Evidentiranje stroškov in prihodkov

04. 1. 2024

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) minister za finance izdaja P R A V I L N I K  o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava  I. SPLOŠNE ...
13. 9. 2023

Odhodki pri neposrednih proračunskih uporabnikih

Knjiženje zalog in porabe materiala Drugi uporabniki EKN za zneske nabavljenega materiala oblikujejo ustrezen vir sredstev v skupini 29. Ob porabi zalog in za ugotovljene primanjkljaje se vir zmanjša, a se presežek poveča. Občina je nabavila material za jedilnico - hrano in pijačo v vrednosti 1.200 €. Vrednost materiala je ...
Samo za aktivne naročnike
13. 9. 2023

Prihodki pri neposrednih proračunskih uporabnikih

Prodaja storitve in zavarovanje plačila z garancijo Podjetje Sonček je sklenilo pogodbo z občino o izvedbi izobraževanj, po kateri mora kupec plačati opravljene storitve 30. dan po zaključenem izobraževanju. Zaračunana je vrednost 12.000 €, po pogodbi se unovči bančna garancija v primeru neplačila v predpisanem roku. Zap. št. Kategorija ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2023

Odhodki pri posrednih proračunskih uporabnikih

Izkazovanje v poslovnih knjigah – odhodkiKontni načrt v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtuPosebnost: tako stroški kot odhodki se izkazujejo v skupini 46, ni dovoljeno odpiranje novih skupin in podskupinEvidenčno izkazovanje: določa 11. odst. Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov (odhodke izkazujemo v sk. 40 ...
11. 9. 2023

Prihodki pri posrednih proračunskih uporabnikih

Posredni proračunski uporabnikiIzkazovanje v poslovnih knjigah – odhodkiKontni načrt v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtuPosebnost: tako stroški kot odhodki se izkazujejo v skupini 46, ni dovoljeno odpiranje novih skupin in podskupinEvidenčno izkazovanje: določa 11. odst. Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov (odhodke izkazujemo ...
Samo za aktivne naročnike
s