Odloženi davki

Odložena obveznost za davek

Družba 1, d. o. o., je knjižila vse poslovne dogodke na osnovi knjigovodskih listin, ki jih je prejela v računovodsko službo. Vsi računovodski prihodki in računovodski odhodki so tudi v celoti davčno priznani.
Samo za aktivne naročnike:

Raba terjatev za odložene davke

Družba Zajček, d. d., je imela v preteklih postavnih letih v računovodskih izkazih oblikovane terjatve za odložene davke v vrednosti 12369 evrov. V tekočem letu so se določeni poslovni dogodki realizirali v naslednjih vrednostih: - izkoriščene so bile vse oblikovane rezervacije v vrednosti 9.000 evrov, izkoriščene so bile v preteklih ...
Samo za aktivne naročnike:

Terjatve za odložene davke

Družba Zajček, d. d., je imela v postavnem letu naslednje poslovne dogodke: - računovodski in davčno priznani prihodki so bili 120.000 evrov, - nabavna vrednost opreme je bila 30.000 evrov in amortizacijska stopnja 33,3-odstotna, - nabavna vrednost zgradbe je bila 20.000 evrov in amortizacijska stopnja je 8-odstotna, - oslabitev terjatev ...
Samo za aktivne naročnike:

Odloženi davki

Družba 1, d. o. o., vodi zemljišče in zgradbo po modelu prevrednotenja in prav tako ima dolgoročne naložbe v delnice, ki kotirajo na borzi in jih vrednoti po pošteni vrednosti prek kapitala.
Samo za aktivne naročnike:

Izračun odbitnega deleža DDV

Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost, določi znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost in oproščeno dejavnost, v zvezi s katero ima pravico do odbitka vstopnega DDV. Z odbitnim deležem lahko davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu ali izven knjigovodske evidence zagotovi podatke o vstopnem DDV in ...
Samo za aktivne naročnike:

Odložene obveznosti za davek

Odložena obveznost za davek nastane takrat, ko določeni "prihodki" niso vključeni v poslovni izid, ker povečujejo npr. postavke kapitala. Družba Zajček, d. d., je ob koncu poslovnega leta dala oceniti svojo nepremičnino, ki vrednoti po modelu poštene vrednosti, pooblaščenemu cenilcu vrednosti.
Samo za aktivne naročnike:

Odložene terjatve za davek

Terjatev za odloženi davek nastane takrat, ko je določen odhodek izkazan v poslovni bilanci, vendar ga v davčno bilanco ne morete vključiti v celoti, npr.: v poslovni bilanci je obračunana amortizacija po stopnji 25 %, za davčne namene nam je priznana amortizacijska stopnja 20 %.
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.