Dolgoročne rezervacije

27. 9. 2023

Rezervacije za reorganizacijo

SRS11 dovoljujejo, da se bodoče stroške poslovanja, ki so utemeljeni, tudi oblikuje, rezervira in ustrezno črpa.   Reorganiziranje poslovanja na makro in mikro nivoju organizacije je program, ki ga organizacija načrtuje ter ga obvladuje poslovodstvo in pomembno spreminja: ali področje poslovanja, s katerim se ukvarja organizacija, ali način vodenja poslovanja ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2023

Razlika med dolgoročnimi rezervacijami in časovnimi razmejitvami

Časovne razmejitve so lahko tako terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki bodo verjetno nastale, zato jih lahko zanesljivo ocenimo. Zanje obstaja velika stopnja verjetnosti, da bodo odhodki oziroma prihodki nastali, ali je celo že natančno znano, do koga, kdaj in v kolikšni višini bo imelo podjetje terjatve in obveznosti ...
Samo za aktivne naročnike
s