Kvota zaposlovanje invalidov – nagrade in odškodnine

Delodajalci morajo zaposlovati invalidne osebe, če imajo najmanj zaposlenih 20 zaposlenih naprej in je število odvisno dejavnosti, kako so delodajalci registrirani po SKD (2 %, 3 % in 6 % zaposlenih). V primeru, da izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0,5 zaokrožijo navzgor.  

V kvoto štejejo vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko in so prijavljeni v zavarovanje skladno z navodilom, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje.


Delodajalci (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki zaposlujejo manj kot 50 delojemalcev, se kvota zmanjša za eno odstotno točko (manjša ne more biti od 2 %).


V primeru, da organizacija zaposluje invalide nad kvoto, se obračunajo in ne plačajo prispevki PIZ delodajalca (8,85 %) in delojemalca (15,5 %)

 

Knjiženje je enako kot plača. Obračunani in neplačani prispevki PIZ se knjižijo na:

253-1 (15,5 %), 258-1 (8,85 %) / 291 ali 968.

 

Organizacija, ki ne zaposluje invalide, mora plačati 70 % bruto minimalne plače v RS (dalje BMP RS) za vsakega nezaposlenega invalida.

 

1.203,36 € x 0,70 = 842,35 €.

Knjiženje: 480 / 266

 

Organizacija, ki zaposluje invalide nad kvoto je nagrada 20 % od BMP RS za vsakega invalida.

1.203,36 € x 0,20 = 240,67 €.

Knjiženje: 165 / 768Nagrada se uveljavlja do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec. V primeru, da se uveljavljanje nagrade pozabi, se ne more uveljaviti za nazaj.

Nagrado se vodi na posebnem analitičnem kontu in jo je treba porabiti za določene namene (izobraževanje, delovna sredstva, 75 % bruto plače ipd.). 

O namenski  porabi so delodajalci dolžni poročati Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če se sredstva ne porabijo ali se ne porabijo namensko, jih je treba dolžni vrniti Republiki Sloveniji oz. skladu.

 

Nazaj

s