Kadrovski oddelek

16. 3. 2023

Kvota zaposlovanje invalidov – nagrade in odškodnine

Delodajalci morajo zaposlovati invalidne osebe, če imajo najmanj zaposlenih 20 zaposlenih naprej in je število odvisno dejavnosti, kako so delodajalci registrirani po SKD (2 %, 3 % in 6 % zaposlenih). V primeru, da izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0 ...
01. 2. 2023

Dogovor o opravljanju nadur in njihov obračun

Delovni čas je omejen na 40 ur tedensko, vendar se zgodi, da je delovnik daljši. Pri tem ni upoštevano samo delo, ki ga delavec opravi na delovnem mestu v podjetju, temveč tudi dodatno delo od doma, dosegljivost preko mobilnega telefona in elektronske pošte. Je nadurno delo zakonsko sploh dovoljeno ...
Samo za aktivne naročnike
24. 1. 2023

Nova dolžnost delodajalcev – poročanje o veljavnih kolektivnih pogodbah

Novo leto prinaša zahteve za delodajalce, ki morajo po novem poročati o veljavnih kolektivnih pogodbah.S 1. januarjem 2023 se je pričel uporabljati nov obrazec za izračun davčnih olajšav (REK-O). Obrazec je bil objavljen tik pred koncem lanskega leta in ga je treba uporabljati za izplačila dohodkov od 1. januarja ...
23. 11. 2022

Uporaba telefonov v zasebne namene tekom delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
V praksi se pojavlja vedno več primerov, ko delodajalci izrazijo željo po popolni prepovedi uporabe mobilnih telefonov v zasebne namene med delovnim časom. Ljudje preživljamo ogromno časa na socialnih omrežjih, tudi med delovnim časom, kar lahko povzroča tako motnje v delovnem procesu, kot tudi napake pri delu, zlasti pa lahko ...
Samo za aktivne naročnike
02. 11. 2022

Se nam obeta krajši polni delovni čas?

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) glede polnega delovnega časa določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oz. kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši ...
08. 9. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 dalje

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022. Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu, ravnanje Inšpektorata ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2022

Elektronsko vodenje dokumentacije osebnih map

V zvezi z evidencami je treba spoštovati Zakon o evidencah na področju dela – zakon določa evidenco o zaposlenih delavcih, v kateri so podatki o določenem delavcu.
Samo za aktivne naročnike
06. 7. 2022

Solidarnostna pomoč

Avtor: Tanja Bohl
Solidarnostna pomoč je institut delovnega prava in pravica, ki je pogojena z obstojem delovnega razmerja.[1] Delavcem je praviloma izplačana ob nastopu določenega dogodka z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev ...
Samo za aktivne naročnike
30. 5. 2022

Posebnosti letnega dopusta 2022

Izjema od splošnih pravil koriščenja letnega dopusta, kot so določena v 162.členu ZDR-1, je za koriščenje neizkoriščenega letnega dopusta iz leta 2021 v letu 2022 določena v drugem odstavku 34. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št ...
Samo za aktivne naročnike
08. 3. 2022

Stavka v vzgoji in izobraževanju: Pravice in obveznosti delavcev, delodajalcev in tretjih oseb

Avtor: Tanja Bohl
Stavka je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela, pri čemer se delavec prosto odloči o svoji udeležbi v stavki. V času napovedane stavke je treba upoštevati določila Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, s spremembami, v nadaljevanju: ZStk), ki ...
Samo za aktivne naročnike
s