Posebnosti priprave letnega poročila pri proračunskih uporabnikih

01. 2. 2016

Sestavni deli letnega poročila

Ra č unovodsko poro č ilo Računovodsko poročilo je del letnega poročila, ki ga vedno pripravi pooblaščeni računovodja oziroma oseba, ki je odgovorna za področje računovodstva.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Pravne osebe javnega prava, ki so zavezane pripraviti letno poročilo

V prvem členu Zakona o računovodstvu je določeno, da so zavezanci za pripravo letnih poročil pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Pravne podlage priprave letnega poročila pri proračunskih uporabnikih

Za letno poročilo lahko rečemo, da je to eno najpomembnejših orodij poslovnega poročanja. Poslovno poročanje je proces predstavljanja tako računovodskih kot neračunovodskih informacij o poslovanju poročevalske enote – proračunskega uporabnika.