Računovodski svetovalec za leto 2022

21. 11. 2022

Oprema, za katero se lahko uveljavljajo davčne olajšave

Predstavljamo vam vrste investicijskih olajšav v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki lahko ali ne uveljavite v davčnem obračunu za leto 2022.Oprema – investicijska olajšava- stroji, naprave, orodja, računalniška oprema (strojna, programska), motorna vozila (traktorji),- delovni stroji (ne presegajo 40km/h,) kot so: bagerji, viličarji, katerih namen ni prevoz potnikov ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 11. 2022

Aktualni statistični podatki za oktobrsko plačo

Število delovnih dni v oktobru je 20. Število praznikov za nadomestilom plače je 1. Fond ur je 168.Povprečna mesečna bruto plača (za avgust) 2022 : 2.007,94 EURPovprečna bruto plača za zadnje trimesečno (zadnji podatek za avgust) 2022: 2.005,94 evrov.Najnižja osnova za obračun prispevkov: 1 ...
02. 11. 2022

Blagajniško poslovanje

Organizacija je povrnila zaposlenemu materialne stroške v vrednosti 732 evrov z vključenim DDV, ki je založil svoja denarna sredstva. Predložil je dva računa, iz katerih je razvidno, da gre za deljenje računov. Zap. št.   Kategorija Konto Debet Kredit 1 Stroški pisarniškega materiala         Stroški pisarniškega materiala ...
Samo za aktivne naročnike
28. 10. 2022

Nabava računalniškega programa in stopnja amortizacije

Organizacija je nabavila računalniški program za vodenje računovodstva v vrednosti 122.000 € z vključenim DDV. Amortizirali ga bodo 5 let (20 % letno). Davčno priznana amortizacijska stopnja je 10 %. Zap. št.   Kategorija Konto Debet Kredit 1 Nabava računovodskega programa         Premoženjske in druge pravice 003 100.000 ...
Samo za aktivne naročnike
25. 10. 2022

Obrazec REK-O od leta 2023 dalje

Finančna uprava Republike Slovenije je pripravila prenovo REK obrazcev, na podlagi katere bodo ukinili obstoječi REK obrazci (REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD) in tudi obrazec ZAP/M. Vse navedene obrazce bo nadomestil nov obrazec REK-O. Spremembe se obetajo tudi glede predlaganja popravkov že oddanega REK obrazca, kot tudi pri oddaji ...
29. 9. 2022

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju

Za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, ko je nad dolžnikom že uveden stečajni postopek, se uporabljajo določbe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list št. 126/07, s spremembami v nadaljevanju ZFPPIPP), saj z začetkom stečajnega postopka prenehajo pravice upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja po splošnih ...
Samo za aktivne naročnike
16. 9. 2022

Zaposlitev delojemalca med letom in izplačilo sorazmernega dela regresa za letni dopust

Pravica do regresa za letni dopust je povezana s pravico do letnega dopusta, ki jo ima o zakonu o delovnih razmerjih vsak zaposlen, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (nedoločen ali določen čas). Zaposlen je upravičen do sorazmernega dela dopusta, če se je zaposlil med letom. Upoštevajo se polni meseci ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 9. 2022

Aktualni statistični podatki

Minimalna bruto plača za leto 2022 v RS je 1.074,43 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 2.007,64 evrov.Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.307,61 evrov.Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna.Letna inflacija – povprečni indeks ...
25. 8. 2022

Višina izplačila regresa za letni dopust

Zakon o delovnih razmerjih ne določa, da mora delodajalec vsem zaposlenim izplačati regres za letni dopust v enaki vrednosti., temveč določa le najmanjši znesek regresa za letni dopust, ki je v vrednosti bruto minimalne plače. Različna višina izplačila zaposlenim je treba urediti in zapisati v internih aktih (Pravilnik o delovnih ...
22. 8. 2022

Poroštvo družbenika

V zakonu o davčnem postopku je urejen institut poroštva, ki omejuje davčnega zavezanca, da se izogne izterjavi davkov z odsvojitvijo prenosa premoženja na povezano osebo. V primeru, da davka ni mogoče izterjati iz premoženja dolžnika, se izterja iz premoženja povezanih oseb, ki so premoženje cenovno odplačali po nižji od tržne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

s