Kadrovski oddelek

08. 9. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 dalje

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022. Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu, ravnanje Inšpektorata ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2022

Elektronsko vodenje dokumentacije osebnih map

V zvezi z evidencami je treba spoštovati Zakon o evidencah na področju dela – zakon določa evidenco o zaposlenih delavcih, v kateri so podatki o določenem delavcu.
Samo za aktivne naročnike
06. 7. 2022

Solidarnostna pomoč

Avtor: Tanja Bohl
Solidarnostna pomoč je institut delovnega prava in pravica, ki je pogojena z obstojem delovnega razmerja.[1] Delavcem je praviloma izplačana ob nastopu določenega dogodka z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev ...
Samo za aktivne naročnike
30. 5. 2022

Posebnosti letnega dopusta 2022

Izjema od splošnih pravil koriščenja letnega dopusta, kot so določena v 162.členu ZDR-1, je za koriščenje neizkoriščenega letnega dopusta iz leta 2021 v letu 2022 določena v drugem odstavku 34. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št ...
Samo za aktivne naročnike
08. 3. 2022

Stavka v vzgoji in izobraževanju: Pravice in obveznosti delavcev, delodajalcev in tretjih oseb

Avtor: Tanja Bohl
Stavka je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela, pri čemer se delavec prosto odloči o svoji udeležbi v stavki. V času napovedane stavke je treba upoštevati določila Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, s spremembami, v nadaljevanju: ZStk), ki ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Delovna, pokojninska in zavarovalna doba

Avtor: Tanja Bohl
Delovna doba, pokojninska doba in zavarovalna doba so termini, ki se v praksi povezujejo s pravicami, ki izhajajo iz delovnega razmerja oz. s pravicami iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poznavanje in razumevanje teh osnovnih pojmov nam pomaga, da smo seznanjeni, do katerih pravic smo upravičeni oz. kaj je osnova ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Dolžnosti delodajalca - prijava in odjava v sistem socialnega in pokojninskega zavarovanja

Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti najkasneje prvi dan nastopa dela v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave. Odda »Obrazec M1« in »Prijava potrebe po delavcu oz. pripravniku«. Obvezne aktivnosti delodajalca so: obvezna javna objava delovnega mesta ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Prekarni delavci

Ko govorimo o prekarnih delavcih, govorimo o osebah, ki delajo izključno pri določenem naročniku storitev prek pogodb civilnega prava (avtorske, podjemne, pogodbe o sodelovanju s samostojnim podjetnikom). Iz takšnega sodelovanja je razvidno, da gre za prikrito delovno razmerje, kar pomeni, da bi morala biti fizična oseba zaposlena pri naročniku s ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja

Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja Iskalci zaposlitve, ki se bodo prijavili na Zavod RS za zaposlovanje (dalje zavod), bodo ob tem prejeli: - možnost svetovalca, - priprave zaposlitvenega načrta in - določene pravice, ki lahko uveljavljajo osebe v primeru, da se zavežejo, da bodo hkrati opravljali tudi dolžnosti oz. obveznosti ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Ekonomsko odvisna oseba

Podjetnik je upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe (dalje EOO), mora po zaključku vsakega koledarskega oz. poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna oseba, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti. EOO je, če v ...
Samo za aktivne naročnike
s