Nepremičnine

26. 1. 2016

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve nimajo učinka prihodkov od prodaje lastnih ali tujih učinkov, ampak so to lastni učinki, ki jih usredstvimo, ker jih uporabimo za lastne potrebe. To so proizvodi in storitve, ki jih ustvarimo, ali opravimo in jih nato vrednostno zajamemo med opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena ...
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2016

Obračun stroškov z nedokončanimi in neobračunanimi storitvami

Družba Zajček d. d. se ukvarja z gradnjo nepremičnin za znane in neznane bodoče kupce. Pri gradnji je imela naslednje vrste stroškov. Podatki so brez obračunanega 22-odstotnega DDV: stroški materiala, ki se ne vodijo preko zalog 100.000 €; stroški storitev 250.000 €; stroški amortizacije 20.000 €;
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2016

Prodaja nepremičnine

Družba Zajček d. d. je prodala poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem po prodajni vrednosti 720.000 €. Prodajna vrednost je skupaj z vključenim 22-odstotnim DDV, saj so pri prodaji izpolnjeni vsi pogoji za obračun DDV, in sicer skupna izjava, poslana na DURS.
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2016

Nepremičnine v gradnji oz. izdelavi

Družba Zajček d. d. je kupila zemljišče, na katerem bo zgradila proizvodni objekt. Pri tem ima naslednje poslovne dogodke: nakup in plačilo zemljišča od fizične osebe (zemljišče vrednoti po modelu nabavne vrednosti). Vrednost zemljišča je 100.000 €, od občine dobijo odločbo za plačilo komunalnega prispevka v višini 30.000 €,
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2016

Prenos lastniško uporabljenih nepremičnin med naložbene nepremičnine

V primeru, ko nepremičnina ne izpolnjuje več pogojev za pripoznavanje kot opredmeteno osnovno sredstvo, jo je potrebno prerazvrstiti takoj, ko prične izpolnjevati pogoje za pripoznavanje kot naložbena nepremičnina. Primer je lahko, da je podjetje začelo oddajati nepremičnino v poslovni najem, prej jo je uporabljajo za proizvajanje. Učinki prenosa so odvisni ...
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2016

Nepremičnine so zgrajene in namenjene nadaljnji prodaji

Družba Zajček, d. d., se ukvarja z gradbeništvom in je zgradila nepremičnino za nadaljnjo prodajo. Na kontih skupina 63 izkazuje vrednost nepremičnine v višini 300.000 € in vrednost zemljišča 100.000 €. Družba se je odločila, da nepremičnine ne bo prodala, temveč jo bo oddajala v poslovni najem. Naložbena nepremičnina se ...
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2016

Izdelave nepremičnine v lastni režiji, ki se ob koncu gradnje razporedi med naložbene nepremičnine

Družba Zajček d. d. bo z lastnimi sredstvi zgradila poslovno zgradbo, ki jo bo ob koncu gradnje prenesla med naložbene nepremičnine, saj jo bo oddala v poslovni najem. Podatki so naslednji: a) nakup zemljišča za gradnjo od druge gospodarske družbe 1.500 m 2 200.000 € b) odločba za plačilo ...
Samo za aktivne naročnike