Kadrovski oddelek

27. 9. 2021

Delovni čas s poudarkom na aktualnejših vprašanjih iz prakse

Avtor: Tanja Bohl
UvodomaDelovni čas je ena pomembnejših sestavin pogodbe o zaposlitvi, seveda pa tudi elementov oz. vidikov delovnega razmerja nasploh, tako za delodajalca kot tudi delavca. Delovni čas namreč opredeljuje obdobje, v katerem je delavec na voljo delodajalcu in opravlja delo, posredno pa torej opredeljuje tudi delavčev prosti čas. Od nekdaj ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2021

Razporeditev delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) omogoča delodajalcem ureditev bodisi enakomerno razporejenega bodisi neenakomerno razporejenega delovnega časa. Bistvo slednjega je, da delavec v določenem obdobju opravi več dela, naslednjem pa manj, pri čemer se mora delovni čas v referenčnem obdobju v povprečju izravnati. Referenčno obdobje je na podlagi ZDR-1 6 mesecev ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2021

Nadurno delo – kratka pojasnila

Nadurno delo ureja ZDR-1 v 144. členu.Pogosto pa je predmet ureditve v področni zakonodaji.Nadurno delo je dovoljeno le v določenih izjemnih primerih.Predhodna pisna odreditev s strani delodajalca, le izjemoma naknadno pisno ob predhodni ustni odreditvi.Prepoved odrejanja nadurnega dela določenim zaposlenim:v času nosečnosti in še eno ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2021

Elektronsko podpisovanje dokumentov

Avtor: Tanja Bohl
V podjetju pripravljamo novo sistemizacijo. Vsi delavci prejmejo nove pogodbe o zaposlitvi. Ali lahko delavec dobi kot original elektronsko podpisan dokument? Ali velja tudi za delodajalca to kot original? Delavec bi prejel kopijo (izpis) te podpisane pogodbe.ZDR-1 v 17. členu določa, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2021

Zakonite oblike opravljanja dela in njihova obravnava z vidika dohodnine in prispevkov za socialno varnost

Fizične osebe lahko delo za naročnika (pravno osebo ali osebo, registrirano za opravljanje dejavnosti) opravljajo na podlagi različnih pogodb (npr. pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o poslovodenju, o prokuri …). Izbira vsebinsko primerne (pravilne) pogodbe je odvisna od npr. potreb naročnika (pravne osebe ali osebe, registrirane za opravljanje ...
05. 7. 2021

Pravice delovnega razmerja, povezane z delovno dobo

V delovnem razmerju poznamo več pravic, povezanih z delovno dobo delavca. Že na tej točki kaže izpostaviti, da so te pravice, ki se jih bodisi priznava, bodisi odmerja glede na delavčevo preteklo delovno dobo, v veliki meri predmet najmanj podrobnejšega (če ne celo izključnega) urejanja v kolektivnih pogodbah.V nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2021

Predlog pogodbe o zaposlitvi

Pomembnočlen ZDR-1 govori o pisnosti pogodbe o zaposlitvi:Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli ...
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2021

Splošno o pogodbi o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas sodi med t.i. atipične pogodbe o zaposlitvi, torej med pogodbe o zaposlitvi, ki v določeni(h) značilnosti(h) odstopajo od tipične pogodbe o zaposlitvi, ki je opredeljena kot pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, na podlagi katere se delo ...
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2021

Sklenitev delovnega razmerja

Delovno razmerje je torej dvostransko razmerje, razmerje med delavcem in delodajalcem. Je pravno razmerje, katerega pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi. Iz definicije delovnega razmerja razberemo naslednje bistvene elemente delovnega razmerja:prostovoljna vključitev delavca v organizirani delovni proces delodajalca,delo za plačilo,osebno delo,nepretrgano opravljanje dela terdelo po ...
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2021

Pogodba o zaposlitvi – sklenitev delovnega razmerja

V ZDR-1 obsega najobsežnejši del poglavje o pogodbi o zaposlitvi. V členih od 11 do 119 so predpisana pravila o sklepanju pogodbe o zaposlitvi, njeni obliki, strankah pogodbe, pogodbeni svobodi, vsebini pogodbe, obveznostih delavca in delodajalca, spremembi pogodbe, suspenzu pogodbe, posebnostih, spremembi delodajalca in o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.Delovno ...
Samo za aktivne naročnike