Aktualne vsebine za leto 2022

25. 5. 2022

Obdavčitev gradbene storitve davčnemu nezavezancu za DDV

Obnova in popravilo stanovanj se ob določenih pogojih obdavči z 9,5 % DDV, ki morajo biti del socialne politike (uporabna površina 120 m2 oz. hiše 250 m2).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 5. 2022

Sprememba pri nadomestilih za bolniško odsotnost v breme delodajalca

Zakon o delovnih razmerjih -1C in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določata skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca, s. p., kmete in družbenike iz 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti:
19. 5. 2022

Izplačilo regresa v več delih in njihova obdavčitev

Regres je treba izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, razen v določenih izjemah, denimo ob poznejši sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ali če je s kolektivno pogodbo ob nelikvidnosti delodajalca dopusten poznejši rok.
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Obdavčitev nevrnjenih posojil družbenikov ob zapiranju gospodarske družbe

Lastniki gospodarskih družb mnogokrat pozabijo na dejstvo, da so od lastne gospodarske družbe prejeli posojilo. V primeru izbrisa gospodarske družbe je posojilo še vedno prikazano v bilanci stanja in ni vrnjeno. FURS v davčnem nadzoru opredeli nevrnjeno posojilo kot prikrito izplačilo dobička. Družbenik, ki je v kapitalu udeležen 25 odstotkov ...
19. 4. 2022

Aktualni statistični podatki

Števil odelovnih dni v februarju je 19. Število praznikov za nadomestilom plače je 2. Fond ur je 168.Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP): 1.923,92 EURPovprečna bruto plača za zadnje trimesečno 2.024,20 evrov.Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje ...
13. 4. 2022

Odbitek DDV od osebnih vozil

Organizacije lahko odbijajo DDV, če so kupile osebno vozilo, ki ga bodo uporabljale za poslovne namene in če je brez izpustov ogljikovega dioksida in cena ne presega 80.000,00 evrov (električni avtomobili). V primeru, da zaposleni uporabljajo osebno vozilo tudi v zasebne namene (boniteta), se mora za ta del ...
10. 3. 2022

Aktualni statistični podatki

Statistični podatki, ki jih boste potrebovali pri obračunu plač za februar.
03. 3. 2022

Obdavčitev nagrade družbenikom

Izplačilo nagrade družbenikom je obdavčeno po zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki je obdavčeno z 27,50 odstotkov davčnega odtegljaja (dokončen davek). Družba je na skupščini družbenikov potrjevala letno poročilo za preteklo leto in odločala o delitvi bilančnega dobička na dan 31.12. Družbeniki so izglasovali, da bodo del dobička izplačali ...
02. 3. 2022

Popusti pri prodaji

Prodajalci pri prodaji svojih storitev, gotovih proizvodov ali trgovskega blaga svojim kupcem ponujajo različne vrste popustov.Popusti so lahko:- komercialni (količinski popusti ob prodaji, letni popusti glede na dobavo) in- finančni (plačilo pred dogovorjenimi valutnimi roki).
Samo za aktivne naročnike