Davčni obračun 2020 in vpliv prejema državnih pomoči

01. 3. 2021

Kako je z delnim kritjem fiksnih stroškov za zadnje trimesečje leta 2020?

Država subvencionira delno kritje fiksnih stroškov organizacijam, ki so jim prihodki v zadnjem trimesečju (Oktober – December) leta 2020 upadli v primerjavi z letom 2019 in zadnjim trimesečjem leta 2019: od 30 do 70 odstotkov – povrnila jim bo 1,8 odstotka prihodkov od prodaje za leto 2019 (oziroma 0,6 odstotka ...
01. 3. 2021

Kdaj je potrebno državno pomoč vrniti ?

Koraki so naslednji:a) Obvestiti FURS: o neizpolnjevanju pogojev za pridobitev subvencij;b) Rok za obvestilo FURS: najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna leto 2020 (do 31. 3. 2021);c) FURS izda odločbo o vračilu ind) Rok za plačilo je v roku 30-tih dneh po datumu, ko je ...
01. 3. 2021

Ob izdelavi računovodskih izkazov za leto 2020 ugotovite, da ne izpolnjujete pogojev za prejeto državno pomoč, ki ste jo prejeli v letu 2020.

Potrebni je pregled in primerjava poslovnih prihodkov, ki so bili doseženi v letu 2020 z doseženimi poslovnimi prihodki v letu 2019. V primeru, da so nižji od 20 odstotkov, je potrebno državno pomoč vrniti.
01. 3. 2021

Za katere mesece ste oproščeni akontacije dohodnine?

Za meseca april in maj 2020 in se ni naredil obračun davka ob oddaji davčnega obračuna za leto 2020. V primeru, da se akontaciji za April in Maj 2020 nista plačalei, se vpiše v obrazec davčnega obračuna: pod zaporedna številka 25 (s. p.) oziroma pod zaporedna številka 22 (gospodarske družbe ...
01. 3. 2021

Kdaj je potrebno državno pomoč vračati?

Vračati jo je potrebno, če so poslovni prihodki leta 2020 v primerjavi z letom 2019 manjši od 20 odstotkov.V primeru, da je izpad prihodkov večji od 20 odstotkov prejetih državnih pomoči ni potrebno vračati.Pozor: Potreba na ustrezno dokazovanje z knjigovodskimi listinami in poslovno dokumentacijo.
01. 3. 2021

Katere državne pomoči COVID-19 morate izvzeti iz prihodkov in katerih ne?

Iz prihodkov morate izvzeti državne pomoči glede financiranja sredstev (javni razpisi, dotacije, občinske pomoči ipd.), ki so evidentirane na kontu 768 in kontu 769 (dobiček pri prodaje OOS in plačilo oslabitve terjatev iz preteklih let, odpise obveznosti zaradi zastaranja).
01. 3. 2021

Je treba temeljni mesečni dohodek prišteti k poslovnim prihodkom?

Temeljni mesečni dohodek, ki so ga uveljavili samostojni podjetniki, kot samozaposleni, se prišteva v poslovne prihodke, ki so knjiženi na kontu 768. V davčnem obračunu se temeljni dohodek (za mesece, ki ga jih je samostojni podjetnik posameznik uveljavil) izvzamejo pod zaporedno številko 2. 8. (davčno nepriznani prihodki). To pomeni, da ...
01. 3. 2021

Kaj se šteje med poslovne prihodke in kako se primerjajo doseženi poslovni prihodki v letu 2020 v primerjavi z letom 2019

V skladu s priporočenim enotnim kontnim načrtom so poslovni prihodki (določeni konti skupine 76):