Nepremičnine

10. 10. 2017

Nepremičnina dana v poslovni najem

Družba Zajček, d. d., je dala v poslovni najem nepremičnino, katere nabavna vrednost je 500.000 evrov (od tega 200.000 evrov zemljišče) in odpisi vrednosti 150.000 evrov. Čas najema je deset let. Družba Vihar, d. o. o., ki je najemnica, je tudi zavezanka za DDV. Obe družbi sta ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti 4

Družba Zajček, d. d., ima naložbene nepremičnine vrednotene po vrednosti 100.000 evrov, daje jih v najem in jih vodi po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d., je dala oceniti naložbeno nepremičnino, ki jo je cenilec ocenil, da je vrednost 130.000 evrov. Naložbeno nepremičnino je družba Zajček, d ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti 3

Družba Zajček, d. d. ima naložbene nepremičnine vrednotene po vrednosti 100.000 evrov, daje jih v najem in jih vodi po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d. je dala oceniti naložbeno nepremičnino. Cenilec je ocenil, da je vrednost 130.000 evrov. Naložbeno nepremičnino je družba Zajček, d. d. prodala ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti 2

Družba Zajček, d. d. ima naložbene nepremičnine vrednotene po vrednosti 100.000 evrov, daje jih v najem in jih vodi po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d. je dala oceniti naložbeno nepremičnino. Cenilec je ocenil, da je vrednost 80.000 evrov. Ob izdelavi bilance stanja ob koncu leta naredimo ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti

Družba Zajček, d. d. ima naložbene nepremičnine vrednotene po vrednosti 100.000 evrov, daje jih v najem in jih vodi po modelu poštene vrednosti. Družba Zajček, d. d. je dala oceniti naložbeno nepremičnino. Cenilec je ocenil, da je vrednost 130.000 evrov. Ob izdelavi bilance stanja ob koncu leta naredimo ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Vrednotenje zemljišča in zgradbe po modelu revaloriziranja 4

Družba Zajček, d. d. ima nabavno vrednost zemljišča 10.000 evrov in nabavno vrednost zgradbe 50.000 evrov, ki jo uporablja za svoje poslovne namene in jo vodi po modelu revaloriziranja. Popravek vrednosti zgradbe je 15.000 evrov. Družba Zajček, d. d. je dala oceniti zgradbo. Cenilec je ocenil, da ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Vrednotenje zemljišča in zgradbe po modelu revaloriziranja 3

Družba Zajček, d. d., ima nabavno vrednost zemljišča 10.000 evrov in nabavno vrednost zgradbe 50.000 evrov, ki jo uporablja za svoje poslovne namene in jo vodi po modelu revaloriziranja. Popravek vrednosti zgradbe je 15.000 evrov. Družba Zajček, d. d., je dala oceniti zgradbo. Cenilec je ocenil, da ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Vrednotenje zemljišča in zgradbe po modelu revaloriziranja 2

Družba Zajček, d. d. ima nabavno vrednost zemljišča 10.000 evrov in nabavno vrednost zgradbe 50.000 evrov, ki jo uporablja za svoje poslovne namene in jo vodi po modelu revaloriziranja. Popravek vrednosti zgradbe je 15.000 evrov. V preteklih letih je naredila okrepitev zemljišča za 3.000 evrov in ...
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Vrednotenje zemljišča in zgradbe po modelu revaloriziranja

Družba Zajček, d. d. ima nabavno vrednost zemljišča 10.000 evrov in nabavno vrednost zgradbe 50.000 evrov, ki jo uporablja za svoje poslovne namene in jo vodi po modelu revaloriziranja. Popravek vrednosti zgradbe je 15.000 evrov. Cenilec je ocenil, da je vrednost zemljišča 13.000 evrov in vrednost ...
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2016

Slabitev vrednosti nepremičnin

1. Družba Vihar, d. o. o., kupi novo poslovno zgradbo - zemljišče in zgradbo. Ob začetnem pripoznanju ju vrednoti po modelu nabavne vrednosti, to pomeni, da jo bo slabila, če bo knjigovodska vrednost presegla nadomestljivo vrednost. Podatki ob nakupu so naslednji: nabavna vrednost zemljišča brez vključenega 22-odstotnega DDV je 10.000 ...
Samo za aktivne naročnike