Kratkoročna in dolgoročna posojila

06. 2. 2024

Obresti posojilnih pogodb, ki povečujejo nabavno vrednost OOS

Družba 1, d. o. o., je najela dolgoročno posojilo pri banki za nakup stroja za proizvodnjo. Vrednost nabave je 100.000 evrov brez vključenega 22-odstotnega davka na dodano vrednost, odvisni stroški so 15-odstotni in obresti za dolgoročno posojilo so do aktiviranja 1.500 evrov. Od aktiviranja naprej so mesečne bančne ...
Samo za aktivne naročnike
27. 12. 2023

Organizacija da posojilo družbeniku (lastniku)

Družbeniki, (lastniki) manjših organizacij, pogosto ne ločujejo osebnega premoženja od premoženja organizacije, kjer imajo delež v kapitalu organizacije.Od organizacij prejemajo posojila (dolgoročna, kratkoročna), za katera sklenejo posojilno pogodbo v kateri je določena glavnica, pripadajoča obrestna mera (fiksna ali variabilna) in čas vračila glavnice in plačila obresti.Mnogi družbeniki (lastniki ...
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2023

Tanka kapitalizacija - organizacija prejme posojilo od družbenika (lastnika)

Tanka kapitalizacija pomeni, da gre za (davčne namene) presežno zadolževanje organizacije s strani družbenika (lastnika), ki ima lastništvo od 25 odstotkov dalje v kapitalu organizacije.Davčne posledice čezmernega financiranja organizacije z dolžniškim kapitalom (tuji viri financiranja s strani družbenikov ali lastnikov) je določeno, da so davčno priznani odhodki financiranja v ...
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2021

Dano posojilo družbe večinskemu družbeniku

Družba Vihar, d. o. o., je dala dolgoročno posojilo svojemu družbeniku A v vrednosti 15.000 evrov z rokom vračila pet let. Letna obrestna mera je 2-odstotna. Rok vračila posojila je ob koncu dobe, s tem da se obresti obračunava in plačuje letno.
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Prodaja trgovske družbe fizičnim osebam (občanom) na potrošniški kredit 3

Družba Zajček, d. d., je v svoji trgovini občanom (fizičnim osebam) prodala blago na potrošniški kredit v vrednosti 3.000 evrov z rokom odplačila 24 mesecev. Obresti so 3-odstotne letne. Družba Zajček, d. d., vodi zaloge trgovskega blaga po nabavni ceni.
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Prodaja trgovske družbe fizičnim osebam (občanom) na potrošniški kredit 2

Družba Zajček, d. d., je v svoji trgovini občanom (fizičnim osebam) prodala blago na potrošniški kredit v vrednosti 3.000 evrov z rokom odplačila 24 mesecev. Obresti so 3-odstotne letne. Družba Zajček, d. d., vodi zaloge trgovskega blaga po prodajni ceni. Vkalkulirana marža je 10-odstotna.
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Prodaja trgovske dužbe fizičnim osebam (občanom) na potrošniški kredit

Družba Zajček, d. d., je v svoji trgovini občanom (fizičnim osebam) prodala blago na potrošniški kredit v vrednosti 3.000 evrov z rokom odplačila 24 mesecev. Obresti so 3-odstotne letne. Družba Zajček, d. d., vodi zaloge trgovskega blaga po prodajni ceni z vračunanim DDV. Vkalkulirana marža je 10-odstotna in davek ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Dano posojilo večinskemu družbeniku

Družba Vihar, d. o. o., je družbeniku A dala dolgoročno posojilo  v vrednosti 15.000 evrov z rokom vračila pet let. Letna obrestna mera je 2-odstotna. V posojilni pogodbi je dogovorjeno, da posojilojemalec vsako leto vrne petino glavnice in pripadajoče letne obresti. Lastnik ne odplačuje svoje obveznosti iz naslova glavnice ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2017

Prejeto posojilo od večinskega družbenika

Družba Vihar, d. o. o., je prejela dolgoročno posojilo od svojega družbenika (ustanovitelja družbe) v vrednosti 15.000 evrov z rokom vračila pet let. Letna obrestna mera je 4-odstotna. Rok vračila posojila je ob koncu dobe, s tem da se obresti obračunava in plačuje letno.
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Kratkoročna in dolgoročna posojila

Družba Vihar, d. o. o., je prejela od domače banke kratkoročno posojilo v vrednosti 90.000 €. Vrednost obresti je 6.000 €. Družba Vihar, d. o. o., je čez pet mesecev v celoti vrnila posojilo in obresti.
Samo za aktivne naročnike
s