Računovodski vidik vodenja evidenc na kmetijah

30. 9. 2016

Računovodski vidik vodenja evidenc na kmetijah

Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri pridelovanju kmetijskih pridelkov oziroma pri ustvarjanju proizvodov iz kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter pri morebitnem opravljanju storitev.
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Računovodska izkaza kmečkega gospodinjstva

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti določata sestavna dela letnega poročila za davčne namene, kot sta računovodska izkaza bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, ki ju je treba najkasneje 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti davčnemu organu AJPES.
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Pritoki in odtoki denarnih sredstev

Organizacija s statusom kmečkega gospodinjstva in podjetnika lahko prosto razporeja denarna sredstva, kar pomeni, da lahko brez posebnih omejitev pritekajo iz gospodinjstva in odtekajo v gospodinjstvo. Zato se prelivanje denarnih sredstev ne obravnava kot pridobitev oziroma odtujitev sredstev. Za knjiženje na predvidenem kontu 919 – Pritoki in odtoki denarnih sredstev se ...
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Prenosi stvarnega premoženja

Prenose stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti, pridobljenega oziroma zgrajenega pred začetkom opravljanja dejavnosti, v kmečko gospodinjstvo in podjetnika se v knjigovodstvu obravnava kot bilančno spremembo, pri kateri se poveča vrednost aktivne in hkrati poveča vrednost pasivne bilančne postavke na predvidenem kontu 903 in 918 – Prenosi vrednosti stvarnega premoženja med opravljanjem ...
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Začetno računovodsko merjenje zalog

Količinsko enoto zalog surovin in materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo: nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve, neposredni stroški nabave (prevozni stroški, stroški nakladanja in prekladanja ter iztovarjanja, transportno zavarovanje ipd.).
Samo za aktivne naročnike
20. 1. 2016

Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov

Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično stanje premoženja in resnični poslovni izid. Sestavi se jih, potem ko se v poslovnih knjigah, vodenih po načelih dvostavnega knjigovodstva, uskladita promet in stanje glavne knjige s prometom in stanjem pomožnih knjig ter knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom. Pri vodenju poslovnih knjig ...
Samo za aktivne naročnike
s