Obračun davka od dohodka pravnih oseb

31. 03. 2023 | Gospodarstvo

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ureja plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom. Tako se prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida v skladu z določbami računovodskih standardov prilagodijo (povečajo in/ali zmanjšajo) glede na določbe ZDDPO-2. Kdo

Obračun predložijo pravne osebe domačega prava (razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti), pravne osebe tujega prava ter družbe oziroma združenja oseb vključno z družbami civilnega prava po tujem pravu, ki nimajo pravne osebnosti in ki niso zavezanci za dohodnino. Rezidenti (zavezanci, ki imajo sedež v Sloveniji ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji) so zavezanci za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje. Nerezidenti so zavezanci za davek od dohodkov, ki jih dosegajo v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji, in za davek od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in za katere je določena obveznost za davčni odtegljaj.

Kdaj

Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb mora predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto. O izbiri mora obvestiti davčni organ, izbranega davčnega obdobja pa ne sme spreminjati tri leta. Specifični načini in roki za predložitev davčnega obračuna so določeni pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca, pri združitvah, v posebnih primerih pripojitev ali spojitev, pri razdelitvah z ustanovitvijo in razdelitvah s prevzemom, v posebnih primerih razdelitev, pri oddelitvah z ustanovitvijo in oddelitvah s prevzemom, v posebnih primerih oddelitev, pri postopku prisilne poravnave, pri stečajnem postopku, pri postopku likvidacije, pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po skrajšanem postopku.

Kje in kako

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb s prilogami zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Popravke obračunov in priloge za obdobja do 1. 1. 2018 mora zavezanec predložiti s pomočjo programa Silvester Pelias. Obračun in priloge v pdf za pretekla leta so dostopna na spletni povezavi.

Nazaj

s