Izkazovanje podjetnikovega kapitala

Ustanovitev družbe in izstop družbenika (fizična oseba) – izplačilo v materialni obliki

Družbenik A in Družbenik B sta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo z osnovnim (vpoklicanim) kapitalom v višini 16.000 evrov. Družbenik A je 60-odstotni in Družbenik B je 40-odstotni družbenik. Oba sta vplačala osnovni kapital v denarju na transakcijski račun. V času poslovanja sta ustvarila zakonske rezerve 1.600 evrov ...
Samo za aktivne naročnike:

Ustanovitev družbe in izstop družbenika (fizična oseba) – izplačilo v denarju

Družbenik A in Družbenik B sta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo z osnovnim (vpoklicanim) kapitalom v višini 16.000 evrov. Družbenik A je 60-odstotni in Družbenik B je 40-odstotni družbenik. Oba sta vplačala osnovni kapital v denarju na transakcijski račun. V času poslovanja sta ustvarila zakonske rezerve 1.600 evrov ...
Samo za aktivne naročnike:

Zmanjšanje kapitala - izstop družbenika

100-odstotni lastnik kapitalske (gospodarske) družbe (enoosebni d. o. o.) je ena fizična oseba, ki bo družbo prodala v celoti in s tempridobila novega družbenika ali več družbenikov. V družbi je bildružbenik kot fizična oseba 13 let. Vrednost deleža ob ustanovitvi jebil 10.000 evrov in družbenik ga ...
Samo za aktivne naročnike:

Zmanjšanje kapitala – izstop družbenika

100-odstotni lastnik kapitalske (gospodarske) družbe (enoosebni d. o. o.) je ena fizična oseba, ki bo družbo prodala v celoti in s tem pridobila novega družbenika ali več družbenikov. V družbi je bil družbenik kot fizična oseba 13 let. Vrednost deleža ob ustanovitvi je bil 10.000 evrov in družbenik ga ...
Samo za aktivne naročnike:

Obračunane odložene obveznosti za davek iz naslova prevrednotenja

Družba Vihar, d. o. o., je nabavila zgradbo (130.000 evrov) in pripadajoče zemljišče (40.000 evrov) in uporablja model revalorizacije. V času uporabe je bila obračunana amortizacija zgradbe v vrednosti 30.000 evrov. Amortizacijska stopnja je 3-odstotna. V času uporabe so zemljišče in zgradbo prevrednotili na pošteno vrednost, kar ...
Samo za aktivne naročnike:

Povečanje osnovnega kapitala

Družba Vihar, d. o. o., je nabavila zgradbo (130.000 evrov) in pripadajoče zemljišče (40.000 evrov) in uporablja model revalorizacije. V času uporabe je bila obračunana amortizacija zgradbe v vrednosti 30.000 evrov. Amortizacijska stopnja je 3-odstotna. Družba Vihar, d. o. o., ima namen najeti dolgoročno posojilo pri poslovni ...
Samo za aktivne naročnike:

Prenos premoženja v gospodinjstvo ob zapiranju dejavnosti samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik je zaprl svojo dejavnost. Iz dejavnosti je v svoje gospodinjstvo prenesel stroj, ki ga je kupil kot fizična oseba in ga prenesel v svojo dejavnost ob začetku opravljanja dejavnosti. Ob prenosu stroja je njegova knjigovodska vrednost 8.000 evrov (za 42.000 evrov je stroj v času uporabe ...
Samo za aktivne naročnike:

Prenos premoženja v času opravljanja dejavnosti

Samostojni podjetnik je kupil stroj kot fizična oseba. Informiran je bil, da če ga prenese v dejavnost, bo lahko uveljavljal vse stroške investicijskega vzdrževanja, amortizacije ipd. Posebnost je ta, ker ga je nabavil kot fizična oseba, ko je že imel registrirano dejavnost kot samostojni podjetnik.
Samo za aktivne naročnike:

Izkazovanje podjetnikovega kapitala

Podjetnikov kapital je lastniški vir financiranja podjetja podjetnika. Kapital se spreminja ob vsakem pritoku denarnih sredstev iz gospodinjstva in odtoku denarnih sredstev v gospodinjstvo. Podjetnikov kapital sestavljajo:
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.