Video seminarji

17. 5. 2024

Finančni vidik izvedbe šole v naravi

Nov Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in spremenjen Pravilnik o financiranju šole v naravi bistveno spreminjata plačilo delavcem, spreminja financiranje izvedb šole v naravi.Pred kratkim med Vlado RS in sindikatom SVIZ podpisan in v Uradnem listu objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za ...
17. 5. 2024

Šolski sklad in njegovo delovanje

Med večjimi spremembami je s novelo ZOFVI doživelo tudi delovanje šolskih skladov in skladov vrtcev, med najpomembnejšimi pa to, da lahko prejemate donacije dohodnine državljanov. Tako je pomembno, da veste, kaj morate pri tem urediti, da boste ta sredstva lahko tudi prejemali. II. Šolski sklad oziroma sklad vrtca in njegovo ...
08. 3. 2024

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2024

Tudi v letu 2024 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) je bil sicer spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 1. 2024

Letno poročilo 2023 za javni sektor – zadnji napotki za izdelavo

Na seminarju so predstavljeni napotki za pravilno izdelavo letnega poročila in davčnega obračuna za posredne in neposredne proračunske uporabnike.Vsebina:Pregled zakonskih podlag pri sestavi letnega poročila za leto 2023 za javni sektorRazkritja po računovodskih izkazihPopis sredstev in obveznostiSplošno o davčnem obračunu DDPOPosebnosti davčnega obračuna glede ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 11. 2023

Izvršba na plačo

Izvršba na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke je najpogosteje izbrano izvršilno sredstvo za poplačilo upnikove terjatve. Pravila o zasegu plače, obsegu zasega in zneskih, ki so izvzeti, ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).Dolžnikov delodajalec oziroma njegovo računovodstvo mora pravila postopka poznati, saj so posledice za delodajalca hude ...
21. 11. 2023

Računovodske in davčne napake pri vodenju poslovnih dogodkov

Potrebno je upoštevati evidentiranje finančnih najemov, kratkoročnih (poslovnih) najemov in pravice do uporabe dolgoročnih sredstev in njihov vpliv na računovodske izkaze, kot jih določa MRS 15 in MRS 16. Potrebna je pravilnost oslabitev in odpisov terjatev, obveznosti, naložb ter zalog. Ugotavljajo se napačne oblike oblikovanja in črpanja dolgoročnih obveznosti, ki ...
21. 11. 2023

Prednosti in pasti digitalizacije v računovodstvu

Digitalno računovodstvo je realnost in delo računovodje se v zadnjih letih močno spreminja. Aktualna situacija in povečanje obsega dela od doma pa so te procese še pospešili.Pogledali bomo prednosti in pasti digitalnega brezpapirnega računovodstva.Poudarili bomo, na kaj moramo biti pozorni z vidika varnosti, varstva osebnih podatkov, zahtev zakonodaje ...
14. 11. 2023

Vse posebnosti obračunu DDV v javnem sektorju

Vsebinasplošno o DDV,davčni zavezanci (zahtevek za izdajo ID za DDV, oprostitve plačevanja DDV, transakcije v sistemu DDV) s praktičnimi primeri,pravne osebe nezavezanke (pridobitve blaga iz EU, prejete storitve iz EU) s praktičnimi primeri,mali davčni zavezanci (pridobitve blaga iz EU, prejete storitve iz EU) s praktičnimi primeri ...
14. 11. 2023

Davčni vidik napotenih delavcev po novi zakonodaji (ZČmIS-1)

Poudarki iz vsebineUvod:kratek pregled pravne ureditve napotenih delavcev (pogodba o zaposlitvi, kdaj aneks, Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev)Uredbi (ES) 883/2004 in 987/2009 ...
14. 11. 2023

Naknadni popravki DDV napak

Na seminarju so obravnavane sledeče teme:Popravki ob prepozni registraciji za DDVObvladovanje situacij, ko pozabimo na samoobdavčitev (EU nakup, 76.a člen, storitev izven EU),Pravilno ravnanje, ko smo napačno izvedli samoobdavčitevMožnost naknadnega odbitka DDV ali odbitka pred DDV registracijo.Popravki DDV se izvajajo na nekoliko drugačen način ...
14. 11. 2023

Računovodski in davčni vidik vodenja zalog v proizvodnem podjetju

Nabava materiala in surovin v praksi ne povzroča večjih težav, prvič pa se pogosto zatakne že pri evidentiranju njihove porabe z ustreznimi metodami vrednotenja. Za zaloge veljajo zakonska določila ter strokovna navodila na podlagi slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016).Pri materialnem poslovanju je zelo pomemben krogotok zunanje in notranje dokumentacije ...
31. 1. 2023

Vse o novem REK-O obrazcu na podlagi konkretnih primerov

S 1.1.2023 se je pričel uporabljati nov REK-O obrazec, ki je nadomestil več REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2, PNiPD in tudi obrazec ZAP/M). Sprememba poročanja je del celostne prenove sistema REK obrazcev, vse z namenom, da se ti obrazci nekoliko poenostavijo.Poleg načina samega »rednega« poročanja, pa ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 12. 2022

Izplačilo poslovne uspešnosti – delovnopravni in davčni vidik

Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki se uporablja od 1. 1. 2022 dalje, je bila spremenjena davčno ugodnejša obravnava plačila za poslovno uspešnost. Plačilo za poslovno uspešnost delavca je po spremembi neobdavčeno do višine njegove poprečne plače (povprečje zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu) oziroma do slovenskega povprečja, če je ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 10. 2022

Obvezen sprejem cenika in pravilnika za opravljanje tržne dejavnosti za javne zavode

Po določbah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (UL št. 11/2022) morate tisti javni zavodi, ki poleg javne službe opravljate tudi tržne dejavnosti, pripraviti, sprejeti in javno objavit nov cenik ter interni akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.
Samo za aktivne naročnike:
30. 9. 2022

Odvetnica odgovarja – kako ukrepati v primeru kršitve pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

Avtor: Tanja Bohl
Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če delavec te obveznosti krši, ima delodajalec več možnosti – pri lažjih kršitvah lahko zoper delavca sproži disciplinski postopek ali vroči pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pri hujših in ponavljajočih pa lahko uvede postopek redne ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 9. 2022

Obdavčitev dohodkov nerezidentov

V praksi se pri obdavčitvi dohodkov nerezidentov najpogosteje pojavljajo napake zaradi nepoznavanja določb ZDoh-2 (od katerih dohodkov so nerezidenti zavezani za plačilo dohodnine v Sloveniji) in določb mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v katerih primerih lahko uveljavljamo ugodnost po mednarodnih pogodbah in na kakšen način).»Nekaj primerov, kjer se ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 6. 2022

Nov zakon o dohodnini ZDoh-2Z

Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki in dobički fizičnih oseb, ne glede na to, ali so pridobljeni v denarju ali v naravi. Obstajajo dohodki, ki jih zakon izvzema in niso obdavčeni z dohodnino in obstajajo dohodki, ki so plačila dohodnine oproščeni. Tukaj so še drugi dohodki, ki se ne vštevajo ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Posvet potni stroški za Javni sektor

Štefka Korade Purg: Povračila stroškov v javnem sektorjuV javnem sektorju so povračila stroškov, ki se nanašajo predvsem na potne stroške, urejena v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev, povračila stroškov za službena potovanja v tujino pa v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Pomembno je, da te ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Računovodski izzivi 2022

Na tradicionalnem posvetu Rčunovodski izzivi 2022 smo obravnavali teme iz področij:- dohodnine,- davka od dobička,- davka na dodano vrednost,- vsebina Lidija- digitalizacije v računovodstvu- povračil stroškov prihoda na deloPriznane predavateljice so nas seznanile z aktualnostmi in podale:pojasnila sprememb, ki nas čakajo;uporabne nasvete za delo v letu 2022 ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Naročanje živil po spremembi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Predavateljica: mag. Marija Bukovec Marovt1.januarja 2022 začne veljati sprememba Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B).Ker je nabava živil v javnem sektorju urejena z določili tega zakona, boste morali kot naročnik pri pripravi razpisa javnega naročila za nabavo živil ali kot ponudnik za prijavo na tovrstne razpise javnega naročila ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 11. 2021

Področje obresti in DDPO/WHT

Računovodski izzivi 2020 - Področje obresti in DDPO/WHT: mag. Mitja Černe
25. 11. 2021

Računovodski izzivi 2020 - Sanela Banović, dr. med.

Predavanje gospe Sanele Banović, dr. med.
25. 11. 2021

Izterjava dolgov

Najpogostejši obliki komunikacije v postopku izterjave sta pisna in telefonska komunikacija. Katera od oblik je učinkovitejša in s katero lažje dosežemo poplačilo obveznosti, je odvisno od stopnje izterjave ter predhodnega procesa in komunikacije s stranko.
25. 11. 2021

Kako zavarovati terjatve in obveznosti – Instrumenti zavarovanja

Vsak posel prinese tudi tveganje, da nam kupec blaga ali storitve ne bo plačal pravočasno ali sploh ne. Ker pa je naše poslovanje v največji meri odvisno od prejetih plačil za prodano blago ali opravljene storitve, je na mestu vprašanje, kaj naj storimo, da bodo naše terjatve na eni in ...
25. 11. 2021

DDV novosti pri spletni prodaji po 1. 7. 2021

1.7.2021 začnejo veljati spremembe na področju DDV, ki bodo imele vpliv na transakcije, ki jih davčni zavezanci opravljajo za končne kupce iz EU in obsegajo tako opravljanje storitev, kakor tudi dobave blaga.
25. 11. 2021

Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

Zaradi posebnosti delovanja v vzgoji in izobraževanju, kar je povezano tudi s posebnostmi pri zaposlovanju, se odgovorni soočate z dilemami in vprašanji glede pravilnosti postopkov. Sprašujete se, ali ste vse postopke sklenitve ali prekinitve pogodbe o zaposlitvi izpeljali pravilno in v skladu z delovnopravno zakonodajo, kolektivno pogodbo ter ZOFVI.Zaradi ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 11. 2021

Gradbeništvo – računovodske in davčne posebnosti

Gradbena dejavnost je specifično področje z vidika računovodskega spremljanja prihodkov, stroškov, zalog, inventurnih popisov in določanja stopnje dokončanosti gradbenih projektov. Posebnost gradbene dejavnosti je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje (tudi nad enim letom) in računovodsko-obračunsko obdobje se razlikuje od pogodbenega računovodsko-davčnega obdobja. Pri obračunu ...
25. 11. 2021

DDV pri dobavi in montaži blaga

V okviru seminarja bomo obdelali pisarniška pravila, pravila vpisovanja, kakšni naj bodo računi … torej vse, kar je povezano z administracijo. Da ne bomo samo pisarniško in papirnato usmerjeni, bo glavni poudarek seminarja na razumevanju vsebine. Vsebino bomo razložili na način, kot ga vidi komercialist, in ga pretvorili v jezik, ki ...
25. 11. 2021

DDV in odbitni delež

Odbitnega deleža nimajo samo proračunski uporabniki ter banke in zavarovalnice. Kaj hitro se neka oblika deleža pojavlja tudi pri drugih. Najbolj pogost primer so razni avto-servisni centri, kjer opravljajo poleg obdavčljivega servisa še oproščen promet (zavarovanje) in neobdavčljiv promet (registracija). Pogosto neko obliko deleža uporabljajo tudi družbe, ki oddajajo nepremičnine ...
25. 11. 2021

Spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov v povezavi z odpravo varčevalnih ukrepov

VsebinaPredstavitev vsebine dogovoraPregled aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicevIzplačilni dan in regres za letni dopust za leto 2021Predstavitev povračil stroškov in spremenjene ureditve, in sicer:Regres za prehranoPovračilo stroškov prevoza na delo in z delaDnevnice za službeno potovanje v državiKilometrina za uporabo ...
25. 11. 2021

Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu s poudarkom na obračunu plač

General data protection regulation ali na kratko GDPR je uredba, ki celovito ureja področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov s poudarkom na varnosti in sledljivosti upravljanja in obdelave osebnih podatkov. Cilj uvedbe GDPR je bil sistemsko urediti področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov tako znotraj kot tudi zunaj meja Evropske ...
05. 11. 2020

Transferne cene – prakse na področju poslovanja med povezanimi osebami

Ko pri poslovanju s povezanimi osebami oblikujete transferne cene se soočate s vprašanjem, kako postaviti pravila za oblikovanje transfernih cen znotraj skupine, da se bodo dosegali tudi zastavljeni poslovni cilji.Oblikovane transferne cene, posebej pri transakcijah s tujimi povezanimi osebami, pa postanejo pomembno davčno vprašanje. Poslovanje med povezanimi osebami je ...
Samo za aktivne naročnike:
s