Kratkoročna in dolgoročna posojila

27. 1. 2021

Dano posojilo družbe večinskemu družbeniku

Družba Vihar, d. o. o., je dala dolgoročno posojilo svojemu družbeniku A v vrednosti 15.000 evrov z rokom vračila pet let. Letna obrestna mera je 2-odstotna. Rok vračila posojila je ob koncu dobe, s tem da se obresti obračunava in plačuje letno.
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Prodaja trgovske družbe fizičnim osebam (občanom) na potrošniški kredit 3

Družba Zajček, d. d., je v svoji trgovini občanom (fizičnim osebam) prodala blago na potrošniški kredit v vrednosti 3.000 evrov z rokom odplačila 24 mesecev. Obresti so 3-odstotne letne. Družba Zajček, d. d., vodi zaloge trgovskega blaga po nabavni ceni.
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Prodaja trgovske družbe fizičnim osebam (občanom) na potrošniški kredit 2

Družba Zajček, d. d., je v svoji trgovini občanom (fizičnim osebam) prodala blago na potrošniški kredit v vrednosti 3.000 evrov z rokom odplačila 24 mesecev. Obresti so 3-odstotne letne. Družba Zajček, d. d., vodi zaloge trgovskega blaga po prodajni ceni. Vkalkulirana marža je 10-odstotna.
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Prodaja trgovske dužbe fizičnim osebam (občanom) na potrošniški kredit

Družba Zajček, d. d., je v svoji trgovini občanom (fizičnim osebam) prodala blago na potrošniški kredit v vrednosti 3.000 evrov z rokom odplačila 24 mesecev. Obresti so 3-odstotne letne. Družba Zajček, d. d., vodi zaloge trgovskega blaga po prodajni ceni z vračunanim DDV. Vkalkulirana marža je 10-odstotna in davek ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Dano posojilo večinskemu družbeniku

Družba Vihar, d. o. o., je družbeniku A dala dolgoročno posojilo  v vrednosti 15.000 evrov z rokom vračila pet let. Letna obrestna mera je 2-odstotna. V posojilni pogodbi je dogovorjeno, da posojilojemalec vsako leto vrne petino glavnice in pripadajoče letne obresti. Lastnik ne odplačuje svoje obveznosti iz naslova glavnice ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Prejeto posojilo od večinskega družbenika

Družba Vihar, d. o. o., je prejela dolgoročno posojilo od svojega družbenika (ustanovitelja družbe) v vrednosti 15.000 evrov z rokom vračila pet let. Letna obrestna mera je 4-odstotna. Rok vračila posojila je ob koncu dobe, s tem da se obresti obračunava in plačuje letno.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Kratkoročna in dolgoročna posojila

Družba Vihar, d. o. o., je prejela od domače banke kratkoročno posojilo v vrednosti 90.000 €. Vrednost obresti je 6.000 €. Družba Vihar, d. o. o., je čez pet mesecev v celoti vrnila posojilo in obresti.
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2016

Izdane dolgoročne obveznice

Družbe lahko pridobijo in zbirajo finančna sredstva tudi z izdajanjem dolgoročnih obveznic. Obveznica je način zbiranja oziroma posojanja denarnih sredstev ali oblika zadolževanja. Je dolgoročna oblika zadolževanja, zato jo imenujemo dolžniški vrednostni papir. Izdajatelj obveznic mora ob izdaji izdelati prospekt in v njem opredeli, za katere namene bo uporabil pridobljeni ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Kratkoročnost dolgoročnih posojil in terjatev

Iz dolgoročnih obveznosti je treba izključiti in prenesti med ustrezne kratkoročne obveznosti zneske oziroma dele posojil, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni po datumu izdelave bilance stanja, kar pomeni, da lahko družba kot kratkoročne obveznosti izkaže v bilanci stanja le tisti del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2016

Knjiženje hipoteke za prejeta kratkoročna in dolgoročna posojila

Družba Zajček, d. d., je najela dolgoročno posojilo pri domači banki v vrednosti 700.000 €. V zavarovanje je dala hipoteko v vrednosti 1 : 1,5 vrednosti dolgoročnega posojila. Vrednost hipoteke je 1.050.000 €.
Samo za aktivne naročnike
s