Denarni tok

06. 2. 2020

Analiziranje denarnega toka

Izkaz denarnih tokov je poročilo o preteklih podatkih, saj poroča o izdatkih, vendar ne bo izrazilo mnenja o tem, ali je bil izdatek potreben ali je bil dobičkonosen. Analiza denarnega toka je pomembna pri ocenjevanju potencialnih poslovnih partnerjev (kupci, dobavitelji). Denarni tok je dober pokazatelj finančne stabilnosti in likvidnosti vsakega ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2020

Odločanje na podlagi denarnega roka

S pomočjo načrta denarnih tokov bomo ugotovili, ali bomo ustvarili dovolj velik denarni tok, da bomo lahko poplačali vse obveznosti do svojih upnikov. Pomen denarnega toka je, da svoje obveznosti plačujemo iz prejetega denarja iz naslova plačil kupcev. Ne delamo nerealnih in neresničnih načrtov in s tem ne zavajamo investitorjev ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2020

Načrtovanje denarnega toka poslovanja

Postopki načrtovanja so naslednji: izhodišče – začnemo seštevati dobičke pred obdavčitvijo in amortizacijo, denarni pritoki – seštevek povečamo za denar, ki smo ga iztržili od odtujitve premoženja, izdatki »brez nobene izbire« – DDV, trošarine, akontacija davka od dohodka za pravne osebe oz. akontacija dohodnine iz dejavnosti za podjetnike in obresti banki za najeta ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2020

Pomen denarnega toka

Izkaz denarnih tokov spada med izvedene računovodske izkaze in izkazuje denarni tok med dvema obdobnima bilancama stanja. Kljub veliki informacijski in vsebinski vrednosti in pomembnosti se mu, žal, posveča premalo pozornosti, ker ga uporabniki ne razumejo. Če gledamo izkaz denarnih tokov z vidika poslovnih financ je sestavljen iz denarnega toka ...
Samo za aktivne naročnike
06. 2. 2020

Pomen denarnega toka za poslovno odločanje

Rast prodaje je najpomembnejši dejavnik denarnega toka. Profitna marža in stalni stroški so dejavniki denarnega toka, ki za poslovodstvo pomenijo izhodišče pri spremljanju vsakodnevnih odločitev. Pomembna odločitev za vsakega direktorja je rast podjetja. Prag pokritja stalnih stroškov je obratni kapital, najbolj izpostavljen nihanju denarnega toka na kratek rok. Poslovodstvo mora ...
Samo za aktivne naročnike