Kadrovsko področje

07. 5. 2024

Delovni čas in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev

Zaposleni ima potni nalog za službeno pot v trajanju osmih dni neprekinjeno (od ponedeljka do naslednjega ponedeljka). Gre za visokošolskega učitelja, plačna skupina D. Vprašanji, ki ju imamo, sta:Ali mu v času službene poti pripadajo nadure za dneva soboto in nedeljo?Ali mu po končanju službene poti pripada dnevni ...
Samo za aktivne naročnike
15. 4. 2024

Napredovanje v višji tarifni razred in prenos napredovanj

Primer: Na delovnem mestu knjigovodja V je zaposlena, ki je po napredovanjih trenutno uvrščena v 28 PR. S 1. 5. 2024 se ji bo spremenila tarifna skupina v VI.Ali se napredovanja prenesejo in bo s 1. 5. 2024 uvrščena v 31 plačni razred kot knjigovodja VI?Vprašanje se nanaša ...
Samo za aktivne naročnike
21. 11. 2023

Evidentiranje delovnega časa zaposlenih v vrtcu in šoli po novem ZEPDSV-A od 20. 11. 2023 dalje

Avtor: Tanja Bohl
Evidentiranje delovnega časa je ena izmed dolžnosti delodajalcev, ki jim jih nalaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06, s spremembami, v nadaljevanju: ZEPDSV)[1]. Evidentiranje delovnega časa delavcev je obvezno že vse od leta 2006, vendar pa je bil ZEPDSV pred ...
Samo za aktivne naročnike
17. 8. 2023

Delovnopravne pravice in obveznosti v primeru odsotnosti zaradi naravne nesreče za javni sektor

Avtor: Tanja Bohl
V luči nedavnih poplav, ki so prizadele Slovenijo, se postavlja nemalo vprašanj glede delovnopravne ureditve odsotnosti zaradi razlogov na strani delavca oziroma delodajalca. Delovnopravna zakonodaja daje več možnosti obravnave odsotnosti v primerih, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo, bodisi so na delo prišli, pa so morali zaradi nesreče ...
Samo za aktivne naročnike
25. 5. 2023

Delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo in stalna pripravljenost

Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) je urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2023

Katere javne uslužbence je treba oceniti?

Ocenjevanje javnih uslužbencev poteka enkrat letno, in sicer se javni uslužbenci ocenjujejo za delo opravljeno v preteklem koledarskem letu. Skladno s tretjim odstavkom 2. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21; v nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike
06. 3. 2023

Pogoji za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2023

Javni uslužbenec napreduje vsaka 3 leta za en ali dva plačna razreda, če so izpolnjeni predpisani pogoji (napredovalno obdobje, ustrezno število točk na podlagi ocen, ki jih določa uredba v 5. členu).Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja, v katerem je javni uslužbenec dosegel tri ocene, na podlagi katerih ...
23. 2. 2023

Ocenjevanje in napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2023

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi letos najprej izvesti ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2022, nato pa tudi postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Spremenjen ZSPJS je trajno spremenil  datum izplačila plače iz naslova napredovanja v ...
Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Uradni list RS, št. 161/22V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17, 24/18 in 54/21) se spreminjata 18. in 19. člen, ki ...
Samo za aktivne naročnike
17. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

UvodSpremembe pravilnikov o normativih in standardih na področju vzgoje in izobraževanjaSpremenjeni so bili pravilniki, ki urejajo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole, vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami, programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom in za ...
Samo za aktivne naročnike
s