2021

01. 10. 2021

Statistični podatki - oktober 2021

Minimalna bruto plača za leto 2021 v RS je 1.024,24 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.932,05 evrov.Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.256,24 evrov.Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks ...
30. 9. 2021

Povračila potnih stroškov prevoza na delo in iz dela - dodatno pojasnilo

V zvezi s povračili stroškov prevoza na delo in iz dela je treba najprej pogledati pravno podlago, torej višino, ki jo je treba delavcu povrniti na podlagi delovnopravne zakonodaje (bodisi je to KP, interni akt ali pogodba o zaposlitvi).Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega ...
22. 9. 2021

Kaj vse se šteje za osnovo za nadomestila plače ?

V osnovo za izračun nadomestila plače se vštevajo: mesečna plača zaposlenega in nadomestila, ki jih je zaposlen dobil iz naslova delovnega razmerja (uspešnost, nadure), nadomestilo za brezposelnost, starševsko nadomestilo in nadomestila, ki so bila izplačana v breme obveznega zavarovanja. V osnovo za izračun nadomestila plače se ne vštevajo: regres za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 9. 2021

Odškodnina za neizkoriščen letni dopust zaposlenih

Za delavce, ki pravice do letnega dopusta niso mogli izrabiti (razlog bolniška odsotnost, delovni proces), se jim lahko obračuna in izplača nadomestilo (odškodnina) za neizkoriščen letni dopust.Nadomestilo se izračunano tako, da je delavec postavljen v položaj, primerljiv s položajem, v katerem bi bil, če bi izvršil pravico med trajanjem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 9. 2021

Pogodbena ureditev malega dela

Pogodba o malem delu je podobna pogodbi o zaposlitvi. Bistvena razlika za stranki pogodbe je v določbah o času trajanja in načinu njenega prenehanja. Skupno obema pogodbama je obvezna prijava v socialno zavarovanje in obračunavanje ter plačevanje prispevkov za socialno varnost po zakonu. Omejitve so: traja največ 20 ur na ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 8. 2021

Pogodbene kazni in SRS 15

Organizacija mora prihodke pripoznati in upoštevati transakcijsko ceno (to je cena za znesek nadomestila, za katerega kupec pričakuje, da je opravičen do njega v zameno za prenos obljubljenega blaga ali storitev), ki določa velikost pripoznanih prihodkov. V primeru danih garancij, ugodnosti in verjetnosti, da lahko do njih pride, je potrebno ...
16. 8. 2021

Statistični podatki-september 2021

Minimalna bruto plača za leto 2021 v RS je 1.024,24 evrov. Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 2.007,80 evrov. Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.286,61 evrov. Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna. Letna inflacija – povprečni indeks ...
09. 8. 2021

Tehnike vrednotenja premoženja

Organizacije svoja zemljišča, zgradbe in naložbene nepremičnine lahko vrednotijo po metodah, kot so:- nabavna vrednost,- metode prevrednotenja ali- naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti.
Samo za aktivne naročnike
04. 8. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - avgust 2021

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.
02. 8. 2021

Odgovornost za vsebino računovodskih izkazov

V primeru ugotovljenih napak ali prevar v računovodskih izkazih organizacij in podjetnikov, ki plačajo preveč ali premalo davka državi, se pojavljajo vprašanja, kdo zato odgovarja. Odgovor je naslednji. Za pravilno sestavo poročil in obračunov za potrebe FURS in AJPES so odgovorni člani organizacij in nadzora organizacije, ki morajo zagotoviti, da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike