Prenehanje in preoblikovanje pravne osebe

28. 7. 2023

Računovodstvo v postopku likvidacije

V primeru likvidacije morajo biti vse obveznosti do zaposlenih, bank in dobaviteljev v celoti poravnane. Ne gre za odpise ali oslabitve vrednosti terjatev. Družbeniki morajo pri odvetniku podpisati izjavo, da so poravnane vse obveznosti. Če se upniki pritožijo, da obveznosti niso poravnave, mora družba objaviti stečaj. Če obveznosti niso poravnane ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2023

Postopki statusnega preoblikovanja družb

Poznamo dve vrsti statusnega preoblikovanja:materialno informalno statusno preoblikovanje.Osnovne oblike statusnih preoblikovanj so:združitev (spojitev ali pripojitev),delitev (razdelitev, oddelitev ali izčlenitev),prenos premoženja,sprememba pravnoorganizacijske oblike.Kadar gre za združitev več družb v eno družbo, se sredstva, dolgove in kapital prenese od prevzetih družb na prevzemno družbo ...
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2023

Prenehanje družbe z izbrisom brez likvidacije

Postopek prenehanja družbe z izbrisom je možen za vsako družbo, ki je vpisana kot subjekt v sodnem registru. Najprej je treba narediti likvidacijo, ki zajema prodajo vsega premoženja družbe, plačilo vseh obveznosti in razdelitev ostanka premoženja družbenikom.Dodatni razlogi za izbris so:če gospodarska družba v dveh zaporednih poslovnih letih ...
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2023

Likvidacija pravne osebe

Likvidacija je eden izmed načinov prenehanja pravne osebe. Družba lahko preneha tudi na podlagi stečajnega postopka, s pripojitvijo k drugi družbi ali z združitvijo.Poznamo dve obliki likvidacije, in sicer:prostovoljno (izvede pravna oseba sama – ureja jo ZGD-1) inprisilno (izvede sodišče, neodvisno od volje pravne osebe – ureja jo ZFPPIPP ...
Samo za aktivne naročnike
26. 7. 2023

Prenehanje po skrajšanem postopku

Gre za prenehanje družbe brez likvidacije, ki poteka po hitrem postopku, zato so stroški bistveno manjši. Vsi družbeniki morajo predlagati registrskemu organu izbris družbe iz registra brez likvidacije in predlogu priložijo sklep o prenehanju s skrajšanim postopkom. Priložijo tudi notarsko overjeno izjavo vseh delničarjev o tem, da so poplačane vse ...
s