Plačni sistem

19. 9. 2023

Omejitve izvršbe na plačo

Kako naj postopa delodajalec, ko glede posameznega delavca od pristojnih institucij prejme različne sklepe, tako sodne kot davčne, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače? Delodajalci so odgovorni za pravilno izvršitev sklepa o izvršbi, ki se nanaša na njegovega delavca ter upoštevanje ...
Samo za aktivne naročnike
31. 8. 2023

Novosti na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju – oktober in november 2022

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/22.Dogovor se nanaša na naslednje vsebine:uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice,povišanje ...
31. 8. 2023

Novosti na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju (oktober in november 2022) - za funkcionarje

FunkcionarjiDoločbe Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 pomenijo spremembe pri plačah tudi za funkcionarje, zato je bil sprejet tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), Uradni list RS, št. 139 ...
Samo za aktivne naročnike
31. 8. 2023

Ocenjevanje in napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2023

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi letos najprej izvesti ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2022, nato pa tudi postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred.Spremenjen ZSPJS je trajno spremenil datum izplačila plače iz naslova napredovanja v ...
Samo za aktivne naročnike
29. 8. 2023

Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema

Plačni sistem v javnem sektorju ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS kot temeljni zakon. Na njegovi podlagi je bilo sprejetih več podzakonskih predpisov (uredb in pravilnikov), sklenjena je bila tudi Kolektivna pogodba za javni sektor - KPJS. Pri določanju plač pa je treba upoštevati tudi tarifne dele kolektivnih ...
Samo za aktivne naročnike
20. 6. 2023

Plačna lestvica, ki uporablja s 1. aprilom 2023

Plačna lestvica, ki se začne uporabljati s 1. aprilom 2023. Plačni razred Osnovna plača (v EUR) Plačni razred Osnovna plača (v EUR) 1 460,20 34 1678,98 2 478,61 35 1746,13 3 497,74 36 1815,99 4 517,66 37 1888,62 5 538,36 38 ...
06. 6. 2023

Postopek obveščanja delavcev o redni delovni uspešnosti vsako četrtletje

Ali je potrebno delavca obvestiti o oceni redne delovne uspešnosti: prek oglasne deske in mu izročiti oceno osebno v pisni obliki?Ali ima delavec pravico pritožbe na oceno redne delovne uspešnosti in kakšen je postopek pritožbe ter njeno razreševanje?Kakšne pravice ime delavec, če mu ocena redne delovne uspešnosti ni ...
Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2023

Izplačilo regresa za letni dopust v javnem sektorju

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta (2. in 3. odst. 131. čl. Zakona o delovnih razmerjih).V javnem sektorju ...
Samo za aktivne naročnike
15. 2. 2023

Uvrstitev v plačne razrede na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Sprejet je bil Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 11/23).Na podlagi konkretnih primerov, s katerimi se srečujete ravnateljice in ravnatelji ter zaposleni v vrtcih, smo pripravili kratek povzetek uvrščanja v plačne razrede na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok ...
12. 1. 2023

Plačna lestvica, ki se uporablja do 31. marca 2023

Plačna lestvica, ki se je pričela uporabljati pri plači za oktober 2022 in se uporablja do 31. marca 2023. Plačni razred Osnovna plača (v EUR) Plačni razred Osnovna plača (v EUR) 1 460,20 34 1678,98 2 478,61 35 1746,13 3 497,74 36 1815,99 4 ...
s