Prispevki za socialno varnost podjetnika

15. 2. 2024

Prispevki za popoldanski s.p. za leto 2024 so višji kot lani

"Popoldanski s.p.""Popoldanski s. p." je pogovorni izraz, ki označuje poseben tip samostojnega podjetnika. Tak podjetnik opravlja dejavnost kot postranski poklic in v obvezno socialno zavarovanje ni vključen na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja).Opravljanje dejavnosti kot postranskega poklica je ...
13. 12. 2023

Bolniško nadomestilo za samostojne podjetnike nosilce dejavnosti

Samozaposlenim osebam, kot so samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti (dalje s. p.) v primeru bolniške odsotnosti do 20 delovnih dni ne pripada povračilo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije (dalje ZZZS). To pomeni, da morajo bolniško nadomestilo kriti z lastnimi sredstvi. V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ...
Samo za aktivne naročnike
12. 10. 2023

Bolniško nadomestilo za samostojne podjetnike

Samozaposlenim v primeru bolniške odsotnosti do 20 delovnih dni ne pripada povračilo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije (naprej ZZZS). To pomeni, da morajo bolniško nadomestilo kriti z lastnimi sredstvi. Nadomestilo s strani ZZZS pripada od 21 delovnega dneva (bolezen, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela ...
Samo za aktivne naročnike
30. 9. 2016

Prispevki za socialno varnost podjetnika

Samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost kot edini poklic, je samozaposlen in je vključen v obvezno zavarovanje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podjetnik ima poseben status, saj v svojem »podjetju« ni zaposlen ampak si svojo socialno varnost zagotavlja s plačevanjem prispevkov za socialno varnost.
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2016

Prispevki samostojnega podjetnika

Prispevki samostojnega podjetnika so mesečno ovrednoteni v višini 540,00 evra. Samostojni podjetnik jih plača vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec in odda obrazec »Obračun prispevkov za socialno varnost«.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Prispevki, ki jih plačujejo samozaposleni na podlagi opravljanja samostojne pridobitne in poklicne dejavnosti

Samozaposleni plačujejo prispevke v višini 38,2 % od zavarovalne osnove.
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2016

Osnove za obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

Zasebniki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje, na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Samo za aktivne naročnike
s