Obračun in knjiženje pogodbe o zaposlitvi, regres za letni dopust, avtorska pogodba, podjemna pogodba, bonitete in drugi prejemki iz delovnega razmerja

21. 5. 2021

Regres za letni dopust

Organizacija obračuna regres za letni dopust in ga izplača najkasneje do 30. junija tekočega leta v višini 1.100 evrov. Povprečna bruto plača v RS je 2.009,50 evrov (podatek objavljen v maju 2021).
Samo za aktivne naročnike
16. 4. 2020

Pogodba o poslovodenju

Pogodba o poslovodenju je pogodba civilnega prava, kar pomeni, da velja med strankama prirejen odnos in več svobode pri določanju medsebojnih pravic in obveznosti. Poslovodja se zaveže, da bo opravljal določeno delo, organizacija mu v zameno izplača nadomestilo.Načeloma je pogodba o poslovodenju (oz. poslovodna pogodba) ugodnejša z vidika razmerja ...
Samo za aktivne naročnike
16. 4. 2020

Pogodbe o prokuri

Prokura je posebna vrsta splošnega pooblastila oziroma oblika upravičenja za zastopanje organizacije, ki temelji na pooblastilu pristojnega organa organizacije ali sklenjene pogodbe z osebo, ki bo opravljala vlogo prokurista. Gre za pravno–poslovno zastopanje, ki nastane z izjavo volj. Ker gre za vrsto splošnega pooblastila, zanjo veljajo določbe Obligacijskega zakonika ...
Samo za aktivne naročnike
19. 2. 2020

Štipendije in poročanje

Kot del štipendije se štejejo tudi vsa povračila stroškov, ki so povezana s študijem (nastanitev, prehrana, prevoz ipd.) in predstavljajo del štipendije.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 1. 2020

Bruto minimalna plača

Osnovno plačo se določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delovno uspešnost delavca se določi upoštevaje gospodarnost, kakovost in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Dodatke se določi za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2020

Nakup vrednostnih bonov za zaposlene

Družba 2, d. o. o., je kupila vrednostne bone od Družbe 1, d. o. o., v vrednosti 61.000 evrov, ki jih bo razdelila med zaposlenimi, kot »božičnico«. Družba 2, d. o. o., je prejela račun za kupljene vrednostne bone in je račun plačala v dogovorjenem roku. Opomba: Obračun se ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2020

Sejnine članom nadzornega sveta

Družba 1, d. o. o., je prejela od zavarovalnice zavarovalno polico za zavarovanje odškodninske odgovornosti za člana nadzornega sveta v vrednosti 500 evrov. Družba 1, d. o. o., je zavarovalno premijo tudi plačala. Upravičenec do zavarovane odškodninske odgovornosti je član nadzornega sveta. Višina sejnine, po sklepu skupščine, je v vrednosti ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2020

Nagrada za poslovno uspešnost - dopolnitev

Organizacije lahko nagradijo svoje delojemalce v obliki dela plače za poslovno uspešnost, ki jo ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZGD-1) in je lahko izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delojemalcem hkrati, če: imajo vsi delojemalci pri delodajalcu pravico do nagrade za poslovno uspešnost ter so v internem aktu - Pravilnik ...
Samo za aktivne naročnike
25. 10. 2019

Boniteta članu nadzornega sveta - obračun

Primer obračuna sejnine in zavarovanja za odgovornost.
Samo za aktivne naročnike
Samo za aktivne naročnike