Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2023

14. 3. 2023
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
 
K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
 
v Republiki Sloveniji, januar 2023 
 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2023 v primerjavi z decembrom 2022 je bil 0,015.
 
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2023 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,221.
 
3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2023 v primerjavi z decembrom 2022 je bil 0,002.
 
4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2023 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,100.
 
Št. 9626-76/2023/12
Ljubljana, dne 24. februarja 2023
EVA 2023-1522-0003
Tomaž Smrekar 
generalni direktor 
Statističnega urada 
Republike Slovenije 

Nazaj

s