Tanka kapitalizacija in obračun obresti od presežka posojil

Tanka kapitalizacija pomeni, da gre za (davčne namene) presežno zadolževanje družbe s strani družbenika, ki ima v družbi lastništvo od 25 % naprej.

Posledično so davčno nepriznani odhodki od obresti od presežka posojil, ki presega štirikratno knjigovodsko vrednost kapitala, ki ga ima družbenih (posojilodajalec) v družbi. Vendar ima družba možnost, da dokaže, da bi lahko dobila posojilo ob enakih oz. primerljivih pogojih tudi od nepovezane osebe in se posledično odhodek iz naslova obračunanih obresti lahko upošteva kot davčno priznan.

Izračun povprečnega stanja kapitala = stanje prvega dne iz zadnjega dne v poslovnem letu (upoštevajo se vse sestavine kapitala brez tekočega dobička ali izgube) / 2.

Primer: Celotni kapital 24.000 € + 30.000 € / 2 = 27.000 €. Družbenik je udeležen v kapitalu 100 %. Svoji družbi je dal posojilo 135.000 €. Obrestna mera je 2 % letna in rok vračila so tri leta. Obračun obresti v posameznem davčnem letu (deljeno na tri leta).

Obračun obresti = 135.000 € x 3 x 2 / 100 = 8.100 €.

Presežek obresti = (135.000 € - 108.000 €) = 27.000 € x 2 x 3 = 1.620 €.

Višek obresti se izvzame v obrazcu davčnega obračuna pod 6.26 (540 € - za vsako posamezno leto).

Nazaj