Koledarček za marec 2021

Pomembni datumi za mesec marec.

10.03.2021

- Plačati akontacijo davka od pravnih oseb

- Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

16.03.2021

- Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene

in prispevke plačati (sami ali potrditi predložitev FURS) in prispevke plačati (najkasneje do 20. v mesecu)

- Predložiti FURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na osnovi 040, 112 in prispevke plačati

- Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU

18.03.2021

- Prijava v večstranski pobot prek AJPES

19.03.2021

- Predložitev BS poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih kapitalskih transferih z nerezidenti – BST

- Predložiti BS poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD

- Predložiti BS poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti –SN-T

- Predložiti BS poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov - DVP

- Predložiti FURS rekapitulacijsko poročilo za februar 2021

31.03.2021

- Predložiti FURS napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2020 (e-oddaja)

- Predložitev FURS napoved za odmero dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2019 (e-oddaja)

- Predložitev FURS napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nazornih organov za leto 2020

- Predložiti FURS obračun DDV in obveznost tudi plačati

- Predložiti BS poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – obrazec SKV

- Predložiti AJPES poročilo o izplačanih plačah – obrazec 1-ZAP/M

- Predložiti FURS davčni obračun davka od dohodka pravih oseb 2020

- Predložiti FURS obračun dohodnine od dohodkov iz dejavnosti 2020

- Predložitev AJPES letnega poročila za gospodarske družbe in podjetnike, zadruge, društva za leto 2020

- Predložitev FURS poročilo o dobavi blaga in storitev po 76. a členu ZDDV-1

- Podatki o embalaži

Oddati REK-1 ob izplačilu plače oz. najkasneje do konca naslednjega meseca za ostala izplačila pod VD: 1190, ki so bila izplačana po izplačilu plače in jih je potrebno poročati (potni nalogi – dnevnice, kilometrina, ostali stroški službenih poti, dane akontacije za službeno pot).

Nazaj