Arhiv

04. 6. 2020

Najem ali nakup konja

Med biološka sredstva − osnovno čredo podjetje razvrsti živali, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ter se bodo po pričakovanju uporabljale v več kot enem obračunskem obdobju (na primer govedo za pridobivanje mleka, ovce za pridobivanje volne, plemenske živali, konje za tečaje jahanja, pse ...
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2020

Odpravnine

Obdavčitev odpravnine za določen čas Odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas se obračunajo v skladu z 79. členom ZDR-1. Od 1. 1. 2014 je sprememba obdavčitev teh odpravnin, ki niso več obdavčene s prispevki delodajalca (16,1 %), delojemalca (22,1 %) in akontacijo dohodnine. Obdavčitev so oproščene tiste ...
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2020

Odložene obveznosti za davek

Zmanjšanje presežka iz prevrednotenja je potrebno vključiti v davčno bilanco v obdobju, ko je to zmanjšanje nastalo.
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2020

Poslovni najem

Poslovni najem je posebna vrsta najema in je namenjen tistim, ki jih ne zanima nakup predmeta najema po poteku pogodbe, ampak jih zanima predvsem uporaba predmeta najema. Sredstvo, ki ga podjetnik vzame v najem, se vodi izvenbilančno in na takšen način podjetnik izkazuje manjšo kreditno izpostavljenost. Ob izteku pogodbe za ...
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2020

Zabilančne evidence

V zunajbilančne evidence knjižimo poslovne dogodke, katerih knjiženje ni predvideno (obvezno) v bilančnih evidencah in postavke nimajo neposrednega učinka na velikost sredstev in obveznosti do virov sredstev. Predstavljajo vir informacij o poslovanju in morebitnih bodočih obveznostih ter tako omogočajo boljše kontroliranje poslovnih procesov in so podlaga za pravilno informiranje, kar ...
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2020

Koledarček 8/2019

Obveznosti za avgust 2019
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2020

Dajanje vzorcev potencialnim kupcem

Pojavljajo se dvomi o pravilnosti dajanja in obračuna poslovnih vzorcev, ki so podvržena davčnim obveznostim. Davčni zavezanci (pravne osebe in samostojni podjetniki) svojim kupcem in bodočim kupcem pošiljajo poslovne vzorce. Dajanje poslovnih vzorcev je ena od oblik oglaševanja. Primer obračuna najdete spodaj.
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2020

Statistika - december 2019

Minimalna bruto plača za leto 2019 v RS je 886,63 evrov.Povprečna bruto plača za zadnje trimesečno obdobje je 1.712,11 evrov.Povprečna neto plača v RS za zadnje tri mesečno obdobje 1.105,26 evrov.Letna obrestna mera zamudnih obresti je 8-odstotna.Letna inflacija – povprečni indeks cen ...
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2020

Davčne novosti v letu 2020

Z januarjem 2020 bodo začele veljati določene davčne novosti, ki jih je vlada sprejela v oktobru 2019.
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2020

Prodaja in zavarovanje plačila z izvršnico, ki ni bila unovčena

Družba 1 je prodala trgovsko blago v vrednosti 61.000 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Zaloge se vodi po nabavni ceni, ki je 35.000 evrov. Rok plačila je 15 dni. Posel je Družba 1 dobila zavarovanega z izvršnico.
Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12