Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

27. 10. 2020

Blagajniško poslovanje

Zakon o plačilnem prometu določa, da se plačilni promet opravlja preko transakcijskih računov (TRR). Imetniki TRR lahko poslujejo tudi z gotovino, kot jo določa Zakon o plačilnih storitvah in sistemih. Določila poslovanja z gotovino veljajo za:imetnike TRR, ki so vpisani v poslovni register, vendar ne za zasebnike (notarje, zdravnike ...
Samo za aktivne naročnike
22. 10. 2020

Obračun in knjiženje nadomestila za čas čakanja na delo po zakonu o interventnih ukrepih

S prenehanjem epidemije maja 2020 so 31.5.2020 prenehali veljati posamezni ukrepi ZIUZEOP Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20. Med drugim je prenehal veljati ukrep povračila nadomestila delavcem, ki so bili na začasno čakanje na delo napoteni zaradi posledic epidemije COVID-19. Ker pa nekateri delodajalci kljub ...
Samo za aktivne naročnike
14. 8. 2020

Višina dodatka za delovno dobo

Prvi odstavek 129. člena ZDR-1 določa, da delavcu pripada dodatek za delovno dobo, drugi odstavek istega člena pa, da se višina dodatka za delovno dobo določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.
22. 7. 2020

Napake pri izpolnjevanju potnih nalogov

Napake pri izpolnjevanju potnih nalogov:potni nalogi nimajo ustreznih zaporednih številk in ne pišejo se sproti,naslov prebivališča zaposlenega,niso izpolnjeni vsi podatki, ki jih obrazec potnega naloga zahteva,na potnih nalogih manjka navedba, po čigavem nalogu je zaposlen odšel na službeno pot,ne vpisujejo se dejanski kilometri,relacija poti ...
Samo za aktivne naročnike
22. 7. 2020

Stroški službenih poti

Potni nalog je obvezen dokument, ki ga moramo, kot delodajalci izdati in odrediti zaposlenega, da opravi službeno pot, na kateri so mu povrnjeni vsi nastali stroški, kot so: dnevnice, kilometrina, nočitev, parkirnina, vinjeta, telefon, uporaba interneta ipd.Prav tako je pomembno, da vnaprej določimo in na potnem nalogu zapiše, uporaba ...
Samo za aktivne naročnike
22. 7. 2020

Bonitete glede uporabe električnih avtomobilov v privatne namene

Delodajalec je nabavil električno vozilo in ga zaposlen uporablja tudi v privatne namene. V primeru, da zaposleni sam zagotavlja gorivo, se stroški goriva (električne energije), izračunajo upoštevajoč podatke o povprečni porabi goriva za posamezen tip vozila, ki so praviloma dostopna na spletnih straneh.Upoštevati je treba podatke o veljavni ceni ...
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2020

Olajšave za samozaposlene invalide

Invalid, ki je samozaposlen in ima odprt s. p. ne sme zaposlovati, če želi uveljaviti olajšavo za svojo zaposlitev in prispevke, ki so 30 % ali 60 % od povprečne mesečne plače v Republiki Slovenije za vsak mesec v koledarskem letu. V primeru, da samostojni podjetnik, ki uveljavlja olajšave zase, kot invalid ...
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2020

Bruto minimalna plača in dodatki v primeru, da ni upoštevana nobena kolektivna pogodba dejavnosti

Osnovna bruto plača mora biti pri delodajalcu, ki ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti, v pogodbi o zaposlitvi določena vsaj v višini bruto minimalne plače za polni delovni čas. V tem primeru je osnova za obračun dodatkov bruto minimalna plača. To pomeni, ker delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba ...
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2020

Obrazložitev nekaterih bonitet zaposlenih in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

V primeru, da delodajalec delojemalcem izplačuje vrednosti, ker uporabljajo svoja osebna sredstva pri delu je do vrednosti 5 % neobdavčeno glede na povprečno plačo v RS oz. delojemalčevo plačo za delo na domu. Za uporabo osebnega vozila to nadomestilo ne velja. Ni potrebno obračunati nobenih prispevkov in akontacije dohodnine razen če ...
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2020

Posebnosti glede povračila stroškov v primeru uporabe službenega vozila

Glede pravice do uporabe službenega vozila za privatne namene se lahko postavi vprašanje, ali ima delojemalec pravico do povrnitve stroškov za prevoz na delo in z dela in kakšna je davčna obravnava takšnega izplačila. Če delodajalec ne zagotavlja stroškov goriva, se lahko delojemalcu povrne stroške prevoza na delo in z ...
Samo za aktivne naročnike