Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

26. 1. 2023

Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del

Uradni list RS, št. 7 z dne 20. 1. 2023
25. 1. 2023

Urna postavka za delo dijakov in študentov

V veljavi je nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov.Dne, 20. 1. 2023 je bil v Uradnem listu (št. 7/2023) objavljen nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 6,92 evra.Zakonsko določena bruto ...
06. 1. 2023

Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2023

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje    Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2022 znaša 2.024 ...
16. 11. 2022

Oblike nagrajevanja zaposlenih in njihova obdavčitev

Z delovno pravnega vidika lahko delodajalec delavcem kadarkoli izplača nek dodaten dohodek oziroma nagrado, vendar pa vse izplačane nagrade niso enako davčno obravnavane. Plača delavca je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače pa je lahko tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je ...
Samo za aktivne naročnike
15. 11. 2022

Breme nadomestila za bolniško odsotnost

Nadomestilo za bolniško odsotnostZDR-1C in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določata skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca, s. p.(kmetje, družbeniki idr.) iz 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti:01-bolezen,02-poškodba izven dela,05-poškodba po tretji osebi izven dela.Za uveljavljanje bolniške odsotnosti ...
17. 10. 2022

Začasno ali občasno delo upokojencev

Začasno in občasno delo upokojencev se lahko na podlagi ZUTD-A[1] opravlja na podlagi civilnopravne pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upokojencem (torej osebo, ki ima status upokojenca v RS). Pogodbeno razmerja lahko ima tudi nekatere elemente delovnega razmerja iz ZDR-1 ...
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2022

Obračun stroškov zaposlenih, ki delajo od doma

Delodajalec in delavec se morata o velikosti nadomestila za uporabo delavčevih sredstev za delo na domu dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi ali določil v internem aktu.
Samo za aktivne naročnike
20. 5. 2022

Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela vozniku v mednarodnem cestnem prometu (napotenemu delavcu - vozniku) in poročanje

Glede davčne obravnave povračil stroškov v zvezi z delom ureja pa moramo upoštevati določbo prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini— ZDoh-2, ki določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada ...
s