prehrano

V skladu s prvim odstavkom 14. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21, se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije ...
07. 6. 2021

Odprava varčevalnih ukrepov na področju nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov, regres za letni dopust za leto 2021 in sprememba izplačilnega dne

V Uradnem listu RS, št. 88/21 je bil objavljen Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.
Samo za aktivne naročnike
s