Kadrovski oddelek

29. 11. 2021

Delovna, pokojninska in zavarovalna doba

Avtor: Tanja Bohl
Delovna doba, pokojninska doba in zavarovalna doba so termini, ki se v praksi povezujejo s pravicami, ki izhajajo iz delovnega razmerja oz. s pravicami iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poznavanje in razumevanje teh osnovnih pojmov nam pomaga, da smo seznanjeni, do katerih pravic smo upravičeni oz. kaj je osnova ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Dolžnosti delodajalca - prijava in odjava v sistem socialnega in pokojninskega zavarovanja

Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti najkasneje prvi dan nastopa dela v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave. Odda »Obrazec M1« in »Prijava potrebe po delavcu oz. pripravniku«. Obvezne aktivnosti delodajalca so: obvezna javna objava delovnega mesta ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Prekarni delavci

Ko govorimo o prekarnih delavcih, govorimo o osebah, ki delajo izključno pri določenem naročniku storitev prek pogodb civilnega prava (avtorske, podjemne, pogodbe o sodelovanju s samostojnim podjetnikom). Iz takšnega sodelovanja je razvidno, da gre za prikrito delovno razmerje, kar pomeni, da bi morala biti fizična oseba zaposlena pri naročniku s ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja

Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja Iskalci zaposlitve, ki se bodo prijavili na Zavod RS za zaposlovanje (dalje zavod), bodo ob tem prejeli: - možnost svetovalca, - priprave zaposlitvenega načrta in - določene pravice, ki lahko uveljavljajo osebe v primeru, da se zavežejo, da bodo hkrati opravljali tudi dolžnosti oz. obveznosti ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Ekonomsko odvisna oseba

Podjetnik je upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe (dalje EOO), mora po zaključku vsakega koledarskega oz. poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna oseba, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti. EOO je, če v ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Posebnosti pogodb o zaposlitvi

Po splošnih določbah o pogodbi o zaposlitvi je določeno pravilo, da se pogodbo o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas. Obstajajo tudi druge oblike in možnosti sklepanja pogodb o zaposlitvi, ki so opredeljene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pogodba o zaposlitvi za določen čas Pogodbo o zaposlitvi se lahko sklene ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Aktualno v zvezi s pravico do rednega letnega dopusta, tudi v luči interventne zakonodaje

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do rednega letnega dopusta je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih[1], in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Pogodba o zaposlitvi – sklenitev delovnega razmerja

V ZDR-1 obsega najobsežnejši del poglavje o pogodbi o zaposlitvi. V členih od 11 do 119 so predpisana pravila o sklepanju pogodbe o zaposlitvi, njeni obliki, strankah pogodbe, pogodbeni svobodi, vsebini pogodbe, obveznostih delavca in delodajalca, spremembi pogodbe, suspenzu pogodbe, posebnostih, spremembi delodajalca in o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.Delovno ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Sklenitev delovnega razmerja

Delovno razmerje je torej dvostransko razmerje, razmerje med delavcem in delodajalcem. Je pravno razmerje, katerega pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi. Iz definicije delovnega razmerja razberemo naslednje bistvene elemente delovnega razmerja:prostovoljna vključitev delavca v organizirani delovni proces delodajalca,delo za plačilo,osebno delo,nepretrgano opravljanje dela terdelo po ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Predlog pogodbe o zaposlitvi

Pomembnočlen ZDR-1 govori o pisnosti pogodbe o zaposlitvi:Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli ...
Samo za aktivne naročnike