Potni stroški

07. 12. 2021

Vsebina in oblika potnega naloga

Potni nalog se lahko izda v računalniški obliki z elektronskim podpisom ali v pisni obliki. Sestaviti in izročiti ga je treba zaposlenemu pred službeno potjo. Izjemoma se lahko o nujnih primerih odredi službeno potovanje tudi ustno, telefonsko ali v elektronski obliki. V takem primeru se pisni nalog izda najkasneje v ...
Samo za aktivne naročnike
22. 11. 2021

Povračilo stroškov na delo in z njega ter njegova obdavčitev v letu 2021 (v gospodarstvu)

Delodajalec je dolžan povrniti stroške prevoza na delo in z njega. Glede na spremembe v drugi polovici leta 2021 se obračuna vrednost kilometrine (prevoz na delo in z njega x 0,18 evrov / po dopolnjenem kilometru) in se primerja z mesečno vozovnico javnega prevoza.na podlagi kolektivne pogodbe delojemalcu s ...
Samo za aktivne naročnike
19. 8. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela po spremenjeni Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Uredba)

Glede povračila stroškov prevoza na delo in iz dela mora delodajalec spoštovati na eni strani delovno pravni vidik, kjer je določena pravica do povračila stroškov prevoza na delo in iz dela in obveznost delodajalca da delavcu ta strošek tudi povrne in na drugi strani davčni vidik ter vidik socialne zakonodaje ...
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2021

Davčna osnova in izračun akontacije dohodnine

Po ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki niso z zakonom izrecno neobdavčeni ali oproščeni.Davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja je v skladu z 41. členom ZDoh-2 plača in vsa izplačila iz naslova delovnega razmerja, ki presegajo zneske, določene s predpisi, zmanjšane za obvezne prispevke za socialno ...
Samo za aktivne naročnike
20. 7. 2021

Predlaganje obrazcev REK - detaširani delavci

Delodajalec je dolžan ob izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja davčnemu organu predložiti podatke o izplačanih dohodkih (prvi in četrti odstavek 57. člena ter drugi odstavek 353. člena ZDavP-2).Obliko obračuna davčnega odtegljaja podrobneje ureja Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike
19. 7. 2021

Primer obračuna plače napotenih delavcev – nerezidentov

Opis primera:slovensko podjetje napoti delavca na delo v Nemčijo;napotitev traja 1,5 leta;delavec ima obrazec A1;v Nemčiji postane rezident;pogodba o zaposlitvi določa plačo za enaka dela v Sloveniji v višini 1.500,00 evrov bruto, dodatek za delo v tujini znaša 1.000,00 evrov ...
Samo za aktivne naročnike
19. 7. 2021

Primer obračuna plače napotenega delavca – rezidenta RS

Opis primera: slovensko podjetje napoti delavca na delo v Belgijo;napotitev traja 12 mesecev – od novembra 2019 do oktobra 2020 (delavec biva v Belgiji več kot 183 dni v dvanajstmesečnem obdobju);delavec ima obrazec A1;v Belgiji ne postane rezident;pogodba o zaposlitvi določa plačo za enaka dela v Sloveniji ...
Samo za aktivne naročnike
16. 7. 2021

Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Avtor: Tanja Bohl
Dne 1. 7. 2021 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,[1] ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 2. 7. 2021. Novost te Uredbe je bila ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2021

Obračun potnih stroškov

Pri povračilih potnih stroškov je treba v zvezi z višino teh stroškov upoštevati delovnopravni in davčni vidik.Z delovnopravnega vidika moramo upoštevati ZDR-1 kot temeljni akt, ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti med drugim tudi povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog ...
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2021

Potni nalog in obračun potnih stroškov

Pred pričetkom službenega potovanja mora napoteni delavec imeti pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim mu delodajalec odredi pot, po zaključenem potovanju pa je treba izpolniti še obračunski del potnega naloga.Vsebina, ki jo mora potni nalog vsebovati, ni nikjer točno določena, vendar je priporočljivo, da potni nalog vsebuje čim več ...
Samo za aktivne naročnike