Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

22. 7. 2021

Pošiljanje plačilne liste po elektronski pošti

Na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) je prišlo zaprosilo za mnenje. V podjetju uvajate elektronsko plačilno listo, ki jo zaposleni prejmejo na po elektronski pošti (na službeni ali zasebni e-naslov, kolikor nimajo službenega).Vsi zaposleni ne želijo prejemati elektronske plačilne liste iz različnih razlogov.Ali sme podjetje zahtevati od ...
19. 5. 2021

Kratkotrajna odsotnost z dela po PKP 8

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni po PKP 8 je možna od 5. februarja do 31. decembra 2021.
Samo za aktivne naročnike
20. 4. 2021

Obračun plače zaposlenemu brez stalnega in začasnega prebivališča v Sloveniji

V organizaciji, ki zaposluje delavce, ki nimajo ne stalnega in ne začasnega prebivališča v Sloveniji ampak imajo stalno prebivališče v drugi državi članici EU in začasnega v Sloveniji. V takšnem primeru se obračunamo prispevki in akontacija dohodnine za delo po slovenski davčni zakonodaji. Ker v Sloveniji nimajo začasnega niti stalnega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 3. 2021

FURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2021

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanjeObveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2020 znaša 1.821,44 ...
16. 3. 2021

Obračun krvodajalstva zaposlenemu

Zaposlen ima pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo plače delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja (2. odstavek 167. člena zakona o delovnih razmerjih).
Samo za aktivne naročnike
16. 12. 2020

Obračun stroškov zaposlenih, ki delajo od doma

Delodajalec in delavec se morata o velikosti nadomestila za uporabo delavčevih sredstev za delo na domu dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi ali določil v internem aktu.
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2020

Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela vozniku v mednarodnem cestnem prometu (napotenemu delavcu - vozniku) in poročanje

Voznikom, ki opravljajo prevoze v mednarodnem cestnem prometu, pripadajo tudi povračila stroškov v povezavi z delom. Pravica delavca do povračil stroškov v zvezi z delom je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 (130. člen). Višina povračil stroškov se določi s kolektivno pogodbo dejavnosti ali z izvršilnim predpisom.
Samo za aktivne naročnike
05. 11. 2020

Davčni vidik izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu

Delodajalci so dolžni v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-11 zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu na način, da morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Pri izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu pa se pojavljajo določena vprašanja glede davčne obravnave ...
Samo za aktivne naročnike
27. 10. 2020

Blagajniško poslovanje

Zakon o plačilnem prometu določa, da se plačilni promet opravlja preko transakcijskih računov (TRR). Imetniki TRR lahko poslujejo tudi z gotovino, kot jo določa Zakon o plačilnih storitvah in sistemih. Določila poslovanja z gotovino veljajo za:imetnike TRR, ki so vpisani v poslovni register, vendar ne za zasebnike (notarje, zdravnike ...
Samo za aktivne naročnike
22. 10. 2020

Obračun in knjiženje nadomestila za čas čakanja na delo po zakonu o interventnih ukrepih

S prenehanjem epidemije maja 2020 so 31.5.2020 prenehali veljati posamezni ukrepi ZIUZEOP Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20. Med drugim je prenehal veljati ukrep povračila nadomestila delavcem, ki so bili na začasno čakanje na delo napoteni zaradi posledic epidemije COVID-19. Ker pa nekateri delodajalci kljub ...
Samo za aktivne naročnike