Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazcev

20. 1. 2023

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA 

 

1.0 SPLOŠNA NAVODILA 

 

Podatke na način, določen s tem navodilom, predložijo davčnemu organu prek sistema eDavki vsi zavezanci za davek, ki so plačniki davka in izplačujejo dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj in/ali prispevki za socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: zavezanci). Podatke na enak način predložijo tudi delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 in so zavezanci za prispevke delodajalca. 

 

Obračun davčnega odtegljaja (v nadaljevanju REK obrazec) je sestavljen iz zbirnega dela in individualnih podatkov po posameznem prejemniku dohodka (individualni REK obrazec, v nadaljevanju iREK obrazec). 

 

Rok za predložitev REK obrazca je najkasneje na dan izplačila dohodka, pri plačilu prispevkov, ki ni vezano na izplačilo dohodka (primeroma plačilo pavšalnega prispevka, plačilo prispevkov delodajalcev, ki niso plačniki davka) pa najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

Davčnemu organu se za vsak izplačan dohodek, po vrstah dohodkov, ki so določeni v seznamu vrst dohodkov, predloži samostojen REK obrazec, tudi če so različni dohodki izplačani istočasno. Seznam vrst dohodkov je objavljen v tem navodilu v poglavju 4.0.

 

Velja za izplačila do 31.3.2023

Predlaganje samostojnega REK obrazca je obvezno tudi za posamezni dohodek iz polj B04 do B012 in B020, ki ni samostojna vrsta dohodka po seznamu vrst dohodkov, če je izplačan hkrati z drugim tovrstnim dohodkom v znesku, ki presega znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (primer: če delodajalec izplačuje povračilo stroškov prehrane v znesku, ki presega neobdavčen del in hkrati izplačuje tudi povračilo stroškov prevoza na delo mora o tem dohodku poročati na ločenem REK obrazcu).

 

Velja za izplačila od 1.4.2023 dalje:

Za izplačila posameznega dohodka iz polj B04 do B012, če je izplačan hkrati z drugim tovrstnim dohodkom v znesku, ki presega znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja od 1. 4. 2023 dalje se podatke o vrsti povračila (dohodka) na katerega se nanaša izplačan dohodek vpiše v polje A054a in A054z ter ločeno predlaganje REK obrazcev ni potrebno. 

 

Posamezni zneski se vpisujejo v evrih, zaokroženi na dve decimalni mesti. 

 

V stolpec "obračunani" se vpišejo podatki o celotnem znesku obračunanih prispevkov, v stolpec "za plačilo" pa le znesek prispevkov, ki se, upoštevajoč določbe materialne zakonodaje o oprostitvah plačila, tudi plačajo.

 

1.1 NAVODILA ZA PREDLOŽITEV REK-O OBRAZCA

 

Obračun davčnega odtegljaja (v nadaljevanju REK-O obrazec) se uporablja od 1. 1. 2023 dalje in nadomešča naslednje obračune davčnega odtegljaja (veljavne do 31. 12. 2022); REK-1 obrazec, REK-1-a obrazec, REK-1f obrazec, REK-2 obrazec in obrazec PNIPD. REK-O se uporablja za izplačila dohodkov od 1. 1. 2023 dalje, pri čemer se za dohodke iz delovnega razmerja, ki jih izplačuje delodajalec fizična oseba uporablja za izplačila dohodkov, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2023 dalje. 

REK-O obrazec je sestavljen iz zbirnega dela, ki je seštevek davčnih obveznosti in individualnih podatkov po posameznem prejemniku dohodka (iREK obrazec). Obrazec je objavljen v Prilogi 1 Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št 60/22 in 96/22).

 

Zavezanci prikažejo podatke o izplačanih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo in od katerih se skladno z Zakonom o dohodnini – ZDoh-2 izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj (ne predlagajo pa podatkov za izplačane dohodke, če so ti oproščeni plačila dohodnine po določbah 20. - 32. člena ZDoh-2).

Zavezanec predloži podatke tudi za izplačane dohodke, od katerih se ob izplačilu v skladu z ZDoh-2 in ZDavP-2 ne odtegne in plača davčni odtegljaj, če se ti dohodki vštevajo v letno davčno osnovo po ZDoh-2 kot so primeroma dohodki za opravljeno študentsko delo do 400 evrov in dohodki, od katerih se davčni odtegljaj v skladu z 282. členom ZDavP-2 ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 evrov.

 

Zavezanec, ki je delodajalec, predloži podatke tudi o povračilih stroškov in drugih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se do višine, določene v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ne vštevajo v davčno osnovo. Ne poroča se o dohodkih, ki v opisu posameznega polja B niso opredeljeni (primeroma: dohodki oproščeni plačila dohodnine, bonitete, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, povračila stroškov po 108. členu ZDoh-2, povračila materialnih stroškov, ipd.).

 

Zavezanec predloži podatke tudi za izplačane obresti in dividende rezidentom, ki uveljavljajo oprostitev plačila davčnega odtegljaja na podlagi mednarodne pogodbe.

 

Zavezanec, ki izplača dohodek iz delovnega razmerja na podlagi sodbe sodišča mora predložiti ločen REK-O obrazec za izplačane dohodke, ki se povprečijo po prvem odstavku 120. člena ZDoh-2 (dohodek iz delovnega razmerja, izplačan na podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let) in dohodke, za katere se določba prvega odstavka 120. člena ZDoh-2 ne uporablja. 

 

Podatke predloži tudi verska skupnost ali njen del, kadar izračunava akontacijo dohodnine od dohodka verskih delavcev iz četrtega odstavka 38. člena ZDoh-2, in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

Invalidska podjetja, ki v skladu s 74. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - ZZRZI uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost na REK-O obrazcu v polju 004 označijo Invalidsko podjetje DA. Za izplačila dohodka, kjer se oprostitev plačila prispevkov po 74. členu ne sme uveljavljati polja 004 ne označijo (primeroma izplačilo dohodka iz delovnega razmerja neinvalidnemu delavcu, ki presega trikratnik minimalne plače, izplačilo dohodka neinvalidnemu delavcu v podjetju ki oprostitev plačila prispevkov lahko uveljavlja samo za zaposlene invalidne delavce).

 

Invalidska podjetja, ki so v skladu z določbo 74. člena ZZRZI oproščena plačila prispevkov samo za zaposlene invalide, predložijo REK-O obrazec ločeno za zaposlene invalide in ločeno za ostale zaposlene. Smiselno enako velja za primere izplačila dohodkov neivalidnemu delavcu, če dohodek preseže trikratnik minimalne plače (predložitev REK-O obrazca ločeno za del dohodkov do trikratnika minimalne plače in ločeno za dohodke, ki presegajo trikratnik minimalne plače).

 

1.2 NAVODILA ZA PREDLOŽITEV REK-1b OBRAZCA

 

Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov, ki se izplačujejo po predpisih obveznega socialnega zavarovanja (v nadaljevanju REK-1b obrazec), je objavljen v Prilogi 2 Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev.

 

Na REK-1b obrazcu podatke davčnemu organu dostavijo izplačevalci pokojnin, nadomestil plač, drugih nadomestil in drugih dohodkov, izplačanih po predpisih obveznega socialnega zavarovanja ter poklicnega zavarovanja (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, občine, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in drugi), če dohodke izplačujejo upravičencem neposredno (ne pa tudi v primeru, ko izplačevalcem - delodajalcem le povrnejo že izplačana nadomestila).

 

Zavezanci (predhodno navedeni izplačevalci) vpišejo podatke po vrstah, osnovah in stopnjah v   skladu s predpisi in posebnim dogovorom s Finančno upravo RS. Za izpolnjevanje podatkov o zavezancu, pooblaščencu in prejemniku dohodka se smiselno uporabljata točki 2 in 3 teh navodil.

 

 

2.0 OPIS PODATKOV ZBIRNEGA REK-O OBRAZCA

 

Podatki o znesku davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost v zbirnem delu REK-O obrazca predstavljajo seštevek teh dajatev, izračunanih na predloženih iREK obrazcih. 

 

Oznaka polja

Naziv in opis polja 

Podatki o zavezancu za davek

001

Naziv, ime in priimek

Vpiše se naziv oziroma ime in priimek izplačevalca.

002

Naslov

Vpiše se ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka in kraj.

003

Davčna številka

004

Invalidsko podjetje 

Označi se:

DA – zavezanec je invalidsko podjetje, zaposlitveni center oziroma zavod ali druga organizacija za zaposlovanje invalidov,

NE –  zavezanec ni invalidsko podjetje. Podatek označi tudi invalidsko podjetje ob izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, od katerega ne uveljavlja oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost po 74. členu ZZRZI.

Podatki o pooblaščencu

005

Naziv, ime in priimek

Vpiše se naziv oziroma ime in priimek pooblaščenca.

006

Naslov

Vpiše se ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka in kraj.

007

Davčna številka

Vpiše se davčna številka pooblaščenca.

Podatki o osebi odgovorni za sestavo obrazca

008

Ime in priimek

Vpiše se ime in priimek osebe odgovorne za sestavo obrazca.

009

Kontaktni podatki

Vpiše se telefonska številka in elektronski naslov osebe odgovorne za sestavo obrazca.

 

Podatki o izplačanem dohodku

010

Vrsta dohodka

Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen v poglavju 4.0 tega dokumenta.

010a

Povprečenje

Označi se DA, če gre za dohodek iz delovnega razmerja izplačan po sodni odločbi za preteklo leto ali več preteklih let, ki se povpreči po prvem odstavku 120. člena ZDoh-2.

011

Izplačilo za mesec/obdobje

Vpiše se mesec in leto, na katero se izplačilo nanaša.

Če se izplačan dohodek iz delovnega razmerja nanaša na daljše časovno obdobje, se vpiše začetek in konec obdobja v obliki »od MM.LLLL do MM.LLLL«, pri čemer mora biti začetek in konec obdobja znotraj posameznega koledarskega leta, na katerega se izplačilo nanaša. 

Če se izplačilo dohodka ne nanaša na mesečno obdobje (primeroma izplačila drugih dohodkov), se vpiše mesec in leto, v katerem se izplačilo izvrši.

012

Datum izplačila

Vpiše se datum izplačila v obliki DD.MM.LLLL.

Če se poroča o obračunu prispevkov, ki ni vezano na izplačilo dohodka, se vpiše 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

DAVČNI ODTEGLJAJ 

101

Davčni odtegljaj

Znesek davčnega odtegljaja je seštevek davčnega odtegljaja izračunanega na iREK obrazcih (polje A093), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku.

 

 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCA

201

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Obračunani

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A071O).

 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Za plačilo

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A071P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku.

202

Prispevek za zdravstveno zavarovanje - Obračunani

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A072O).

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje - Za plačilo

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A072P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku.

203

Prispevek za starševsko varstvo - Obračunani

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A073O).

 

Prispevek za starševsko varstvo - Za plačilo

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A073P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku.

204

Prispevek za primer brezposelnosti - Obračunani

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A074O).

 

Prispevek za primer brezposelnosti - Za plačilo 

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A074P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku.

 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCA

301

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Obračunani

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A081O). V podatek je vključen tudi seštevek zneskov prispevka delojemalca od neplačane odsotnosti in razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 bremeni delodajalca.

 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Za plačilo;

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A081P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku. V podatek je vključen tudi seštevek zneskov prispevka delojemalca od neplačane odsotnosti in razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki na podlagi določb ZPIZ-2 bremeni delodajalca.

302

Prispevek za zdravstveno zavarovanje – Obračunani

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A082O). V podatek je vključen tudi seštevek zneskov prispevka delojemalca od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki na podlagi določb Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju -  ZZVZZ bremeni delodajalca.

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje - Za plačilo

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A082P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku. V podatek je vključen tudi seštevek zneskov prispevka delojemalca od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki na podlagi določb ZZVZZ bremeni delodajalca.

303

Prispevek za starševsko varstvo - Obračunani

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A083O).

 

Prispevek za starševsko varstvo - Za plačilo

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A083P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku.

304

Prispevek za primer brezposelnosti - Obračunani

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A084O).

 

Prispevek za primer brezposelnosti - Za plačilo 

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A084P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku.

305

Prispevek za poškodbe pri delu - Obračunani

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A085O).

 

Prispevek za poškodbe pri delu - Za plačilo

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A085P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku.

306

Prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem – Za plačilo

Znesek je seštevek prispevka izračunanega na iREK obrazcih (polje A101P), ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku.

 

 

 

3.0 OPIS PODATKOV iREK OBRAZCA

 

Oznaka polja

Naziv in opis polja 

PODATKI O PREJEMNIKU DOHODKA

A001

Davčna številka

Vpiše se davčna številka prejemnika dohodka. V primeru izplačil iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se za račun članov agrarne, pašne skupnosti ali planine izplačajo predsedniku agrarne ali pašne skupnosti ali planine, se vpiše davčna številka predsednika.

A002

Identifikacijska številka

Vpiše se identifikacijska številka prejemnika dohodka nerezidenta, ki pod pogoji iz petega odstavka 35. člena ZDavP-2 ne razpolaga s slovensko davčno številko.

V primeru izplačil iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči), ki se za račun članov agrarne, pašne skupnosti ali planine izplačajo agrarni skupnosti, pašni skupnosti ali planini, se vpiše KMG MID številka iz registra kmetijskih gospodarstev (9 mestni numerični znak).

A003

Ime

Vpiše se ime prejemnika dohodka. V primeru izplačil iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za račun članov agrarne, pašne skupnosti ali planine, se vpiše naziv skupnosti.

A003a

Priimek

Vpiše se priimek prejemnika dohodka. 

A004

Oznaka za rezidentstvo

Označi se rezidentski status prejemnika dohodka: 

R – rezident RS,

N – nerezident RS.

A004a

Država rezidentstva

Vpiše se država rezidenstva. Podatek se vpiše v primeru izplačila dohodka nerezidentu.

A004b

Naslov nerezidenta – ulica

Vpiše se ulica iz naslova nerezidenta. Podatek se vpiše v primeru izplačila dohodka nerezidentu, ki ne razpolaga s slovensko davčno številko.

A004c

Naslov nerezidenta – kraj

Vpiše se kraj iz naslova nerezidenta. Podatek se vpiše v primeru izplačila dohodka nerezidentu, ki ne razpolaga s slovensko davčno številko.

A004d

Naslov nerezidenta – država

Vpiše se država nerezidenta. Podatek se vpiše v primeru izplačila dohodka nerezidentu, ki ne razpolaga s slovensko davčno številko.

A011

Napotitev na delo v tujino (2. odst. 144. čl. ZPIZ-2)

Označi se DA, če se pri dohodku iz delovnega razmerja izplačanem delavcu, napotenem na delo v tujino, za obračun prispevkov lahko uporablja drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2.

A011a

Napotitev na čezmejno opravljanje dela  (45.a čl. ZDoh-2)

Označi se DA, če se pri dohodku iz delovnega razmerja izplačanem delavcu, napotenem na čezmejno opravljanje dela, za določitev davčne osnove uporablja 45.a člen ZDoh-2.

A011b

Datum prve napotitve

Vpiše se datum, ko je za delavca prvič uveljavljena posebna davčna osnova po 45.a členu ZDoh-2 pri kateremkoli delodajalcu.

A011c

Zaporedna številka meseca

Vpiše se zaporedna številka meseca uveljavljanja posebne davčne osnove. Mesec uveljavljanja se v primerih več izplačil plače in nadomestila plače v posameznem mesecu, ne glede na obdobje, na katerega se nanašajo, upošteva kot enomesečno obdobje.

A012

Napotitev na delo v tujino - javni uslužbenec

Označi se DA, če gre za dohodek iz delovnega razmerja, izplačan javnemu uslužbencu napotenemu na delo v tujino.

A014

Invalid nad predpisano kvoto

Označi se DA, če gre za dohodek iz delovnega razmerja, izplačan invalidu za katerega na podlagi odločbe, ki jo izda Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 74. členu ZZRZI.

A017

Dopolnjena starost 60 let (156. čl. ZPIZ-2)

Označi se DA, če gre za dohodek iz delovnega razmerja izplačan delavcu, ki je dopolnil 60 let starosti in delodajalec zanj uveljavlja delno oprostitev plačila (30 %) prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca. V skladu s 156. členom ZPIZ-2 delodajalec plača prispevek v višini 70 % obračunanega zneska.

A020

Pogodba za določen čas (39. čl. ZUTD-A)

Označi se DA, če gre za dohodek iz delovnega razmerja izplačan delavcu, ki ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V skladu z drugim odstavkom 39. člena Zakona o urejanju trga dela – ZUTD delodajalec od dohodka plača prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnost v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.

A021

Pogodba za nedoločen čas (39. čl. ZUTD-A) 

Označi se DA, če gre za dohodek iz delovnega razmerja izplačan delavcu, ki ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in od sklenitev pogodbe še ni preteklo 2 leti. V skladu s prvim odstavkom 39. člena ZUTD-A je delodajalec od dohodka oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti in prispevek samo obračuna. 

A024

Ni zavarovanec po 15. ali 20. čl. ZZVZZ         

Označi se DA, če gre za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali dohodek za vodenje poslovnega subjekta izplačan osebi, ki ni zavarovanec po predpisih ZZVZZ.

A025

Uporaba zakonodaje druge države za plačilo prispevkov

Označi se DA, če gre za dohodek iz zaposlitve izplačan osebi, ki je v socialno zavarovanje vključena v drugi državi.

A025a

Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2

Označi se DA, če gre za dohodek iz zaposlitve izplačan osebi, ki je zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2.

A026

Vajenec

Označi se DA, če gre za izplačilo vajeniške nagrade po Zakonu o vajeništvu - ZVaj.

A026

Letnik vajeništva 

Označi se letnik šolanja vajenca, kateremu se izplačuje nagrado.

A027

Vajenec po 36. in 37. čl. ZVaj

Označi se DA ob izplačilu vajeniške nagrade, če je vajenec brezposelna oseba, za katero se pri obračunu prispevka za posebne primere zavarovanja upošteva določba drugega odstavka 35. člena ZVaj.

 

PODATKI O NEPREMIČNINAH

A030

Katastrska občina

Podatek se vpiše ob izplačilu dohodka iz oddajanja nepremičnega premoženja (zemljišča, stavbe ali dela stavbe) v najem, ločeno za vsako nepremično premoženje.

Številka parcele

Podatek se vpiše ob izplačilu dohodka iz oddajanja zemljišča, stavbe ali dela stavbe v najem, ločeno za vsako premoženje.

Številka stavbe in dela stavbe

Podatek se vpiše ob izplačilu dohodka iz oddajanja stavbe ali dela stavbe v najem, ločeno za vsako premoženje. Vpiše se številka stavbe in dela stavbe.

 

Znesek

Vpiše se znesek dohodka iz oddajanja premoženja v najem ločeno za vsako nepremično premoženje. Če je v pogodbi za oddajanje več nepremičnin v najem znesek najemnine določen v skupnem znesku, zavezanec znesek dohodka sorazmerno porazdeli glede na število delov nepremičnega premoženja. Seštevek zneskov dohodka prikazan po posameznem premoženju je enak znesku dohodka, ki je prikazan v polju A052.

 

BRUTO DOHODEK IN DAVČNA OSNOVA

A051

Dohodninska vrsta dohodka

Izbere se ustrezno šifro dohodninske vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen v poglavju 4.0 teh navodil.

A052

Dohodek

Vpiše se celoten znesek izplačanega dohodka.

Znesek izplačanega dohodka se vpiše tudi v primeru dohodkov, ki se vštevajo v letno osnovo za dohodnino in za katere velja oprostitev davčnega odtegljaja (oprostitev po 282. členu ZDavP-2 ter enajstem in dvanajstem odstavku 127. člena ZDoh-2). 

 

Dohodki iz delovnega razmerja:

Plače in nadomestila plač: vpiše se znesek izplačanih plač in nadomestil plač, ki jih izplača delodajalec, in sicer plače in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca (na primer: boleznine za katere ne uveljavlja povračila) in tista nadomestila plač, ki jih delodajalcem povrnejo proračun ali zavodi. 

Bonitete in drugi dohodki iz delovnega razmerja: vpiše se prejet znesek, ki se všteva v davčno osnovo. Znesek bonitete se ustrezno vpiše tudi v polja B (B14 – B17).

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, ki se do določene višine ne vštevajo v davčno osnovo: vpiše se znesek, v delu, ki presega znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po prvem odstavku 44. člena ZDoh-2 (razlika), torej znesek, ki je predmet obdavčitve. Znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po prvem odstavku 44. člena ZDoh-2 (neobdavčen del) se vpiše v ustrezno polje B (B04 – B012).

Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje: vpiše se znesek premij, v delu, ki presega znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po drugi točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 (znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo se vpiše v polje B013). Če delodajalec delno ali v celoti plačuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ni odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se vpiše celoten znesek plačanih premij. 

Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu: vpiše se znesek izplačanega nadomestila v delu, ki presega neobdavčen znesek določen v skladu s 6. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2. 

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja: vpiše se znesek izplačanega nadomestila v delu, ki presega neobdavčen znesek določen v skladu z 10. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.

Dohodki zaposlenih na trgovski ladji dolge plovbe; če je dohodek iz delovnega razmerja izplačan delojemalcu, ki pluje po odprtem morju in je v pogodbi o zaposlitvi določeno, da je na ladjo vkrcan najmanj za dobo šest mesecev, ali če je zaradi take zaposlitve odsoten iz Slovenije vsaj šest mesecev v davčnem letu se vpiše znesek dohodka, ki se v skladu z 42. členom ZDoh-2 všteva v davčno osnovo (50 % izplačanega dohodka). Znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, se vpiše v polje B022.

Rente iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki je vpisan v poseben register v skladu z ZPIZ-2: vpiše se znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo (50 % izplačanega dohodka). Znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, se vpiše v polje B021.

Regres in plačilo za poslovno uspešnost: vpiše se celoten znesek izplačila, tudi če so v trenutku izplačila izpolnjeni pogoji za bolj ugodno davčno obravnavo po 44. členu ZDoh-2 in se od izplačanega dohodka ne obračuna in odtegne davčni odtegljaj.

Plača in nadomestila plače, od katere se uveljavlja posebna davčna osnova po 45.a členu ZDoh-2: vpiše se izplačana plača in nadomestilo plače, zmanjšano za znesek uveljavljene posebne davčne osnove. Znesek uveljavljene posebne davčne osnove se vpiše v polje B020.

 

Dohodek dijakov in študentov za obvezno prakso in vajeniška nagrada: Vpiše se del dohodka, ki presega znesek, ki se v skladu s 44. členom ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo. Znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, se vpiše v polje B018 (obvezna praksa) ali B019 (vajenci).


Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja v skladu z 38. členom ZDoh-2:

Vpiše se izplačan dohodek skupaj z bonitetami in morebitnimi povračili stroškov.

Pri dohodku verskih delavcev se na podlagi četrtega odstavka 38. člena ZDoh-2 vpiše znesek dohodka, določen z Uredbo o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo. Podatek se vpisuje tudi za dohodek verskih delavcev, od katerega se skladno z enajstim odstavkom 127. člena ZDoh-2 ne izračunava akontacija dohodnine. Podatke o tem dohodku verska skupnost ali njen del lahko predloži le enkrat letno, najkasneje v mesecu decembru za celotno tekoče davčno leto.

 

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči):

Vpiše se dohodek izplačan fizičnim osebam, agrarnim skupnostim, pašnim skupnostim ali planinam. V primeru izplačila dohodka agrarni skupnosti, pašni skupnosti ali planini se vpiše znesek dohodka, ki pripada članom, ki so zavezanci za dohodnino po III. 4. poglavju ZDoh-2. Dohodek, ki pripada članu skupnosti ali planine, ki je pravna oseba ali fizična oseba, ki dohodek svoje kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov, se ne vključuje v podatek.

Vpiše se celoten znesek dohodka, tudi če je ta nižji od 200 evrov in se od tega dohodka ne obračuna in odtegne davčni odtegljaj. 

Za plačila za naravne in druge omejitve, značilne za posamezno območje, kot jih določa 71. člen Uredbe 2021/2115/EU, se vpiše znesek v višini, ki se všteva v davčno osnovo (50 % plačila).

 

Drugi dohodki:

Nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca: vpiše se celoten izplačan dohodek.

Dohodek, prejet za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, ki so bili izvedeni v skladu z zakonom: vpiše se celoten znesek izplačila, če je izplačilo višje od 84 evrov, če dohodek ne preseže 84 evrov, se o njem na REK-O obrazcu ne poroča.

Darila: vpiše se vrednost daril, ki posamično presežejo 42 evrov. Če darovalec določenemu prejemniku podari več daril, ki posamično ne presežejo 42 evrov, njihova skupna vrednost pa v posameznem davčnem letu preseže 84 evrov, se vpiše skupna vrednost teh daril, REK-O obrazec pa se davčnemu organu predloži ob izplačilu darila, s katerim je vrednost vseh daril v davčnem letu presegla 84 evrov. Za morebitna naslednja dana darila, ki jih v istem davčnem letu prejemniku izplača ta darovalec, se vpiše vrednost darila, tudi če posamično ne preseže 42 evrov.

Dobitki v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, pri katerih je potrebno neko znanje, spretnost ali naključje: vpiše se vrednost teh dobitkov, ki posamično presegajo 42 evrov.

Kadrovske in druge štipendije: vpiše se znesek v delu, ki presega višino minimalne plače za študij v Sloveniji, pri štipendijah, izplačanih za študij v tujini, pa v delu, ki presega znesek minimalne plače, povečane za 60 %.

Prejemki, namenjeni pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitev in dnevnice po četrtem odstavku 108. člena ZDoh-2: vpiše se dohodek v delu, ki na podlagi 44. člena ZDoh-2 presega znesek, ki je določen kot neobdavčen v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba.

Nadomestilo za osebne stroške prostovoljca: vpiše se dohodek v delu, ki presega 20 % dnevnice določene v Uredbi, če je prostovoljec napoten na prostovoljsko delo v Sloveniji in dohodek v delu, ki presega 20 % dnevnice določene v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino - Uredbi za tujino, če je prostovoljec napoten na prostovoljsko delo v tujino. 

Nagrade za izjemne dosežke prostovoljca: vpiše se znesek, ki presega 50 % finančne nagrade razpisane za preteklo leto, za državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva.

Fulbright štipendije: vpiše se celoten znesek, od katerega se obračuna, odtegne in plača akontacijo dohodnine in ga izplača Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. 

 

Obresti in dividende:

Obresti na obveznice, ki se izplačujejo upravičencem kot odškodnina na podlagi zakona, ki ureja denacionalizacijo: vpiše se 50 % zneska izplačanih obresti.

Dohodek iz finančnega najema: vpiše se davčna osnova od dohodka iz finančnega najema, ki je del plačila finančnega najemojemalca finančnemu najemodajalcu, ki ne predstavlja vračila glavnice. 

Dohodek iz življenjskega zavarovanja, ki ni oproščen plačila dohodnine in se obdavčuje kot obresti od davčne osnove, ugotovljene v skladu s prvim in drugim odstavkom 86. člena ZDoh-2: vpiše se davčna osnova, ki je razlika med prejetim izplačilom in vplačilom. V primeru obročnih vplačil ali izplačil se davčna osnova določi v skladu z drugim odstavkom 86. člena ZDoh-2.

Obresti, dosežene z unovčitvijo kupona za izplačilo obresti: vpiše se davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona za izplačilo obresti, ki so dosežene obresti. 

Obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja: vpiše se davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred dospelostjo papirja ali pri odkupu pred ali ob dospelosti papirja, ki so obresti, obračunane za obdobje od dneva pridobitve do dneva odsvojitve ali odkupa diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja. 

Dividende po 1. točki četrtega odstavka 90. člena (prikrito izplačilo dobička): vpiše se davčna osnova, ki se pri prikritem izplačilu dobička določi na podlagi primerljive tržne cene. 

A052a

Dohodek, ki se všteva v davčno osnovo

Vpiše se znesek izplačila (del zneska iz polja A052), ki presega znesek, za katerega so v trenutku izplačila izpolnjeni pogoji za bolj ugodno davčno obravnavo po 44. členu ZDoh-2 (razlika). Znesek se vpisuje le v primeru izplačila regresa in plačila za poslovno uspešnost.

A052b

Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj

Označi se DA, če gre za izplačilo dohodka, od katerega se v skladu z ZDoh-2 in ZDavP-2 davčni odtegljaj ne izračunava (npr. dohodek za študentsko delo do 400 evrov, dohodek verskih delavcev, oprostitev davčnega odtegljaja po 282. členu ZDavP-2, drugi dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti do 200 evrov).

A053

Normirani stroški /odhodki

Vpiše se podatek o znesku normiranih stroškov/odhodkov, ki se v skladu z ZDoh-2, glede na vrsto dohodka upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja. 

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja: vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 10 % dohodka.

Dohodki zavezanca (drugi odstavek 68. člena ZDoh-2), doseženi v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika: vpiše se znesek normiranih odhodkov v višini 30 % dohodka.

Dohodki iz oddajanja premoženja v najem: vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 10 %, razen pri dohodku, doseženem iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem, kjer se normirani stroški ne priznajo.

Dohodki iz prenosa premoženjske pravice: vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 10 %, razen če se dohodek izplača imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice in v primeru odstopa uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopa pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobe, kjer se normirani stroški ne priznajo.

A054a

 

Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno osnovo

Vpiše se ustrezna oznaka polja B (od B04 do B012), v primeru dohodka, izplačanega v znesku, ki presega neobdavčen znesek in je predmet poročanja v polju A052 (pod oznako 1104). V primeru, da se poročan znesek v polju A052 nanaša na več različnih dohodkov izplačanih v znesku, ki presega neobdavčen del se vpiše ustrezna oznaka polja B za vsak dohodek ločeno.

Velja za izplačila od 1. 4. 2023 dalje.

A054z

Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo Vpiše se znesek dohodka, ki pripada posamezni oznaki polj B in je v seštevku prikazan v polju A052 (pod oznako 1104). Znesek v delu, ki presega neobdavčen znesek, se vpiše ločeno za vsako posamezno vrsto dohodka.

Velja za izplačila od 1. 4. 2023 dalje.

 

OSNOVA ZA OBRAČUN IN PLAČILO PRISPEVKOV

A061

Vrsta osnove za prispevke

V polju A061 se izbere ustrezna osnova za obračun prispevkov, v polje A062 pa se vpiše znesek osnove za obračun prispevkov. 

Pri posamezni vrsti dohodka je možno izbrati več vrst osnov, pri čemer seštevek vrednosti v poljih P01, P02, P03 in P04 predstavlja skupen znesek osnove, od katere se obračunajo in plačajo prispevki.

Če se prispevek obračuna in plača v pavšalnem znesku, se osnove ne vpisuje (vpisuje se le podatek o znesku obračunanega pavšalnega prispevka v ustrezno polje).

A062

P01 Plača in nadomestila plače – Znesek

Vpiše se osnova za prispevke, ki jih delodajalec obračuna od izplačanih plač in nadomestil plač (tudi od tistih nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca oziroma jih dobi povrnjene iz proračuna ali od zavodov). Znesek je seštevek ločeno izkazanih osnov (P01a – P01c).

 

P01a Plača in nadomestila plače, ki bremeni delodajalca – Znesek

Vpiše se znesek dohodka od opravljenih ur (rednih in nadur) in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca. 

 

P01a Plača in nadomestila plače, ki bremeni delodajalca – Ure

Vpiše se število opravljenih in neopravljenih ur vključno s številom nadur, za katere se izplača plača in nadomestilo plače v breme delodajalca.

 

P01b Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev – Znesek

Vpiše se znesek nadomestila plače, ki ga delodajalec refundira, oziroma mu ga povrnejo proračun ali zavodi.

 

P01b Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev – Ure

Vpiše se število neopravljenih ur v okviru delovnega časa, za katere delavec prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali organov. 

 

P01c Nadomestila plače po predpisih PIZ – Znesek

Vpiše se znesek nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, ki ga delodajalec izplačuje v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in refundira pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

P01c Nadomestila plače po predpisih PIZ – Ure

Vpiše se število ur skrajšanega delovnega časa v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 

P02 Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov - Znesek

Vpiše se osnova za obračun prispevkov, če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od najnižje osnove za plačilo prispevkov po 144. členu ZPIZ-2. Od navedene razlike se plačajo vsi prispevki za socialno varnost. 

Zavezanec za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca in delodajalca ter prispevka za zdravstveno zavarovanje delojemalca in delodajalca, od navedene osnove, je delodajalec. 

 

P03 Neplačana odsotnost – Znesek

Vpiše se osnova za prispevke v primeru neplačane odsotnosti z dela, od katere delodajalec obračuna in plača prispevke. 

Pri neplačani odsotnosti ali pri udeležbi v stavki skladno s predpisi, ki urejajo stavko, ki se v skladu z 132. členom ZPIZ-2 šteje v zavarovalno dobo, je delodajalec zavezanec za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca in delodajalca.

 

P04 Drugo – Znesek

Vpiše se osnova za prispevke za primere, ki niso zajeti v osnovah pod P01, P02 ali P03, in sicer: osnova za prispevke od bonitet, od povračil stroškov nad predpisano višino ter od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja; osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje dijakov in študentov na obvezni praksi; osnova za plačilo prispevkov od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja in vse druge osnove, od katerih se skladno s posebnimi predpisi obračunajo obvezni prispevki za socialno varnost.

 

P05 Bonitete, premije v primeru nadomestil od drugih izplačevalcev – Znesek

Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev, če zaposleni prejemajo nadomestila plač za odsotnost z dela od drugih izplačevalcev (na primer: starševsko nadomestilo, nadomestilo zaradi bolezni, ki ne bremeni delodajalca), v tem času pa pri delodajalcu dosegajo bonitete. V tem primeru izplačevalec nadomestila pri izplačilu nadomestila obračuna in plača prispevke delojemalca od zneska bonitete, delodajalec pa obračuna in plača prispevke delodajalca od zneska bonitete.

 

 

Prispevki za socialno varnost – splošna pojasnila

V stolpec »obračunani« se vpišejo zneski prispevkov, ki jih delodajalec obračuna od osnove za obračun prispevkov (seštevek obračunanih prispevkov, ki jih mora delodajalec tudi dejansko plačati in obračunanih prispevkov, ki jih delodajalcu ob upoštevanju predpisov o oproščenih prispevkih, ni potrebno plačati). V stolpec »za plačilo« pa se vpišejo zneski prispevkov, ki jih mora delodajalec dejansko plačati (obračunani znesek prispevkov zmanjšan za znesek prispevkov oproščenih plačila).

Prispevki se obračunajo po stopnjah, ki veljajo na dan nastanka davčne obveznosti (izplačila dohodka). 

 

Invalidska podjetja ob izpolnjevanju pogojev iz 74. člena ZZRZI (oznaka v polju 004 zbirnega dela REK-O obrazca) prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo samo obračunajo, vendar jih ne plačajo in jih kot odstopljena sredstva porabijo za svoj materialni razvoj. Prikažejo jih samo v stolpcu "obračunani". Invalidska podjetja obračunajo in dejansko plačajo prispevek za primer brezposelnosti.

 

Prispevki za socialno varnost delojemalca: vpiše se znesek prispevkov, ki bremeni delojemalca, tudi prispevki od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, od katerih se, skladno s posebnimi predpisi, obračunajo in plačajo obvezni prispevki za socialno varnost. 

 

Prispevki za socialno varnost delojemalca, za katere je, skladno z zakonom, zavezanec delodajalec (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevek za zdravstveno zavarovanje od zneska razlike do najnižje osnove za izračun prispevkov ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od neplačane odsotnosti) se vpišejo v polja Prispevki za socialno varnost delodajalca.

 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCA

A071

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – Obračunani

Vpiše se znesek obračunanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov iz delovnega razmerja in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, če je prejemnik dohodka zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2.

 

 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – Za plačilo

Vpiše se znesek prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov iz delovnega razmerja in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, ki jih mora zavezanec plačati (del zneska A071O). Pri določitvi zneska za plačilo se upošteva 74. člen ZZRZI.

A072

Prispevek za zdravstveno zavarovanje – Obračunani

Vpiše se znesek obračunanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje od dohodkov iz delovnega razmerja in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, v skladu s 55.a členom ZZVZZ.

 

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje – Za plačilo

Vpiše se znesek prispevkov za zdravstveno zavarovanje od dohodkov iz delovnega razmerja in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, ki jih mora zavezanec plačati (del zneska A072O). Pri določitvi zneska za plačilo se upošteva 74. člen ZZRZI.

A073

Prispevek za starševsko varstvo – Obračunani

Vpiše se znesek prispevka za starševsko varstvo obračunanega od dohodka iz delovnega razmerja.

 

 

Prispevek za starševsko varstvo – Za plačilo

Vpiše se znesek prispevkov za starševsko varstvo od dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih mora zavezanec plačati (del zneska A073O). Pri določitvi zneska za plačilo se upošteva 74. člen ZZRZI.

A074

Prispevek za primer brezposelnosti – Obračunani

Vpiše se znesek prispevka za primer brezposelnosti obračunanega od dohodka iz delovnega razmerja.

 

 

Prispevek za primer brezposelnosti – Za plačilo

Vpiše se znesek prispevkov za primer brezposelnosti od dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih mora zavezanec plačati (del zneska A074O).

A075

SKUPAJ - Obračunani

Polje je seštevek zneskov v poljih A071, A072, A073 in A074 (stolpec Obračunani).

V polje se vpišejo tudi obvezni prispevki, ki se ne obračunajo in plačajo od izplačanega dohodka, upoštevajo pa se pri izračunu davčnega odtegljaja (na primer prispevki za socialno varnost verskih delavcev, prispevki za socialno varnost zaposlenih vključenih v zavarovanje v tujini).

 

 

SKUPAJ -Za plačilo

Polje je seštevek zneskov v poljih A071, A072, A073 in A074 (stolpec Za plačilo).

 

               

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCA

 

A081

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – Obračunani

Vpiše se znesek obračunanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov iz delovnega razmerja in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, če je prejemnik dohodka zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2.

Vpiše se tudi prispevek delojemalca od najnižje osnove za plačilo prispevkov in prispevek delojemalca od neplačane odsotnosti.

Vpiše se tudi prispevek za posebne primere zavarovanja.

 

 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – Za plačilo

Vpiše se znesek prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov iz delovnega razmerja in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, ki jih mora zavezanec plačati (del zneska A081O). 

Pri določitvi zneska za plačilo se upošteva 74. člen ZZRZI in 156. člen ZPIZ-2.

Pri izplačilu dohodkov vajencem po 37. členu ZVaj, se vpiše znesek prispevka za posebne primere zavarovanja, ki ga obračuna izplačevalec dohodka na podlagi pete alineje tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2.

 

A082

Prispevek za zdravstveno zavarovanje – Obračunani

Vpiše se znesek obračunanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje od dohodkov iz delovnega razmerja. Vpiše se tudi prispevek delojemalca od najnižje osnove za plačilo prispevkov.

Vpiše se prispevek od dohodka za opravljeno začasno in občasno delo dijakov in študentov. Zavezanci za plačilo prispevka so, v skladu s tretjim odstavkom 4. člena novele ZUJF-C, pooblaščene organizacije za posredovanje del.

Vpiše se tudi znesek obračunanega prispevka  od drugih dohodkov.

 

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje – Za plačilo

Vpiše se znesek prispevkov za zdravstveno zavarovanje od dohodkov iz delovnega razmerja in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, ki jih mora zavezanec plačati (del zneska A082O). Pri določitvi zneska za plačilo se upošteva 74. člen ZZRZI.

 

A083

Prispevek za starševsko varstvo – Obračunani

Vpiše se znesek prispevka za starševsko varstvo obračunanega od dohodka iz delovnega razmerja.

 

 

Prispevek za starševsko varstvo – Za plačilo

Vpiše se znesek prispevkov za starševsko varstvo obračunanega od dohodka iz delovnega razmerja, ki jih mora zavezanec plačati (del zneska A083O). Pri določitvi zneska za plačilo se upošteva 74. člen ZZRZI.

 

A084

Prispevek za primer brezposelnosti – Obračunani

Vpiše se znesek prispevka za primer brezposelnosti obračunanega od dohodka iz delovnega razmerja.

 

 

Prispevek za primer brezposelnosti – Za plačilo

Vpiše se znesek prispevka za primer brezposelnosti obračunanega od dohodka iz delovnega razmerja, ki ga mora zavezanec plačati (del zneska A084O). Pri določitvi zneska za plačilo se upošteva 39. člen ZUTD-A.

 

A085

Prispevek za poškodbe pri delu – Obračunani

Vpiše se znesek prispevka za poškodbe pri delu obračunanega od dohodka iz delovnega razmerja in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja.

Vpiše se znesek prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen s 17. členom ZZVZZ.

 

 

Prispevek za poškodbe pri delu – Za plačilo

Vpiše se znesek prispevka za poškodbe pri delu, ki ga mora zavezanec plačati (del zneska A085O). Pri določitvi zneska za plačilo se upošteva 74. člen ZZRZI.

 

A086

SKUPAJ - Obračunani

Polje je seštevek zneskov v poljih A081, A082, A083, A084 in A085 (stolpec Obračunani).

 

 

SKUPAJ - Za plačilo

Polje je seštevek zneskov v poljih A081, A082, A083, A084 in A085 (stolpec Za plačilo).

 

 

 

 

 

 

 

PRISPEVKI ZA ZAVAROVALNO DOBO S POVEČANJEM

A101

Prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem – Za plačilo

Vpiše se znesek obračunanih prispevkov, ki jih delodajalec plačuje skladno z ZPIZ-2 za delojemalce, katerih zavarovalna doba se šteje s povečanjem.

 

UVELJAVLJANJE UGODNOSTI IZ MEDNARODNIH POGODB

D11

Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb

Označi se DA, če se pri izračunu davčnega odtegljaja upošteva odobritev davčnega organa za uveljavljanje določil mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

D11a

Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb – Stopnja

Vpiše se odobrena stopnja po kateri se izračuna davčni odtegljaj. Če iz odločbe izhaja oprostitev plačila davčnega odtegljaja, se vpiše stopnja 0 (nič).

D11b

Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb – Številka odločbe/potrdila

Vpiše se številka izdane odločbe davčnega organa o odobritvi zmanjšanja ali oprostitve davka, v skladu z mednarodno pogodbo.

Številka odločbe se ne vpiše, če gre za dividende z virom izven RS, in se za namene uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb upošteva peti odstavek 328. člena ZDavP-2. 

D12

Uveljavljanje znižane stopnje

Označi se DA, če se pri izračunu davčnega odtegljaja upošteva potrdilo davčnega organa o uveljavljanju znižane stopnje.

Znižano stopnje akontacije dohodnine lahko prejemnik dohodka upošteva pri drugih dohodkih (primeroma 1804 Priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, 1822 Priznavalnine učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka v tujini), če se ti izplačujejo mesečno in prejemnik dohodka razpolaga s potrdilom davčnega organa po tretjem odstavku 322. člena ZDavP-2.

D12a

Uveljavljanje znižane stopnje – Stopnja

Vpiše se odobrena stopnja, po kateri se izračuna davčni odtegljaj. Če iz potrdila davčnega organa izhaja oprostitev plačila davčnega odtegljaja, se vpiše stopnja 0 (nič).

D12b

Uveljavljanje znižane stopnje – Številka odločbe/potrdila

Vpiše se številko izdanega potrdila davčnega organa o uveljavljanju znižane stopnje.

 

DAVČNI ODTEGLJAJ

A090

Drugi delodajalec

Pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja zavezanec označi DA, če delodajalec ni glavni delodajalec in se davčni odtegljaj izračuna po proporcionalni stopnji (npr. 25 % od osnove za izračun davčnega odtegljaja (šesti, osmi, deveti in šestnajsti odstavek 127. člena ZDoh-2).

A091

Davčni odtegljaj

Vpiše se znesek izračunanega davčnega odtegljaja.

A092

Odbitek davka plačanega v tujini

Vpiše se znesek plačanega davka v tujini od dohodkov v okviru napotitve na delo v tujino. Znesek odbitka davka, ki se upošteva pri izračunu zneska za plačilo se vpiše, če zavezanec razpolaga z ustreznimi dokazili glede davčne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije na dan izplačila dohodka.

A093

SKUPAJ

Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, ki ga mora zavezanec plačati v zakonsko določenem roku (A091-A092).

 

Dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo  – splošna pojasnila

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, ki se do zneska določenega v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se vpišejo v ustrezna polja B, pri čemer se v primeru izplačila nad neobdavčenim zneskom, razlika, ki se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja vpiše v polje A052.

 

DOHODKI, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO

B04

Povračilo stroškov do uredbe vlade – prehrana

Vpiše se povračila stroškov prehrane, izplačana do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Če delodajalec delavcem zagotavlja prehrano med delom v obliki obroka, katerega vrednost ne presega neobdavčenega zneska, mu o stroških zagotovljene prehrane ni treba poročati.

B05

Povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz

Vpiše se povračila stroškov prevoza na delo in z dela, izplačana do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Če delodajalec delavcem zagotavlja (organizira) prevoz se o stroških zagotovljenega prevoza ne poroča.

B05a

Povračila stroškov prevoza ob začetku in koncu napotitve

Vpiše se znesek povračil stroškov za prevoz v kraj napotitve ob začetku napotitve in za 

prevoz iz kraja napotitve ob koncu napotitve, do višine in pod pogoji, kot veljajo za povračilo 

stroškov prevoza na službenem potovanju. 

B06

Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade - službene poti

Vpiše se znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), 

izplačanih do višine, ki se v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 

B06a

Povračilo stroškov prevoza do uredbe vlade - službene poti

Vpiše se znesek povračil stroškov prevoza v zvezi s službenim potovanjem, izplačanih do višine, ki se v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Vpišejo se tudi povračila stroškov za takse, stroškov za gorivo, cestnine, parkirnine in podobno. Podatek se vpiše tudi v primeru, ko delodajalec stroške prevoza plača neposredno ponudniku storitev (npr. letalska karta).

Če delavec za službeno pot uporablja službeni avto, se stroški prevoza na službeni poti ne vpisujejo. 

B06b

Povračilo stroškov za prenočišče do uredbe vlade - službene poti

Vpiše se znesek povračil stroškov prenočevanja v zvezi s službenim potovanjem, izplačanih do višine, ki se v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo 

dohodka iz delovnega razmerja. Podatek se vpiše tudi v primeru, ko delodajalec stroške prenočevanja plača neposredno ponudniku storitev.

B06c

Povračilo stroškov prehrane -  napotitev na delo v tujino do 30 oz. 90 dni

Vpiše se znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino izplačanih do višine, ki se v skladu s 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (pri napotitvah do 30 dni ali pri voznikih v mednarodnem cestnem prometu do 90 dni, je to znesek prehrane določene z uredbo vlade, za službene poti).

B06č

Povračilo stroškov prehrane -  napotitev na delo v tujino nad 30 oz. 90 dni

Vpiše se znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino izplačanih do višine, ki se v skladu s 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (pri napotitvah nad 30 dni ali pri voznikih v mednarodnem cestnem prometu nad 90 dni je to znesek povračila stroškov prehrane do višine, določene z uredbo vlade, povečane za 80 %).

B06d

Povračilo stroškov prevoza v zvezi z napotitvijo na delo v tujino

Vpiše se znesek povračil stroškov prevoza v času napotitve do višine in pod pogoji, kot veljajo za povračilo stroškov prevoza, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B06e

Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z napotitvijo na delo v tujino

Vpiše se znesek povračil stroškov za prenočišče pri začasni napotitvi do 90 dni, ki se v skladu s 4.b točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine in pod pogoji, kot veljajo za povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju.

B07

Povračilo stroškov do uredbe vlade - terenski dodatek

Vpiše se znesek terenskih dodatkov izplačanih do višine, ki se v skladu s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B08

Povračilo stroškov do uredbe vlade - nadomestilo za ločeno življenje

Vpiše se znesek nadomestil za ločeno življenje, izplačanih do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B09

Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Vpiše se znesek izplačanih odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena 

kot pravica iz delovnega razmerja in se na podlagi 9. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B09a

Odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Vpiše se znesek izplačanih odpravnin zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in se na podlagi 11. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B010

Odpravnina ob upokojitvi

Vpiše se znesek izplačanih odpravnin ob upokojitvi, ki se na podlagi 7. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B011

Jubilejna nagrada

Vpiše se znesek izplačanih jubilejnih nagrad, ki se na podlagi 7. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B012

Solidarnostna pomoč

Vpiše se znesek izplačanih solidarnostnih pomoči, ki se na podlagi 7. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B013

Premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja

Vpiše se znesek vplačanih premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki se na podlagi 2. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B018

Nagrada vajenca

Vpiše se znesek vajeniške nagrade, ki se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B019

Nagrada za obvezno prakso

Vpiše se znesek nagrade za obvezno prakso dijaka ali študenta, ki se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B020

Izvzem iz davčne osnove po 45.a čl. ZDoh-2

Vpiše se znesek plače in nadomestila plače delavca napotenega na čezmejno opravljanje dela, ki se v skladu s prvim odstavkom 45.a člena ZDoh-2, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (20 % plače in nadomestila plače, maksimalno 1.000  evrov mesečno).

B021

Izvzem iz davčne osnove - pokojninska renta

Vpiše se znesek dohodka iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki je vpisan v poseben register v skladu z ZPIZ-2 ki se izvzema iz davčne osnove (50 % izplačanega dohodka),.

B022

Izvzem iz davčne osnove – pomorščaki

Vpiše se znesek dohodka, ki se izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja (50 % izplačanega dohodka) delojemalcev, zaposlenih na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, če je v pogodbi o zaposlitvi določeno, da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev, ali če so zaradi take zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj šest mesecev v davčnem letu.

 

PODATKI O BONITETAH

B014

Boniteta - uporaba osebnega vozila - Znesek

Vpiše se znesek bonitete za uporabo osebnega vozila. Omogočeno je vpisovanje zneska bonitete za dva ali več vozil, če delojemalec med mesecem zamenja vozilo. 

V primeru uporabe električnega osebnega vozila v zasebne namene se vpiše znesek 0 (nič).

B014a

VIN številka osebnega vozila

Vpiše se VIN številka osebnega vozila ki ga uporablja delojemalec v zasebne namene, tudi v primeru, ko se boniteta za vozilo na električni pogon ne obračuna.

B014b

Nabavna vrednost osebnega vozila ob pridobitvi 

Vpiše se nabavna vrednost osebnega vozila v trenutku pridobitve vozila. Podatek se v primeru uporabe električnega osebnega vozila ne vpisuje.

B014c

Leto uporabe osebnega vozila 

Vpiše se leto uporabe osebnega vozila v privatne namene. Podatek se nanaša na posameznega delojemalca in se v primeru uporabe električnega vozila ne vpisuje.

B014d

Delodajalec zagotavlja gorivo 

V obliki podatka DA/NE se označi ali delodajalec zagotavlja gorivo tudi za privatne poti. V primeru uporabe električnega vozila se podatek ne označi.

B014e

Delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj Privatne poti več kot 500 km 

V obliki podatka DA/NE se označi ali delojemalec v privatne namene prevozi več kot 500 kilometrov (oznaka DA) ali manj kot 500 km (oznaka NE). 

V primeru uporabe električnega vozila se podatek ne označi.

B014f

Električni avto

V obliki podatka DA/NE se označi ali gre za uporabo osebnega vozila na električni pogon.

B015

Boniteta – nastanitev - Znesek

Vpiše se znesek obračunane bonitete za zagotavljanje nastanitve.

B016

Boniteta - zavarovalne premije - Znesek

Vpiše se znesek obračunane bonitete.

B016a

Boniteta – opcijsko nagrajevanje po šestem odstavku 43. člena ZDoh-2

Vpiše se znesek bonitete obračunane v skladu s prvim in šestim odstavkom ZDoh-2.

B017

Boniteta – drugo - Znesek

Vpiše se znesek obračunane bonitete. Vpiše se znesek bonitete, ki ni zajeta v polju B014, B015, B016 ali B016a.

 

POKOJNINSKE OSNOVE ZA OSEBO V DELOVNEM RAZMERJU

M01

Plača in nadomestila plače

Vpiše se število ur, obdobje in znesek plače ter nadomestila plače, razen nadomestil plač po 

tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2, ki se vpisujejo v polje M02. 

 

Znesek plače in nadomestila plače se vpiše v seštevku zneska plače in zneska nadomestila ( npr. nadomestilo plače zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni, zaradi darovanja krvi, prav tako nadomestila plače za čakanje na domu v skladu s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih  - ZDR-1, in nadomestila za delojemalce, ki imajo po 97. členu ZDR-1 pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve). 

 

V polje število ur se vpiše seštevek ur rednega dela in ur, za katere je bilo obračunano in izplačano nadomestilo plače po predpisih o delovnih razmerjih in predpisih o urejanju trga dela v skladu z določbo prve alineje prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2.

Če se za posamezni mesec plača izplačujejo v več delih, mora biti skupni seštevek ur prikazan na oddanih REK-O obrazcih dejansko število ur rednega dela, za katere je obračunana plača, in ur, za katere je obračunano nadomestilo meseca, za katerega se sporočajo podatki. 

Ob izplačilu akontacije plače se podatek o številu ur poroča le ob izplačilu akontacije plače, pri poročanju o izplačilu razlike med plačo in akontacijo, se vpiše vrednost 0 (nič). 

Če delodajalec plačo izplačuje v več delih in obračunava tako, da se ločeno obračuna plača za posamezna obdobja znotraj meseca (npr. obračun plače za obdobje od 1. do 15. v mesecu in od 16. do zadnjega v mesecu), je treba na oddanem obrazcu REK-O poročati o dejanskih urah, za katere je bil narejen obračun dela plače. Skupni seštevek ur na oddanih obrazcih REK-O za posamezni mesec mora odražati dejanske ure, za katere je obračunana plača in nadomestilo plače za posamezni mesec. 

V polje M01 se vpišejo tudi podatki o izplačilu božičnice in trinajste plače, če je izplačilo odvisno od prisotnosti na delu, pri čemer, se v polje ure vpiše vrednost 0 (nič). 

 

O izrednih izplačilih plač za časovno obdobje, se lahko poroča na skupnem obrazcu REK-O za to obdobje, ki pa ne sme presegati koledarskega leta. V polje ure se ure vpišejo na naslednji način: 

- če gre za razliko plače zaradi izplačila premalo izplačane plače se v polje ure vpiše vrednost 0 (ure so bile sporočene že ob rednem obračunu plače za sporno obdobje), 

- če se za določeno obdobje prvič izplačuje plača, je treba v polje ure vpisati seštevek ur rednega dela, za katere je bila obračunana plača, in ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo, brez ur, ki se vpisujejo v polje M02.

 

Za invalide II. kategorije, ki imajo pravico do dela s krajšim delovnim časom po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 – v nadaljevanju: ZPIZ-92), ki je veljal od 1. 4. 1992 do 31. 12. 1999 oziroma se je uporabljal do 31. 12. 2002, in za invalide II. oziroma III. kategorije, ki imajo pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega po določbah ZPIZ-1, ki se je uporabljal od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 oziroma po določbah ZPIZ-2, ki velja od 1. 1. 2013 dalje, je treba vpisati število ur, ki so jih zavarovanci dejansko prebili na delu s krajšim delovnim časom od polnega. Za invalide II. kategorije invalidnosti, ki imajo pravico do dela s krajšim delovnim časom po ZPIZ-92, delodajalec v znesek plače ne všteje zneskov, ki jih izplača zavarovancu zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, pa mu jih povrne Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ). Pri invalidih se vpisujejo ure dejanskega dela in zneski dejansko izplačane plače brez upoštevanja izplačila nadomestil zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, ki jih delodajalcu povrne ZPIZ. 

 

V polje Obdobje od in Obdobje do se vpiše obdobje, za katerega se poročajo podatki.

M02

Nadomestilo plače (3. alineja 1.odst. 32. čl. ZPIZ-2)

Vpiše se znesek, ure, obdobje in leto osnove za nadomestila plače izplačana za čas zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, delovnih razmerjih, urejanju trga dela, starševskem varstvu in nadomestila za čas poklicne rehabilitacije po prvem in tretjem odstavku 80. člena ZPIZ-2. 

V polje M02 se vpisujejo ure za čas prejemanja nadomestil, kot npr.: 

- nadomestilo zaradi zadržanosti od dela, 

- nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana, 

- nadomestilo zaradi izolacije in spremstva, ki jo odredi zdravnik, 

- nadomestilo, ki ga prejme delavec v primeru iz šestega odstavka 137. člena ZDR-1 (če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile). 

 

Vpiše se znesek izplačanega nadomestila oziroma seštevek zneskov izplačanih nadomestil, kadar je v istem obdobju izplačanih več vrst nadomestil. 

 

Kot leto osnove se vpiše koledarsko leto pred začetkom prejemanja nadomestila v skladu z drugim odstavkom 32. člena ZPIZ-2. Če zavarovanec v letu pred začetkom prejemanja nadomestila ni imel plače oziroma osnove za plačilo prispevkov ali nadomestila, je treba vpisati tekoče leto začetka prejemanja nadomestila. 

Če je za zavarovanca v obdobju, za katerega se predlaga obrazec REK-O, treba upoštevati različni leti osnove, se pripadajoče ure in leto osnove vpišejo v posamezne vrstice (primer: bolniško odsoten z dela od novembra leta 2016 in se vrne v službo 10. 2. 2017, od 20. 2. pa je ponovno bolniško odsoten iz drugega razloga: v obračunu se upoštevata dve različni leti osnove, in sicer pri obračunu za mesec januar in do 10. 2. se vpišejo ure nadomestila za to obdobje in leto osnove 2015, od 20. 2. dalje se sporočijo ure nadomestila za to obdobje in leto osnove 2016).

Če se poročajo podatki za zavarovanca, ki je v rednem delovnem razmerju do polnega delovnega časa in hkrati opravlja tudi dopolnilno delo, na istem REK obrazcu, je potrebno ure nadomestila plače, znesek nadomestila plače in leto osnove, ki se poroča za obdobje dopolnilnega dela, poročati v ločeni vrstici upoštevajoč obdobje opravljanja dopolnilnega dela.

 

V polje M02 se ne vpisujejo ure: 

- za čas odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, ko zavarovanec prejema porodniško nadomestilo in nadomestilo za nego in varstvo otroka, 

- za čas odsotnosti zaradi očetovskega dopusta, ko zavarovanec prejema očetovsko nadomestilo, 

- za čas odsotnosti zaradi posvojiteljskega dopusta, ko zavarovanec prejema posvojiteljsko nadomestilo, 

- za obdobje, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zavarovancem izplačal nadomestilo neposredno, po določbah ZDR-1 in ZZVZZ. 

V polje M02 se ne vpisujejo ure, ko so zavarovanci na poklicni rehabilitaciji po prvem in tretjem odstavku 80. člena ZPIZ-2 in so vključeni v obvezno zavarovanje s podlago zavarovanja 084 (osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji med delovnim razmerjem).

 

V polje Obdobje od in Obdobje do se vpiše obdobje, za katerega se poročajo podatki. Če se izplačilo za opravljeno dopolnilno delo izplača v več delih, veljajo za poročanje enaka 

pravila kakor za izpolnjevanje polja M01.

M03

Plača - nadure

Vpiše se število ur opravljenega dela prek polnega delovnega časa, obdobje in znesek plačila za opravljene ure. Podatki o nadurah se ne vključujejo v podatke iz polja M01.

Če se izplačilo za opravljeno delo prek polnega delovnega časa izplača v več delih, veljajo za poročanje enaka pravila, kakor za izpolnjevanje polja M01.

M04

Plača - dopolnilno delo (147. čl. ZDR-1)

Vpiše se število ur dopolnilnega dela, obdobje in znesek plačila za opravljene ure dopolnilnega dela po ZDR-1. Število ur dopolnilnega dela za posamezni teden v skladu z določbami ZDR-1 ne sme presegati 8 ur oziroma tretjine polnega delovnega časa, če se dopolnilno delo opravlja po prej veljavnih predpisih o delovnih razmerjih (47. člen ZDR-90). 

 

Podatki o dopolnilnem delu se ne vključujejo v podatke iz polja M01.

Če se izplačilo za opravljeno dopolnilno delo izplača v več delih, veljajo za poročanje enaka 

pravila kakor za izpolnjevanje polja M01.

M05

Povračila stroškov in drugi dohodki

Vpiše se znesek dohodka iz delovnega razmerja (brez zneska plače, nadur in plače za dopolnilno delo), od katerega se obračunajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in obdobje. 

Podatki iz polja M05 se ne vključujejo v podatke polja M01 in ostalih polj M.

V polje Obdobje od in Obdobje do se vpiše podatek o obdobju zavarovanja, za katerega se poročajo podatki.

M07

Neplačana odsotnost

Vpiše se število ur neplačane odsotnosti, obdobje in osnova, od katere so bili za to obdobje obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

M08

Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov

Vpiše se osnova za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je razlika med izplačano plačo in najnižjo osnovo za plačilo prispevkov, po četrtem odstavku 144. člena ZPIZ-2 in obdobje, na katerega se razlika nanaša.

Če se razlika do najnižje osnove nanaša na nadomestila plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2, se podatkov v rubriko M08 ne vpisuje, kljub temu, da se tudi od te razlike obračunajo in plačajo prispevki po četrtem odstavku 144. člena ZPIZ-2.

M09

Prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem

Vpiše se ustrezno šifro iz šifranta zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem in ga objavi ZPIZ na svoji spletni strani, tip povečanj, število ur,  obdobje za katerega se poroča in znesek prispevka.

V polje Tip povečanja se vpiše stopnja povečanja zavarovalne dobe za delovno mesto, na katerem se zavarovalna doba šteje s povečanjem. Če je delal zavarovanec v obdobju, za katerega se oddaja REK-O obrazec na delovnih mestih, ki imajo različno stopnjo povečanja zavarovalne dobe, je treba posamezna obdobja vpisati ločeno v več vrsticah. 

 

V polje Obdobje od in Obdobje do se vpiše obdobje, v katerem je zavarovanec delal na delovnem mestu, na katerem se zavarovalna doba šteje s povečanjem (od – do), znotraj obdobja, za katerega se oddaja REK-O obrazec. Če se znotraj obdobja, za katera se oddaja REK-O obrazec, izmenjujejo obdobja, ko je zavarovanec opravljal delo, za katero se zavarovalna doba šteje s povečanjem, in obdobja, ko je zavarovanec opravljal delo, za katero se zavarovalna doba ne šteje s povečanjem, je treba posamezna obdobja, ki se vštevajo v zavarovalno dobo s povečanjem, vpisati ločeno v več vrsticah. 

 

Zavarovalna doba se šteje s povečanjem tudi v času začasne zadržanosti od dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju oziroma odsotnosti od dela po zakonu, ki ureja starševsko varstvo, če je bil zavarovanec v tem času razporejen na takem delovnem mestu in je delodajalec obračunal prispevke za zavarovalno dobo s povečanjem.

M10

Sezonsko delo

Vpiše se obdobje opravljanja sezonskega dela, šifra dobe (0065) in število opravljenih ur. 

V polje Št. ur se vpiše število ur, ki presega število ur določeno za delo s polnim delovnim časom, ki jih je zavarovanec opravil pri opravljanju sezonskega dela v obdobju, za katerega se oddaja REK-O obrazec. 

Polje M10 se izpolni ne glede na to, da je že izpolnjeno polje M01. Polje M01 se izpolni po pravilih za izpolnjevanje tega polja tudi za zavarovance, ki opravljajo sezonsko delo.

 

Dodatni podatki o plači se izpolnjujejo le za izplačane plače in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca in so vključena v podatek v polju A061 in A062 z navedbo osnove P01a.

 

DODATNI PODATKI O PLAČI

S01

10-mestna matična št. (dela) posl. subj., v katerem prejemnik dohodka opravlja delo 

Vpiše se 10-mestna matična številka zavezanca oziroma dela (enote v sestavi), v katerem zaposlena oseba opravlja delo. Sestavljena je iz številčnih ali črkovno-številčnih znakov.

Enote v sestavi so deli poslovnih subjektov (podružnice, poslovne enote, predstavništva, zadružne enote, režijski obrati in drugi deli poslovnih subjektov), ki opravljajo na istem ali drugem naslovu različno ali isto dejavnost kot poslovni subjekt. Enote lahko vsebujejo dele poslovnih subjektov, ki se registrirajo pri registrskem organu in tiste dele, ki se ne registrirajo pri registrskem organu, jim je pa mogoče opredeliti naslov, in tudi morebitne druge dele poslovnih subjektov. 

Če zavezanec ima enote v sestavi, se na zadnja tri mesta vpiše 3-mestna zaporedna številka enote v sestavi (če je enot v sestavi več kot 999, je 3-mestna zaporedna številka enote v sestavi določena s črko na prvem mestu in z zaporedno številko na naslednjih dveh mestih). Običajno ima ena od enot v sestavi (najpogosteje je to sedež podjetja) na zadnjih treh mestih ničle (000).

Če zavezanec nima enot v sestavi, se vpiše 7-mestna matična številka, na zadnja tri mesta pa vpiše ničle (000).

Če so poslovnemu subjektu dodeljene fiktivne enote v sestavi, za katere obstaja javni interes, da se o njih zbirajo statistični podatki, se vpiše 10-mestna šifra fiktivne enote v sestavi, v kateri zaposlena oseba opravlja delo (taka šifra ima na osmem mestu znak F, ali pa vsebuje drugo zaporedje črkovno-številčnih znakov).

Če delodajalec nima matične številke se vpiše 9999999999.

S02

Šifra kolektivne pogodbe, ki velja za zaposlitev prejemnika dohodka

Vpiše se 3-mestna šifra kolektivne pogodbe (na ravni dejavnosti), ki praviloma velja za vse zaposlene osebe pri zavezancu, razen če je v pogodbi o zaposlitvi zaposlene osebe določeno drugače. Če se določila kolektivne pogodbe, ki veljajo za delodajalca, za zaposleno osebo ne uporabljajo, se vpiše šifra 999.

S03

Osnovna plača

Vpiše se del zneska vpisanega v polje A062 (osnova P01a), ki se nanaša na znesek osnovne plače izplačane v breme delodajalca (višina je glede na zahtevnost dela, določena v pogodbi o zaposlitvi). Podatek se nanaša le na  redno delo, ki ga zaposlena oseba opravi v rednem delovnem času (polni ali krajši delovni čas), in sicer v delovnih dneh, ko dejansko opravlja delo.

Osnovna plača vsebuje tudi znesek razlike do minimalne plače izplačane v primeru, ko je osnovna plača nižja od zakonsko določene minimalne plače.

Ne vpisujejo se zneski plače, ki so poročani v poljih S04, S05 in S06, in znesek nadomestil plače izplačane v breme delodajalca, ki je poročan v polju S07.

Ne vpisujejo se drugi dohodki (primeroma: plačane premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, odpravnine in solidarnostne pomoči, povračilo stroškov v zvezi z delom, nadomestilo za ločeno življenje, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, izplačila dodatkov za delovna oblačila in orodja ter izplačila dohodkov) izplačani v breme delodajalca.

S04

Del plače za delovno uspešnost

Vpiše se del zneska vpisanega v polje A062 (osnova P01a), ki predstavlja del plače za delovno uspešnost (variabilni stimulativni znesek), ki se zaposleni osebi izplača v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi na podlagi njene (osebne) delovne uspešnosti.

S05

Dodatki 

Vpiše se del zneska vpisanega v polje A062 (osnova P01a), ki predstavlja dodatke k plači. Gre za dodatek za delovno dobo, dodatek za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (npr. za nadurno delo, za nočno delo, za delo ob nedeljah, za delo na praznike in dela proste dneve, določene z zakonom, za izmensko delo, za deljeni oz. neenakomerno razporejeni delovni čas, za dežurstva, za pripravljenost na domu), in/ali znesek dodatkov za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela (npr. položajni dodatek, dodatek za stalnost, za stalno pripravljenost, za delo s strankami, za mentorstvo, za specializacijo, magisterij ali doktorat, za dvojezičnost, za manj ugodne delovne pogoje, za nevarnost, za delo v nevarnih (tveganih) razmerah, za delo na višini ali v globini, za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za covidom-19, drugi dodatki, povezani z ukrepi za ustavitev epidemije covida-19, in drugi dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela).

Višina dodatkov se določi v kolektivni pogodbi v nominalnem znesku ali v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oz. odstotku od ustrezne urne postavke.

Znesek dodatka izplačan za opravljeno nadurno delo, vsebuje celoten znesek izplačila za nadurno delo (tj. znesek osnove in dodatka za nadurno delo), in ne le zneska dodatka za nadurno delo.

S06

Plačilo za poslovno uspešnost (brez zneska, zajetega v vrsto doh. 1151) 

Vpiše se del zneska vpisanega v polje A062 (osnova P01a), ki predstavlja plačilo za poslovno uspešnost. Gre za (variabilni) stimulativni znesek, ki se zaposleni osebi dodatno izplača v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi na podlagi medletnega in/ali letnega obračuna poslovanja in ne predstavlja redne mesečne plače (primeroma 13. plača, božičnica, izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja ali izplačilo poračunov plač na podlagi predpisov). 

V polje se ne vpisuje znesek izplačila za tisti del poslovne uspešnosti, ki se na REK obrazcu poroča z vrsto dohodka 1151 (na iREK vrsta dohodka 1111).

S07

Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca

Vpiše se del zneska vpisanega v polje A062 (osnova P01a), ki predstavlja nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca, in je izplačano za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost zaposlene osebe na dan, ko iz opravičenih razlogov ne dela. Najpogosteje se izplačajo zaradi odsotnosti z dela zaradi:

-              izrabe letnega dopusta, izrednega dopusta (zaradi osebnih okoliščin, npr. lastne poroke, poroke otroka, rojstva otroka, selitve, smrti zakonca, otrok, staršev) ali študijskega dopusta;

-              praznikov in drugih dela prostih dni, določenih z zakonom;

-              bolezni, poškodbe, ki ni povezana z delom, poklicne bolezni ali poškodbe pri delu;

-              napotitve na strokovno izobraževanje, prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo;

-              stavke in morebitnih drugih razlogov, določenih z zakonom, s kolektivno pogodbo ali z internim aktom (npr. zaradi opravljanja državljanskih dolžnosti, odziva na vabilo sodišča ali drugega državnega organa, opravljanja funkcije v predstavniških organih države in lokalnih skupnostih);

-              prekinitve dela zaradi višje sile (npr. zaradi naravnih ali drugih nesreč, izpada energije, slabega vremena) ali iz objektivnih razlogov, za katere je odgovoren delodajalec (npr. zaradi pomanjkanja surovin, tehničnih okvar strojev in naprav, nesreč);

-              čakanja na delo doma;

-              interventnega ukrepa napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca, če se nadomestilo plače izplača v breme delodajalca;

-              nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, odrejene karantene ali izolacije ali drugega razloga, če se nadomestilo plače izplača v breme delodajalca;

-              statusa trajno presežne zaposlene osebe v odpovednem roku.

 

Ne vpisujejo se nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalca in jih delodajalec refundira iz proračuna ali od drugih organizacij oz. organov (primeroma: nadomestila za čas materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta, nadomestila za čas bolniške odsotnosti, ki ne bremeni delodajalca, nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana, nadomestila zaradi odrejene karantene ali izolacije, nadomestila zaradi spremstva, invalidnine, nadomestila za plače iskalcev prve zaposlitve pod posebnimi pogoji, nadomestila za opravljanje državljanskih dolžnosti in nadomestila plače, ki jih ob interventnih ukrepih krije proračun .

Če zaposlena oseba prejme za isti mesec izplačilo nadomestila plače, ki bremeni delodajalca, in hkrati izplačilo refundiranega nadomestila plače, se v polje S07 vpiše le znesek nadomestila plače, ki bremeni delodajalca.

S08

Neto plača, izplačana v breme delodajalca (brez zneska, zajetega v vrsto doh. 1151) 

Vpiše se znesek neto plače izplačane v breme delodajalca. Znesek predstavlja vsoto zneskov, ki so vpisani v polja S03, S04, S05, S06 in S07, zmanjšan za znesek prispevkov za socialno varnost delojemalca in za znesek akontacije dohodnine.

V znesku neto plače, ki se izplača v breme delodajalca, se ne upošteva neto znesek plačila za tisti del poslovne uspešnosti, ki se poroča z vrsto dohodka 1151.

S09

Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. nadur), izplačanih v breme delodajalca

Vpiše se število vseh opravljenih in neopravljenih ur vključno s številom plačanih nadur izplačanih v breme delodajalca, torej število vseh delovnih ur, za katere zaposlena oseba prejme plačo in/ali nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca. Število ur je prikazano tudi v polju A062 (osnova P01a)

V polje S09 se vpisuje število dejanskih ur zaposlene osebe v mesecu oziroma ure upoštevajoč delovni koledar, tudi če delodajalec plačo in nadomestilo plače obračunava po normiranih urah.

Če zaposlena oseba prejme za isti mesec izplačilo plače in/ali nadomestila plače, ki bremeni delodajalca, ob tem pa tudi izplačilo nadomestila plače, ki ne bremeni delodajalca, se v polje vpiše le skupno število tistih delovnih ur, za katere se izplača plača in nadomestilo plače v breme delodajalca.

V podatek se (med drugim) všteva:

-              število plačanih ur, ki jih zaposlena oseba opravi v rednem delovnem času in število plačanih nadur;

-              število plačanih ur v okviru neizkoriščenega dela delovnega časa (npr. čas trajanja glavnega odmora med delovnim časom) in čas, ko zaposlena oseba ne opravlja dela zaradi višje sile (npr. zaradi elementarnih nesreč, izpada energije, slabega vremena) ali iz objektivnih razlogov, za katere je odgovoren delodajalec (npr. zaradi pomanjkanja surovin, tehničnih okvar strojev in naprav, nesreč);

-              število neopravljenih ur, za katere zaposlena oseba prejme nadomestilo plače v breme delodajalca (prikazano v polju S07).

V podatek se ne vštevajo neopravljene ure, ki se refundirajo, refundirane ure pripravnikov in invalidov, ure brez nadomestila plače (npr. opravljene nadure, ki niso plačane, ure odsotnosti z dela brez nadomestila plače) in ure, porabljene za prevoz na delo in z dela.

 


 

4.0 SEZNAM VRST DOHODKOV

 

Šifra

Naziv vrste dohodka (zbirni REK-O)

Šifra

Naziv dohodninske vrste dohodka (iREK)

1001

Plača in nadomestila plače

1101
 1102
 1105            1104

Plača in nadomestilo plače
 Bonitete
 Premije za PDPZ                                                                                     Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

1003

Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov

1104

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

1089

Dohodki iz delovnega razmerja brez obračuna prispevkov za socialno varnost

1101
 1102
 1103
 1109
 1104
 

1111

Plača in nadomestilo plače 
 Bonitete
 Regres za letni dopust
 Drugi dohodki iz delovnega razmerja
 Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja
 Del plače za poslovno uspešnost 

1090

Regres

1103

Regres za letni dopust

1095

Izplačilo dohodkov iz delovnega razmerja po sodni odločbi

1101
 1102
 1104
 

1105

1109

Plača in nadomestilo plače 
 Bonitete
 Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja
 Premije za PDPZ
 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1098

Izplačilo plač za daljše časovno obdobje 

1101
 1102
 1105
 1104

Plača in nadomestilo plače 
 Bonitete
 Premije za PDPZ
 Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

1100

Regres in del plače za poslovno uspešnost po sodni odločbi

1103
 1111

Regres za letni dopust
 Del plače za poslovno uspešnost 

1101

Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaradi prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1107

Dohodek na podlagi udeležbe v dobičku

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1110

Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1111

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1122

Bonitete iz delovnega razmerja (ni drugega dohodka)

1102

Bonitete

1127

Dohodki iz delovnega razmerja - pomorščaki, zaposleni pri tujem delodajalcu

1101
 1102
 1103
 1109
 1104


 1111

Plače in nadomestilo plače 
 Bonitete
 Regres za letni dopust
 Drugi dohodki iz delovnega razmerja
 Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja
 Plačilo za poslovno uspešnost 

1130

Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta - zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1131

Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta - zaposleni, ki so v indiv. PDPZ

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1132

Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta - zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1133

Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta - zaposleni, ki so v indiv. PDPZ

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1143

Dohodki, prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja 

1109
 1102

Drugi dohodki iz delovnega razmerja
 Bonitete

1150

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1151

Del Plačilo za poslovno uspešnost

1111

Del Plačilo za poslovno uspešnost

1190

Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo

 

 

1020

Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1021

Vajeniška nagrada

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1022

Pavšal PIZ (vajeništvo, obvezna praksa)

 

 

1109

Plačilo prispevkov za tuje študente

 

 

1112

Rente iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1113

Rente iz ukrepa zgodnjega upokojevanja kmetov 

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1118

Drugi dohodki z delovnega razmerja in nadomestilo za izgubljeni dohodek (brez prispevkov )

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1141

Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040)

1110

Dohodek za vodenje enoosebne družbe

1144

Dohodek za vodenje poslovnega subjekta 

1109
 1102

Drugi dohodki iz delovnega razmerja
 Bonitete

1505

Dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse 

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

1508

Dohodki po pogodbi o vojaški službi v rezervni sestavi SV

 

 

1509

Plačilo prispevka za ZZ (kratkotrajno delo)

 

 

1511

Plačilo prispevka za ZZ in za PIZ (storilci prekrškov na splošno koristnem delu …)

 

 

1512

Dohodek verskih delavcev

1220

Dohodki verskih delavcev

1514

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja - zavezanci, ki niso plačniki davka

 

 

1516

Dohodek iz začasnega in občasnega dela upokojencev

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

2501

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

2502

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (4. čl. ZPDDP) 

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

2503

Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine,…)

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

2504

Dohodek za opravljeno avtorsko delo

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

2518

Dohodek za študentsko delo 

1211
 
 1212

Dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave
 Dohodki dijakov in študentov, ki niso upravičeni do posebne olajšave

2519

Dohodek iz začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu 

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

1603

Dohodek iz dejavnosti (68. čl. ZDoh-2)

2500

Dohodek iz dejavnosti - davčni odtegljaj po 68. čl. ZDoh-2

1604

Dohodek iz dejavnosti (68. čl. ZDoh-2) - nastopajoči izvajalci in športniki

2500

Dohodek iz dejavnosti  - davčni odtegljaj po 68. čl. ZDoh-2

1950

Drugi dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

3200

Subvencije - kmečko gospodinjstvo

1952

Drugi dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za pašne in agrarne skupnosti

3201
 3202

Subvencije - pašna skupnost
 Subvencije - agrarna skupnost

1701

Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem 

4100

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

1702

Dohodek iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem 

4100

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

1703

Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem

 

 

1704

Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem 

 

 

1705

Dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem

4100

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

1706

Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem 

 

 

1750

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice (10 % norm. stroškov)

4200

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

1751

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice (0 % norm. stroškov)

4200

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

1801

Nagrade, darila, dobitki in ostali drugi dohodki

6300
 6100

Preostali drugi dohodki
 Darila

1804

Priznavalnine po Zakonu o republiških priznavalninah in Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture

6200

Priznavalnine

1805

Kadrovske in druge štipendije

6300

Preostali drugi dohodki

1807

Izplačila odkupne vrednosti iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

6300

Preostali drugi dohodki

1808

Letni prejemek po Zakonu o vojnih veteranih

6300

Preostali drugi dohodki

1809

Izplačila po Zakonu o vojnih invalidih 

6300

Preostali drugi dohodki

1810

Izplačila po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja

6300

Preostali drugi dohodki

1811

Nadomestila imetnikom deleža na podlagi lastniškega deleža (10. tč. 3. odst. 105. čl. ZDoh-2)

6300

Preostali drugi dohodki

1813

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca

6500

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca

1814

Dohodek Fulbrightovega programa izmenjav

6700

Dohodek Fulbrightovega programa izmenjav

1821

Plačilo pavšalnih prispevkov za posebne primere zavarovanja

 

 

1822

Priznavalnine učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka v tujini

6300

Preostali drugi dohodki

1901

Obresti 

5400  5500

Obresti                                                                                                     Obresti iz finančnega najema

1902

Obresti na obveznice po Zakonu o denacionalizaciji

5600

Obresti na obveznice SOS2E

1904

Dohodek iz življenjskega zavarovanja

5400

Obresti

1906

Obresti iz NFI, izplačane preko pooblaščenega tujega posrednika

5400

Obresti

1920

Dividende

5700

Dividende

1921

Dividende (4. odst. 90. čl. ZDoh-2)

5700

Dividende

1922

Dividende iz NFI, ki jih izplača tuj posrednik

5700

Dividende

1923

Vrnjena naknadna vplačila

5700

Dividende

1925

Izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve - 6.tč. 4. odst. 90. čl.     ZDoh-2

5700

Dividende

5550

Obračun PSV za delodajalce, ki niso plačniki davka

 

 

5553 

Obračun PSV za regres, če delodajalec ni plačnik davka

 

 

 

Nazaj

s