Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

24. 3. 2021

FURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2021

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanjeObveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2020 znaša 1.821,44 ...
16. 3. 2021

Obračun krvodajalstva zaposlenemu

Zaposlen ima pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo plače delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja (2. odstavek 167. člena zakona o delovnih razmerjih).
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Obračun stroškov zaposlenih, ki delajo od doma

Delodajalec in delavec se morata o velikosti nadomestila za uporabo delavčevih sredstev za delo na domu dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi ali določil v internem aktu.
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2020

Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela vozniku v mednarodnem cestnem prometu (napotenemu delavcu - vozniku) in poročanje

Voznikom, ki opravljajo prevoze v mednarodnem cestnem prometu, pripadajo tudi povračila stroškov v povezavi z delom. Pravica delavca do povračil stroškov v zvezi z delom je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 (130. člen). Višina povračil stroškov se določi s kolektivno pogodbo dejavnosti ali z izvršilnim predpisom.
Samo za aktivne naročnike
05. 11. 2020

Davčni vidik izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu

Delodajalci so dolžni v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-11 zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu na način, da morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Pri izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu pa se pojavljajo določena vprašanja glede davčne obravnave ...
Samo za aktivne naročnike
27. 10. 2020

Blagajniško poslovanje

Zakon o plačilnem prometu določa, da se plačilni promet opravlja preko transakcijskih računov (TRR). Imetniki TRR lahko poslujejo tudi z gotovino, kot jo določa Zakon o plačilnih storitvah in sistemih. Določila poslovanja z gotovino veljajo za:imetnike TRR, ki so vpisani v poslovni register, vendar ne za zasebnike (notarje, zdravnike ...
Samo za aktivne naročnike
22. 10. 2020

Obračun in knjiženje nadomestila za čas čakanja na delo po zakonu o interventnih ukrepih

S prenehanjem epidemije maja 2020 so 31.5.2020 prenehali veljati posamezni ukrepi ZIUZEOP Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20. Med drugim je prenehal veljati ukrep povračila nadomestila delavcem, ki so bili na začasno čakanje na delo napoteni zaradi posledic epidemije COVID-19. Ker pa nekateri delodajalci kljub ...
Samo za aktivne naročnike
14. 8. 2020

Višina dodatka za delovno dobo

Prvi odstavek 129. člena ZDR-1 določa, da delavcu pripada dodatek za delovno dobo, drugi odstavek istega člena pa, da se višina dodatka za delovno dobo določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.
22. 7. 2020

Napake pri izpolnjevanju potnih nalogov

Napake pri izpolnjevanju potnih nalogov:potni nalogi nimajo ustreznih zaporednih številk in ne pišejo se sproti,naslov prebivališča zaposlenega,niso izpolnjeni vsi podatki, ki jih obrazec potnega naloga zahteva,na potnih nalogih manjka navedba, po čigavem nalogu je zaposlen odšel na službeno pot,ne vpisujejo se dejanski kilometri,relacija poti ...
Samo za aktivne naročnike
22. 7. 2020

Stroški službenih poti

Potni nalog je obvezen dokument, ki ga moramo, kot delodajalci izdati in odrediti zaposlenega, da opravi službeno pot, na kateri so mu povrnjeni vsi nastali stroški, kot so: dnevnice, kilometrina, nočitev, parkirnina, vinjeta, telefon, uporaba interneta ipd.Prav tako je pomembno, da vnaprej določimo in na potnem nalogu zapiše, uporaba ...
Samo za aktivne naročnike