Seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih elektronsko vroča davčni organ

21. 9. 2022

Trenutno davčni organ, prek portala eDavki, eVroča dokumente, ki imajo označbo DA. Ostali dokumenti so še v fazi prilagajanja na sistem eVročanja, zato se še vedno vročajo v papirni obliki.

Seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih elektronsko vroča davčni organ

 

 

Trenutno davčni organ, prek portala eDavki, eVroča dokumente, ki imajo označbo DA. Ostali dokumenti so še v fazi prilagajanja na sistem eVročanja, zato se še vedno vročajo v papirni obliki.

 

eVročanje

Šifra in opis skupine, podskupine, posamičnega dokumenta

 

01-1 - DAVKI IN PRISPEVKI

 DA

01-1.01 - Davek na promet nepremičnin

 DA

01-1.02 - Davek na dediščine in darila

 DA

01-1.03 - Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil

 DA

01-1.04 - Davek od premoženja

 DA

01-1.05 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

 

01-1.06 - Dohodnina od dobička iz kapitala - nepremičnine

 

01-1.07 - Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč (ukinjen)

 

01-1.08 - Davek na nepremičnine (tega davka še ni)

 

01-1.09 - Davek na dodano vrednost

 DA

 

Odločba o registraciji v posebno ureditev Unije

 DA

 

Odločba o deregistraciji iz posebne ureditve Unije

 DA

 

Negativna odločba o registraciji v posebno ureditev Unije

 DA

 

Vabilo za predložitev obračuna Unije

 DA

 

Opomin za plačilo davka na dodano vrednost po posebni ureditvi Unije - MSID     

 DA

 

Poziv za predložitev obračuna DDV

 DA

 

Izhodna korespondenca, vezana na obračun DDV

 DA

 

Pozitivna odločba o registraciji za namene DDV

 DA

 

Zavrnilna odločba o registraciji za namene DDV

 

 

Deregistracija iz ureditve DDV

 

 

Ureditev po plačani realizaciji

 

 

Vračilo DDV v potniškem prometu

 DA

 

Izhodna korespondenca, vezana na pavšalno nadomestilo

 DA

 

Ostali DDV izhodni dokumenti

 DA

01-1.10 - Davek na motorna vozila

 DA

01-1.11 - Davek na promet zavarovalnih poslov

 DA

01-1.12 - Davek na finančne storitve

 

01-1.13 - Dohodnina-letna odmera

 

01-1.14 - Akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve in drugih dohodkov

 

01-1.15 - Akontacija dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (na podlagi dejanskih in normiranih odhodkov)

 

01-1.16 - Akontacija dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjskih pravic 

 DA

01-1.17 - Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

 DA

01-1.18 - Dohodnina od dobička iz kapitala – vrednostni papirji

 DA

01-1.19 - Dohodnina od dividend

 DA

01-1.20 - Dohodnina od obresti

 

 

Izhodni dokumenti, vezani na napoved za odmero dohodnine od obresti

 

 

 

 

Izhodni dokumenti, vezani na napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Republiki Sloveniji in  EU

 

01-1.21 - Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

 

01-1.22 - Davek od dohodkov pravnih oseb

 DA

01-1.23 - Davek do dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

 DA

01-1.24 - Davek od dohodka iz finančnih instrumentov, ki ga oseba prejme za tuj račun

 

01-1.25 - Prispevki za socialno varnost ter davčni odtegljaj - rek obrazci

 

01-1.26 - Prispevki za socialno varnost - obračun zasebnikov in drugih fizičnih oseb, ki ne izplačujejo plač

 DA

01-1.27 - Posebni davek na določene prejemke

 DA

01-1.28 - Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

 DA

01-1.29 - Davek od iger na srečo

 DA

01-1.30 - Davek na dobitke od iger na srečo

 DA

01-1.31 - Davek od srečk 

 

01-1.32 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev (takse, okoljske dajatve, pristojbine in melioracije)

 DA

 

Odločba o odmeri melioracij

 DA

 

Pristojbina za gozdne ceste za pravne osebe

 DA

01-1.33 - Obračun koncesijskih dajatev

 DA

01-1.34 - Koncesijska in dodatna koncesijska dajatev od prejemkov študentov in dijakov

 DA

01-1.35 - Znižanje, oprostitve in vračilo davčnega odtegljaja 

 DA

01-1.36 - Prirejanje iger na srečo po ZIS

 

01-2 – TROŠARINE, OKOLJSKE DAJATVE IN CARINE

 DA

01-2.01 - Trošarine 

 DA

01-2.02 - Okoljske dajatve

 DA

01-2.04 - Carine

 

02 - RAČUNOVODSKA OBVESTILA

 

02.01 - Računovodska obvestila, opomini, pozivi, ...

 DA

 

Opomin o neplačanih davčnih obveznostih

 DA

 

Obvestilo o zamudi s plačilom obroka

 DA

 

Obvestilo dediču

 DA

 

Obvestilo o izvršenih pobotih in spremembah na kontih

 DA

 

Potrdilo o oddanih REK in DDV obračunih

 DA

 

Odločba s katero se izdaja potrdila o oddanih REK in DDV obračunih zavrne

 DA

 

Obvestilo o stanju dolga v knjigovodski evidenci

 DA

 

Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence

 DA

 

Odločba s katero se izdaja potrdila o poravnanih obveznosti iz knjigovodske evidence zavrne

 DA

 

Odločba o odobritvi obročnega plačila po drugem odstavku 103. člena ZDavP-2

 

03 - POSTOPKI IZVRŠBE

 

03.01 - Izvršbe sklepi, odločbe, obvestila, pozivi, …

 DA

 

Sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke

 DA

 

Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva

 DA

 

Sklep o ustavitvi davčne izvršbe

 DA

 

Sklep o delni ustavitvi postopka davčne izvršbe

 DA

 

Sklep o zadržanju davčne izvršbe zaradi odobrenega odloga plačila

 DA

 

Sklep o zadržanju davčne izvršbe zaradi odobrenega obročnega plačila

 DA

 

Poziv za plačilo in predložitev seznama premoženja

 DA

 

Sklep o odmeri denarne kazni

 DA

 

Sklep o odmeri stroškov v postopku davčne izvršbe

 DA

 

Sklep o davčni izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje

 DA

 

Obvestilo dolžniku o prodaji vrednostnih papirjev

 DA

 

Nalog upnika za prodajo vrednostnih papirjev

 DA

 

Nalog za izbris prepovedi razpolaganja z vrednostnimi papirji

 DA

 

Sklep o davčni izvršbi na denarno terjatev dolžnika

 DA

 

Zahtevek za potrditev obstoja terjatev

 DA

 

Obvestilo dolžniku o nezarubljenih terjatvah

 DA

 

Obvestilo o plačilu zarubljene terjatve

 DA

 

Odločba za opuščeno odtegnitev in izplačilo davčne izvršbe na denarne prejemke delodajalca oz. izplačevalca

 DA

 

Odločba za opuščeno odtegnitev in izplačilo davčne izvršbe na denarna sredstva banke oz. hranilnice

 DA

 

Odločba za opuščeno odtegnitev in izplačilo davčne izvršbe dolžnikovega dolžnika

 DA

 

Vabilo na ustno obravnavo

 DA

 

Zahteva za pripravo premoženja za izvedbo rubeža

 DA

 

Zaprosilo za podatke (39.člen ZDavP-2)

 DA

 

Potrdilo o nakupu motornega vozila

 DA

 

Dovoljenje za prodajo zarubljenih premičnin

 DA

 

Obvestilo izbranemu ponudniku

 DA

 

Obvestilo o izidu izbiranja ponudb

 DA

 

Sklep o razdelitvi kupnine

 DA

 

Zapisnik o poteku javne dražbe

 DA

 

Sklep o zavrženju ugovora

 DA

 

Poziv k plačilu kupnine in prevzemu kupljenih premičnin

 DA

 

Potrdilo o nakupu motornega vozila na javni dražbi

 DA

 

Sklep o zavrnitvi ugovora

 DA

 

Sklep o ugoditvi ugovora

 DA

 

Obvestilo o preklicu javne dražbe

 DA

 

Sklep o uporabi zarubljenih premičnin (186. člen ZDavP-2)

 DA

 

Sklep o registraciji in podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja

 DA

 

Obvestilo dolžniku o oklicu javne dražbe

 DA

 

Sklep o stroških (204.- 206. člen ZDavP-2)

 DA

 

Predložitev dokazil o lastništvu

 DA

 

Obvestilo o oklicu spletne javne dražbe

 DA

 

Obvestilo o preklicu spletne javne dražbe

 

04 - POSTOPKI NADZORA

 DA

04.01 - Dokumenti nadzora in inšpekcije

 

05 – DAVČNI REGISTER

 

05.01 – Potrdilo o davčni številki

 

05.02 – Potrdilo o vpisu v register pokojninskih načrtov

 

05.03 – Določitev rezidentskega statusa

 

06 – PREKRŠKOVNI POSTOPEK

 DA

06.01 – Dokumenti prekrškovnega postopka

 

90 - OSTALI DOKUMENTI

 

90.01 -  Ostali dokumenti

 

Če ima zavezanec pooblaščenca za vročanje, bo davčni organ vročal pooblaščencu za vročanje v skladu z obsegom pooblastila, ki ga je zavezanec določil z obrazcem Vročanje-PE. Če zavezanec označi z DA skupino 90 - Ostali dokumenti, se bo pooblaščencu vročalo dokumente, ki jih ni možno uvrstiti v kakšno obstoječo podskupino oziroma skupino. Pooblastilo za skupino 90 in pooblastilo za njegovo podskupino 90.01 – Ostali dokumenti, ne zajemata pooblastila za morebitne nove skupine. Pooblastilo za morebitne nove skupine zajema »Splošni pooblaščenec«.

 

Pojasnilo:

 

Oznaka DA pomeni, da je skupina, podskupina ali posamični dokument v sistemu eVročanja, zato te dokumente elektronsko vročamo prek portala eDavki. Če je oznaka DA pred skupino, pomeni da so v sistemu eVročanja tudi vse njegove podskupine (razen če je pred podskupino ali posamičnim dokumentov oznaka NE – v tem primeru samo ta podskupina oziroma posamičen dokument, ni v sistemu eVročanja). Če je oznaka DA pred posamičnim dokumentom, pomeni da je samo ta tip dokumenta v sistemu eVročanja.

 

Nazaj

s