Kadrovski oddelek

30. 5. 2022

Posebnosti letnega dopusta 2022

Izjema od splošnih pravil koriščenja letnega dopusta, kot so določena v 162.členu ZDR-1, je za koriščenje neizkoriščenega letnega dopusta iz leta 2021 v letu 2022 določena v drugem odstavku 34. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št ...
Samo za aktivne naročnike
08. 3. 2022

Stavka v vzgoji in izobraževanju: Pravice in obveznosti delavcev, delodajalcev in tretjih oseb

Avtor: Tanja Bohl
Stavka je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela, pri čemer se delavec prosto odloči o svoji udeležbi v stavki. V času napovedane stavke je treba upoštevati določila Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, s spremembami, v nadaljevanju: ZStk), ki ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Delovna, pokojninska in zavarovalna doba

Avtor: Tanja Bohl
Delovna doba, pokojninska doba in zavarovalna doba so termini, ki se v praksi povezujejo s pravicami, ki izhajajo iz delovnega razmerja oz. s pravicami iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poznavanje in razumevanje teh osnovnih pojmov nam pomaga, da smo seznanjeni, do katerih pravic smo upravičeni oz. kaj je osnova ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Dolžnosti delodajalca - prijava in odjava v sistem socialnega in pokojninskega zavarovanja

Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti najkasneje prvi dan nastopa dela v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave. Odda »Obrazec M1« in »Prijava potrebe po delavcu oz. pripravniku«. Obvezne aktivnosti delodajalca so: obvezna javna objava delovnega mesta ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Prekarni delavci

Ko govorimo o prekarnih delavcih, govorimo o osebah, ki delajo izključno pri določenem naročniku storitev prek pogodb civilnega prava (avtorske, podjemne, pogodbe o sodelovanju s samostojnim podjetnikom). Iz takšnega sodelovanja je razvidno, da gre za prikrito delovno razmerje, kar pomeni, da bi morala biti fizična oseba zaposlena pri naročniku s ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja

Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja Iskalci zaposlitve, ki se bodo prijavili na Zavod RS za zaposlovanje (dalje zavod), bodo ob tem prejeli: - možnost svetovalca, - priprave zaposlitvenega načrta in - določene pravice, ki lahko uveljavljajo osebe v primeru, da se zavežejo, da bodo hkrati opravljali tudi dolžnosti oz. obveznosti ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Ekonomsko odvisna oseba

Podjetnik je upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe (dalje EOO), mora po zaključku vsakega koledarskega oz. poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna oseba, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti. EOO je, če v ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Posebnosti pogodb o zaposlitvi

Po splošnih določbah o pogodbi o zaposlitvi je določeno pravilo, da se pogodbo o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas. Obstajajo tudi druge oblike in možnosti sklepanja pogodb o zaposlitvi, ki so opredeljene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pogodba o zaposlitvi za določen čas Pogodbo o zaposlitvi se lahko sklene ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Aktualno v zvezi s pravico do rednega letnega dopusta, tudi v luči interventne zakonodaje

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do rednega letnega dopusta je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih[1], in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Pogodba o zaposlitvi – sklenitev delovnega razmerja

V ZDR-1 obsega najobsežnejši del poglavje o pogodbi o zaposlitvi. V členih od 11 do 119 so predpisana pravila o sklepanju pogodbe o zaposlitvi, njeni obliki, strankah pogodbe, pogodbeni svobodi, vsebini pogodbe, obveznostih delavca in delodajalca, spremembi pogodbe, suspenzu pogodbe, posebnostih, spremembi delodajalca in o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.Delovno ...
Samo za aktivne naročnike