Nepremičnine

06. 2. 2024

Nakup nepremičnin in opravljena lastna režija

Organizacija je kupila od druge pravne osebe zemljišče z zgradbo. Vrednost zemljišča po pogodbi znaša 13.000 evrov, vrednost zgradbe znaša 150.000 evrov. Dvoodstotni davek na promet nepremičnin je plačal prodajalec. Organizacija predvideva, da bodo stroški razgradnje znašali 9.500 evrov. Predvidena doba koristnosti nepremičnine se določi na petdeset ...
Samo za aktivne naročnike
31. 1. 2024

Prenos revalorizacijskih rezerv ob prodaji z izgubo v preneseni poslovni izid

Organizacije vodi okrepljeno zemljišče in okrepljeno zgradbo v poslovnih knjigah po knjigovodski vrednosti, ki je primerljiva tržni vrednosti. Organizacija je na trgu nepremičnin prodala zgradbo z zemljiščem kupcev po dogovorjeni prodajni vrednosti 120.000,00 evrov (zemljišče 40.000,00 evrov, zgradba 80.000,00 evrov). Organizacija je dobila odločbo ...
Samo za aktivne naročnike
31. 1. 2024

Prenos revalorizacijskih rezerv ob prodaji z dobičkom v preneseni poslovni izid

Organizacije vodi okrepljeno zemljišče in okrepljeno zgradbo v poslovnih knjigah po knjigovodski vrednosti, ki je primerljiva tržni vrednosti. Organizacija je na trgu nepremičnin prodala zgradbo z zemljiščem kupcev po dogovorjeni prodajni vrednosti 165.000,00 evrov (zemljišče 55.000,00 evrov, zgradba 110.000,00 evrov). Organizacija je dobila odločbo ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2024

Gradnja nepremičnin za trg

Družba 1, d. o. o., je gradila nepremičnino za prodajo na trgu. Stroški materiala so 300.000 evrov brez vključenega DDV, stroški storitev 450.000 evrov brez vključenega DDV. Posredni stroški so 30-odstotni. Družba 1, d. o. o., je nepremičnino prodala na trgu v vrednosti 1.464.000 evrov z ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2024

Obračun in izstavitev končne gradbene situacije

Družba 1, d. o. o., je izstavila končno gradbeno situacijo v vrednosti 50.160 evrov drugi pravi osebi s sedežem v Sloveniji, ki je zavezanka za DDV. Upošteva se 76. a člen ZDDV-1. Glede na terminski načrt je Družba 1, d. o. o., naredila končni obračun stroškov porabe materiala v ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2024

Gradbene situacije - nezaračunani stroški

Družba 1, d. o. o., je izstavila mesečno začasno gradbeno situacijo v vrednosti 15.840 evrov drugi pravni osebi s sedežem v Sloveniji, ki je zavezanka za DDV. Upoštevala je 76. a člen ZDDV-1. Glede na terminski načrt so mesečni neposredni stroški 20.000, kar je več, kot je v ...
Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2024

Prevrednotenje zgradb in zemljišč po modelu revalorizacije

Organizacije lahko izberejo računovodsko usmeritev v svojih internih aktih, da bodo zemljišča in zgradbe, ki jih uporabljajo za svojo dejavnost poslovanja vodile po metodi revalorizacije. Pomembno je, da se na določena obdobja ugotavlja knjigovodska in tržna vrednost s pomočjo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.Organizacija je dala oceniti vrednost zemljišča in ...
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2023

Evidentiranje poslovnega prostora v etažni lastnini

Nabavna vrednost poslovnih prostorov, ki so del zgradbe (etažna lastnina) in ki so pridobljeni na podlagi gradbene pogodbe, kupoprodajne pogodbe ali na drugi pravni podlagi, zajema tudi vrednost pridobitve solastniškega deleža na pripadajočem zemljišču, ki je namenjeno neposredno uporabi zgradbe, brez katerega zgradba ni uporabna za predviden namen. Idealni delež ...
Samo za aktivne naročnike
09. 2. 2023

Zemljišča in zgradbe vrednotene po modelu nabavne vrednosti – prodaja z dobičkom in DPN

Organizacija je kupila zgradbo v vrednosti 150.000,00 evrov (zemljišče 40.000,00 evrov) z pogodbeno dogovorjenim obračunom DDV in jo tudi plačala. Zemljišče in zgradbo vodi po metodi nabavne vrednosti. Odvisni stroški zgradbe so glede prejetih računov 10.000,00 evrov brez vključenega DDV. Organizacija je vse račune ...
02. 2. 2023

Zemljišča in zgradbe vrednotene po modelu nabavne vrednosti – prodaja z dobičkom

Organizacija je kupila zgradbo v vrednosti 150.000,00 evrov (zemljišče 40.000,00 evrov), v pogodbi je dogovorjeno, da kupec plača 2 odstotni DPN. Organizacija je dobila odločbo od FURS v vrednosti 3.000,00 evrov, ki jo je plačala. Zemljišče in zgradbo vodi po metodi nabavne vrednosti. Odvisni ...
Samo za aktivne naročnike
s