Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost

30. 9. 2016

Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost

Zasebniki morajo v skladu s SRS 39.44 na koncu obračunskega obdobja opraviti popis (inventuro) sredstev in obveznosti do njihovih virov. S popisom se podatki v poslovnih knjigah uskladijo z dejanskim stanjem. Zasebniki popišejo:
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Nedokončana proizvodnja, poslana kooperantu

Samostojni podjetnik je 70.000 evrov polproizvodov, ki jih je imel na zalogi, poslal svojemu poslovnemu partnerju (kooperantu), da jih dodela in pobarva. Kooperant je poslal račun v vrednosti 6.100 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Prav tako je poslal nazaj obdelane proizvode, ki jih je samostojni podjetnik prevzel nazaj ...
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Material, poslan v predelavo in obdelavo h kooperantu

Samostojni podjetnik je 50.000 evrov materiala, ki ga je imel na zalogi, poslal svojemu poslovnemu partnerju (kooperantu), da ga zbrusi in lakira. Kooperant je poslal račun v vrednosti 12.200 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV. Prav tako je poslal nazaj obdelan material, ki ga je samostojni podjetnik prevzel nazaj ...
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Kalo zalog gotovih proizvodov

Samostojni podjetnik je ob letnem inventurnem popisu zalog gotovih izdelkov ugotovil primanjkljaj, ki je iz naslova kala v vrednosti 1.000 evrov, ki je nižji od zakonsko dovoljenega.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Kalo zalog trgovskega blaga, vodenih po prodajni ceni z DDV

Samostojni podjetnik je letno nabavil blago v vrednosti 100.000 evrov. Zakonsko dovoljen kalo je 2 odstotka od letne nabave. Zalogo trgovskega blaga vodi po prodajni ceni z DDV. Vkalkulirana razlika v ceni je 10 odstotkov in vkalkuliran DDV je 22 odstotkov. Ob letnem popisu zalog trgovskega blaga se je ...
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Kalo zalog trgovskega blaga, vodenih po prodajni ceni

Samostojni podjetnik je letno nabavil blago v vrednosti 100.000 evrov. Zakonsko dovoljen kalo je 2 odstotka od letne nabave. Zalogo trgovskega blaga vodi po prodajni ceni. Vkalkulirana razlika v ceni je 10 odstotkov. Ob letnem popisu zalog trgovskega blaga se je ugotovil primanjkljaj iz naslova kala v vrednosti 1 ...
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Kalo zalog trgovskega blaga, vodeno po nabavni ceni

Samostojni podjetnik je letno nabavil blago v vrednosti 100.000 evrov. Zakonsko dovoljen kalo je 2 odstotka od letne nabave. Zalogo trgovskega blaga vodi po nabavni ceni. Ob letnem popisu zalog trgovskega blaga se je ugotovil primanjkljaj iz naslova kala v vrednosti 1.800 evrov.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Popisne razlike pri popisu opredmetenih osnovnih sredstev

Ob koncu leta je popisna komisija pri samostojnem podjetniku ugotovila manjko stroja, katerega nabavna vrednost je 20.000 evrov in popravek vrednosti 15.000 evrov. Tržna vrednost je 6.000 evrov. Manjko je v breme samostojnega podjetnika.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Popisne razlike pri popisu trgovskega blaga – nabavna vrednost

Ob koncu leta je popisna komisija pri samostojnem podjetniku ugotovila manjko trgovskega blaga v vrednosti 1.500 evrov. Tržna vrednost je 1.700 evrov. Manjko je v breme samostojnega podjetnika in zaloge vodi po nabavni vrednosti.
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2016

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev

Primer: Zasebnik si je v svojih računovodskih usmeritvah zapisal, da bo konec poslovnega leta s popravkom vrednosti odpisal vse terjatve, katerih zapadlost konec leta je več kot 120 dni. Tako ima zasebnik takšnih terjatev konec leta 5.900 €. Te terjatve odpiše v breme poslovnega izida.
Samo za aktivne naročnike
s